Pin It

Banca este o instituţie specializată care desfăşoară o activitate complexă şi de un caracter special constând în efectuarea de operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, depozitarea şi fructificarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor, efectuarea de decontări şi transferuri de sume prin intermediul conturilor bancare la/din ordinul clienţilor, mobilizarea şi plasarea resurselor băneşti disponibile, acordarea de credite, organizarea circulaţiei băneşti, efectuarea de operaţiuni pe piaţa bancară etc.12

Clasificarea băncilor se poate face după mai multe criterii:

Tabelul 1 Clasificarea băncilor

1. După modul de constituire a resurselor, natura operaţiunilor efectuate şi destinaţia acestora

BANCA CENTRALĂ

Autoritate a statului învestită cu prerogative legale de reglementare a activităţii bancare dintr-o ţară, emisiunea bănească, influenţarea directă şi indirectă a costului creditului din ţara respectivă, acordarea de împrumuturi statului, asigurarea stabilităţii monedei naţionale etc. In evoluţia istorică s-a trecut treptat de la conceptul de bancă de emisiune la cel de bancă centrală determinat şi de faptul că în contemporaneitate rolul băncii centrale este mult mai amplificat decât cel al unei bănci de emisiune.

BĂNCI DE EMISIUNE

Banca învestită de autoritatea unui stat cu dreptul de a emite bancnote; este

10  COSTIN C. KIRIŢESCU, Moneda. Mică enciclopedie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p.58.

11  Bani fiduciari (bani fictivi). Bani fără valoare proprie care circulă numai în virtutea încrederii acordate de deţinătorii institutului sau autorităţii emitente. Vezi COSTIN C. KIRIŢESCU, Moneda. Mică enciclopedie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p.68

12  VICTOR TROACĂ, Lexicon bancar, Editor Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p. 46.

 

 

banca centrală a fiecărui stat care are şi alte atribuţii, în afara emiterii de bancnote privind reglementarea şi controlul activităţii bancare. Fiecare ţară are câte o bancă de emisiune, cu excepţia S.U.A. care are 12 asemenea bănci. In România banca centrală şi banca de emisiune este Banca Naţională a României.

BĂNCI COMERCIALE

Societăţi bancare care efectuează operaţiuni de depozitare a resurselor disponibile, acordă credite, efectuează operaţiuni specific bancare.

BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR

Bănci specializate în acordarea de împrumuturi, îndeosebi pe termen lung, garantate cu bunuri imobiliare.

BĂNCI MUTUALISTE

Bănci care au ca scop principal efectuarea de operaţiuni pentru populaţie.

BĂNCI UNIVERSALE

Bănci care efectuează toată gama serviciilor bancare şi pentru toate categoriile de clienţi.

BĂNCI SPECIALIZATE

Efectuează numai anumite operaţiuni sau numai operaţiuni specifice unui anumit sector de activitate economică.

2. După forma de proprietate

BĂNCI PRIVATE

Capitalul lor aparţine unei persoane sau unui grup de persoane. Sunt primele forme de bănci care au funcţionat sub formă de zarafuri şi cămătari. Principala formă pe care o îmbracă băncile private este una de societate pe acţiuni al cărei capital este împărţit într-un număr de părţi cu o anumită valoare nominală, numite acţiuni. Influenţa asupra managementului băncii se manifestă în planul adunării acţionarilor şi depinde de numărul şi valoarea acţiunilor posedate. Repartizarea profitului se face în funcţie de numărul de acţiuni posedate de fiecare acţionar.

BĂNCI DE STAT

Au ca trăsătură definitorie posedarea întregului capital de către statul pe teritoriul căruia se află. În cele mai multe cazuri, acestea îmbracă forma unor bănci specializate. Deşi se bucură de o anumită autonomie, rentabilitatea acestora este mai redusă comparativ cu cea a băncilor private, statul fiind nevoit să intervină când nu se dovedesc suficient de viabile.

BĂNCILE MIXTE

Funcţionează sub forma societăţilor pe acţiuni, în care statul este unul din acţionari; caracteristicile acestui tip depind de ponderea acţiunilor deţinute de stat.

3. După apartenenţa naţională

BĂNCI AUTOHTONE

Caracteristica lor constă în faptul că capitalul aparţine persoanelor fizice sau juridice din statul unde acestea funcţionează. Aceste bănci sunt componente ale sistemului bancar naţional, funcţionând sub supravegherea Băncii Centrale a statului respectiv.

BĂNCI MULTINAŢIONALE

Din această categorie fac parte Organismele Monetare şi Financiare Internaţionale care au ca trăsături comune următoarele elemente:

■            capitalul este constituit prin subscrierea Băncilor Centrale din ţările membre;

■           managementul este asigurat de guvernatorii ţărilor membre;

■           acordă asistenţă şi credite ţărilor membre;

■           supraveghează funcţionarea pieţelor financiar-bancare internaţionale.

BĂNCI MIXTE

Sunt constituite prin aportul de capital a doi sau mai mulţi parteneri din ţări diferite, se supun legislaţiei din ţara unde îşi au sediul. Veniturile băncii se împart între parteneri în funcţie de ponderea contribuţiei fiecăruia la constituirea capitalului băncii. Structura activelor şi pasivelor sunt opţiuni ale băncii mixte, respectiv rezultatul înţelegerii dintre parteneri. Activitatea băncii este supravegheată de Banca Centrală a ţării pe teritoriul căreia îşi are sediul; funcţionează sub forma societăţilor pe acţiuni.

Surse: VICTOR TROACĂ, Lexicon bancar, Editor Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, pp. 46­47; MARICICA STOICA, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pp. 27-28.