Pin It

Dreptul administrativ ca o ramură distinctă a dreptului public este strâns legat de celelalte ramuri ale dreptului, totodată, deosebindu-se de ele prin elementele lui specifice. Dreptul administrativ, ca ramură distinctă a dreptului public, are o strânsă legătură cu celelalte ramuri ale dreptului public, mai puţin cu dreptul privat, dar şi se delimitează de celelalte ramuri de drept nu numai prin obiectul reglementării, dar şi prin modul de aplicare.

Cele mai strânse legături dreptul administrativ le are cu dreptul constituţional datorită numeroaselor norme constituţionale ce stabilesc principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor administraţiei publice şi normelor ce determină principalele autorităţi ale administraţiei publice, precum şi raporturilor acestora din urmă cu alte autorităţi sau particulari. În timp ce dreptul constituţional cuprinde totalitatea de norme juridice care reglementează organizarea interioară a statului, dreptul administrativ îşi ia începutul din dreptul constituţional pe care îl detaliază şi îl concretizează.Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului public care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează organizarea şi activitatea organelor administraţiei publice, raporturile juridice dintre aceste organe, precum şi cu particularii (persoane fizice şi juridice).

O deosebită legătură există între dreptul administrativ şi dreptul financiar. Acesta din urmă cuprinde ansamblul normelor privind formarea, repartizarea şi întrebuinţarea fondurilor băneşti destinate necesităţilor publice. Normele dreptului financiar, fiind, de fapt, şi norme ale dreptului administrativ, contopindu-se cu acestea din urmă, formează legislaţia administrativ- financiară.Deosebirea principală dintre aceste două ramuri de drept constă în faptul că normele dreptului financiar reglementează, de asemenea, activitatea financiară a altor organe şi instituţii publice.

Spre deosebire de dreptul administrativ, care reglementează, printre altele, organizarea şi activitatea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii financiare, dreptul financiar cuprinde totalitatea normelor de drept ce reglementează modul în care sunt realizate veniturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale, precum şi destinaţia cheltuielilor administraţiei de stat centrale şi bugetelor locale.

Dreptul administrativ are de asemenea legături strânse cu dreptul penal. Acesta din urmă este condiţionat de foarte multe ori pentru a întruni componenţa infracţiunii prin tragerea la răspundere administrativă şi sancţionare conform prevederilor Codului contravenţional.

Diferenţa dintre aceste ramuri de drept constă în faptul că sancţiunile administrative sunt în fond sancţiuni cu caracter moral sau pecuniarşi numai în subsidiar privative de libertate, iar în dreptul penal sancţiunile sunt în primul rând privative de libertate şi apoi cele pecuniare.

Legătura dreptului administrativ cu dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal se determină prin faptul că normele procesului civil reglementează procedura administrativă în cazurile soluţionării unor litigii de ordin administrativ. Inmulte cazuri normele procesuale din dreptul administrativ se completează cu cele ale Codului de procedură civilă, în aceeaşi măsură dreptul administrativ are legătură cu dreptul procesual penal.

Dreptul administrativ are legătură cu dreptul muncii. Aceste două ramuri determină condiţiile de muncă şi statutul funcţionarilor publici. Unele norme ale dreptului administrativ determină categorii speciale de funcţionari care au statute speciale, iar statutul altor funcţionari publici este determinat şi de normele dreptului muncii, deoarece funcţionarii sunt încadraţi în câmpul muncii şi respectiv sunt atribuiţi la categoria de salariaţi.

Dreptul administrativ mai are legătură şi cu alte ramuri ale dreptului cum ar fi dreptul civil, comercial etc.