Pin It

Prin răspunderea juridică în dreptul administrativ se înţelege formele de răspundere juridică ce apar în rezultatul încălcărilor normelor de drept administrativ.

În literatura de specialitate referitor la răspunderea în dreptul administrativ există diferite opinii. Unii autori identifică răspunderea în dreptul administrativ cu răspunderea administrativă şi divizează această răspundere în aşa forme cum ar fi:

  1. răspunderea administrativ-disciplinară;
  2. răspunderea administrativ-patrimonială (materială);
  3. răspunderea administrativ - contravenţională.

Formele de răspundere juridică pot fi examinate având la bază aşa criterii cum ar fi: temeiul aplicării, cercul de subiecte şi caracterul sancţiunilor.

Răspunderea disciplinară are ca temei abaterea disciplinară, adică neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.Subiectele răspunderii disciplinare sunt funcţionarii publici, inclusiv funcţionari cu statut special (militari, poliţişti, vameşi, etc.).Sancţiunile disciplinare poartă, în temei, caracter moral, dar pot avea şi caracter mixt cum ar fi eliberarea din funcţie.Reglementarea răspunderii disciplinare se face prin diferite acte normative cum ar fi legi, regulamente sau statute disciplinare.

Răspunderea materială are ca temei cauzarea unui prejudiciu material autorităţii publice sau altei organizaţii statale (unui serviciu public).Această formă de răspundere este preluată din dreptul muncii şi nu este reglementată clar de către normele de drept administrativ.În calitate de subiecte a răspunderii materiale apar funcţionarii publici care, cu vinovăţie, au cauzat un prejudiciu serviciului public.Sancţiunea constă în repararea prejudiciului real direct (adică cu excepţia venitului ratat) şi poate fi răspundere limitată (în limita salariului mediu lunar) sau răspundere materială deplină - în cazurile prevăzute de lege.Răspunderea materială limitată poate fi aplicată în mod administrativ (extrajudiciar) prin ordinul conducerii autorităţii publice, pe când răspunderea materială deplină se aplică pe cale judecătorească (evident dacă funcţionarul public nu decide să repare benevol prejudiciul material).

Deşi uneori se confundă, răspunderea materială urmează a fi deosebită de răspunderea patrimonială (civilă), care are ca temei cauzarea de către autoritatea publică, în procesul neexecutării corespunzătoare a atribuţiilor, inclusiv de funcţionarul acesteia, a unui prejudiciu cetăţeanului sau altui terţ.Astfel, conform prevederilor art. 53 din Constituţia Republicii Moldova „persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei".Adică ca subiect a răspunderii apare autoritatea publică, inclusiv solidar funcţionarul public vinovat de fapta ilegală, şi această formă de răspundere se manifestă în repararea prejudiciului, inclusiv a prejudiciului moral - în cazurile prevăzute de legislaţia civilă.

Răspunderea contravenţională prevede aplicarea sancţiunilor contravenţionale de către autoritatea competentă sau instanţa judecătorească faţă de persoana fizică sau juridică care a comis o contravenţie.Normele răspunderii contravenţionale formează o instituţie independentă a dreptului administrativ.

Subiectele răspunderii contravenţionale sunt un cerc larg de persoane fizice sau juridice (cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice), inclusiv persoane cu funcţii de răspundere atât din organizaţiile statale, cât şi structurile private.

Sancţiunile contravenţionale sunt diverse avândatât caracter moral, cât şi caracter material, inclusiv cu elemente restrictive în privinţa anumitor activităţi (de la avertisment - până la privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau arestul contravenţional).Această formă de răspundere este reglementată, în temei, de prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 şi va fi examinată mai detaliat în prezenta lucrare.

Pentru încălcări grave ale normelor de drept administrativ poate surveni răspunderea penală, care ţine de obiectul de reglementare a altor ramuri de drept, deşi răspunderea penală se află într-o legătură directă cu răspunderea contravenţională.