Pin It

Potrivit construcţiei administrativ–teritoriale a Republicii Moldova, autorităţile administraţiei publice locale se divizează în două nivele: nivelul I şi nivelul II.

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi sînt autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale.

Autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea sînt autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ–teritoriale respective.

4.1. Domeniile proprii de activitate pentru autorităţile publice locale de nivelul întîi.

Orice unitate administrativ–teritorială este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ–teritoriale.

Autorităţile publice în fiecare din aceste unităţi se întemeiază pe principiile autonomiei locale, examinate în paragraful precedent, fiecare din ele beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestională şi financiară, are dreptul la iniţiativă în tot ce priveşte administrarea treburilor locale, exercitîndu‑şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat[1].

Sistemul administraţiei publice locale[2] în fiecare din unităţile administrativ–teritoriale, structura organizaţională a fiecărei autorităţi publice, formele şi metodele lor de activitate, trebuie să fie raportate la domeniile proprii de activitate care sunt clar reglementate prin lege[3].

4.2. Consiliile locale ca autorităţi deliberative de nivelul întîi

Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

Consiliile locale îşi organizează şi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de competenţe (ansamblul de obligaţii şi drepturi ale autorităţilor publice locale în domeniile de activitate care le sînt stabilite) depline care nu pot fi puse în cauză sau limitate de nicio autoritate publică, decît în condiţiile legii. Competenţele autorităţilor publice locale sînt delimitate, în condiţiile legii, între competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelurile întîi şi al doilea. Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să impună competenţe autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar pe care aceste competenţe l‑ar putea genera, fără o consultare a autorităţilor locale de nivelul corespunzător şi fără ca colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare.

4.2.1. Competenţa şi constituirea consiliilor locale. Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral[4]. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ–teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice[5].

Statutul juridic şi organizarea activităţii aleşilor locali din cadrul autorităţilor publice locale, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, se reglementează prin Legea privind statutul alesului local[6].

Consiliul local de nivelul întîi devine subiect al administrării publice şi subiect al dreptului administrativ din momentul obţinerii capacităţii administrativ–juridice: capacitatea de folosinţă o obţine din momentul constituirii legale; iar cea de exerciţiu din momentul întrunirii în şedinţa de constituire.

Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri aleşi. Acesta se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ–teritoriale de nivelul întîi se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie, care notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local. Şedinţa consiliului este deliberativă este o procedură reglementată prin legea respectivă în art. 13.

Lucrările şedinţei de constituire sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau doi dintre cei mai tineri consilieri prezenţi.

Ulterior, consiliul local formează organele sale de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de specialitate), în condiţiile Legii nr. 457‑XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului‑cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale[7].

4.2.2. Competenţele consiliilor locale. Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art. 4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele obligaţii şi drepturi prevăzute în art. 14 din Legea cu privire la APL.

4.2.3. Funcţionarea consiliului local. Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral şi constituie 4 ani. Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou‑ales. Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la trei luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe. Acesta se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară a consiliului local.

Şedinţele consiliului local urmează a fi publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local. Cetăţenii, asociaţiile, constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate, au dreptul: de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional; de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei; de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii; de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.

Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie. Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului.

Dacă secretarul consiliului consideră că decizia consiliului local este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii. El va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării. În cazul în care primarul consideră că decizia consiliului local este ilegală, el sesizează oficiul teritorial al Cacelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.

Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual la data comunicării persoanelor vizate.

4.2.4. Responsabilitatea şi răspunderea consilierilor în consiliul local. Ca şi în cazul membrilor Guvernului, responsabilitatea şi răspunderea consilierilor au o semnificaţie dublă:

  1. a) pentru legalitatea şi oportunitatea deciziilor consiliului care le‑a votat, ei poartă responsabilitatea şi răspunderea morală şi politică colegială[8];
  2. b) pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului, conform legislaţiei în vigoare, ei poartă responsabilitatea şi răspunderea personală sub toate formele: morală, politică, inclusiv cea juridică, fiind subiecţi speciali ai ultimei forme de răspundere.

Ca modalitate concretă de răspundere a consiliilor locale şi a consilierilor, ca reacţie la depăşirea responsabilităţii faţă de atribuţiile ce le revin, pot fi: 1) dizolvarea consiliului local înaintea de expirarea termenului şi 2) încetarea înainte de termen a mandatului de consilier.

Decizia consiliului de ridicare a mandatului, fiind un act administrativ cu caracter individual, poate fi atacată de către consilier în instanţa de contencios administrativ.

4.3. Primarul ca autoritate executivă, ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ. Puterea executivă la nivel local este reprezentată de către primari. Primarul este şeful administraţiei publice locale. Acest statut primarul îl obţine din momentul apariţiei capacităţii administrativ–juridice de subiect al administrării publice. Atît capacitatea de folosinţă, cît şi cea de exerciţiu apar din momentul confirmării legalităţii alegerii primarului şi validării mandatului acestuia.

Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe referitor la toate problemele supuse dezbaterilor. Odată cu viceprimarii, el cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.

Validarea sau invalidarea mandatului de primar se aduce la cunoştinţa publică, se comunică oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi se prezintă de către un judecător la prima şedinţă sau, după caz, la o şedinţă extraordinară a consiliului.

4.3.1. Competenţa primarului. Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art. 4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază prevăzute în art. 29 din Legea privind APL.

4.3.2. Funcţionarea primarului şi a primăriei. Primarul este responsabil faţă de consiliul local şi alegătorii săi pentru onorarea atribuţiilor ce îi revin. El prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de executare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit legii.

Una din metodele de bază de realizare a atribuţiilor funcţionale de către primar este elaborarea şi emiterea actelor administrative. În acest scop, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

Dispoziţiile cu caracter normativ sînt remise, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. Cele cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate.

Aparatul de lucru al primarului este primăria. Aceasta este organizată şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local.

4.3.3. Responsabilitatea şi răspunderea primarului. Primarul, fiind subiect unipersonal al administrării publice, din momentul învestirii lui în funcţie, în modul stabilit de lege, se face responsabil de modul şi rezultatele exercitării funcţiei de şef al executivului consiliului local.

Depăşirea acestei responsabilităţi implică o răspundere. Primarul poartă răspundere personală atît morală şi politică, cît şi juridică administrativ–patrimonială, administrativ–disciplinară, contravenţională, civilă şi penală, fiind subiect special al răspunderii juridice.

Are tangenţă parţială cu răspunderea juridică a primarului — încetarea înainte de termen a mandatului, iar suspendarea din funcţietangenţă directă.

Potrivit legii, primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă. Înainte de termen, mandatul primarului încetează în caz de: demisie; incompatibilitate a funcţiei; imposibilitate de a‑şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală; intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare; deces[9].

Suspendarea din funcţie a primarului poate avea loc în cazul în care el a fost oferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni. Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în condiţiile legii, şi durează pînă la soluţionarea definitivă a cauzei.

În cazul în care inculpatul a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor de amnistie, primarul suspendat din funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat. El este restabilit în funcţie pentru perioada pînă la expirarea mandatului său.

4.4. Secretarul consiliului local. Potrivit prevederilor locale, secretarul consiliului local este secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului)[10].

Tradiţional, în administraţia publică locală, pe lîngă organele alese sau numite pe baza unor criterii politice, au existat şi funcţionari care au avut statutul de funcţionari de carieră, aceştia asigurând continuitatea[11]. Alături de notar, a început să apară şi funcţia de secretar al consiliului local, funcţie care, treptat, prin diferite organizări administrative, a înlocuit funcţia de notar, preluînd şi atribuţii ale acestuia.

Potrivit legii, fiecare unitate administrativ–teritorială are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public[12].

Candidatul la funcţia de secretar este selectat în bază de concurs. Candidatul trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.

Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizia (hotărîrea) consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretaraului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ–teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria satului (comunei), oraşului (municipiului), care conduce la îndeplinire deciziile (hotărîrile) consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionînd problemele curente ale colectivităţii locale.

 

[1]     Legea privind administraţia publică locală, art. 3.

[2]     Potrivit Legii privind administraţia publică locală — „administraţia publică locală este totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ–teritoriale“.

[3]     Legea privind administraţia publică locală, art. 4.

 

[4]     Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21.11.1997. În: Monitorul Oficial al RM nr. 81 din 08.12.1997, art. nr. 667.

[5]     Aleşii locali se aleg în următorul raport: numărul de locuitori ai unităţii administrativ–teritorial la numărul de consilieri, şi anume: pînă la 1500 de locuitori — 9 consilieri; între 1501 şi 2500 — 11 consilieri; între 2501 şi 5000 — 13 consilieri; între 5001 şi 7000 — 15 consilieri; între 7001 şi 10000 — 17 consilieri; între 10001 şi 20000 — 23 de consilieri; între 20001 şi 50000 — 27 de consilieri; între 50001 şi 100000 — 33 de consilieri; între 100001 şi 200000 — 35 de consilieri; peste 200000 — 43 de consilieri.

Numărul de consilieri în consiliul municipiului Chişinău se stabileşte potrivit art. 56 a Legii privind administraţia publică locală.

[6]     Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000. În: Monitorul Oficial al RM nr. 34 din 24.03.2000, art. nr. 231.

[7]     Legea pentru aprobarea Regulamentului‑cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248‑253 din 19.12.2003.

 

[8]     De menţionat că fiecare consilier, potrivit legii, se bucură de dreptul la opinia separată. La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul‑verbal al şedinţei. În aceste cazuri, consilierul care şi‑a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu poartă răspundere solidară. Împărtăşind această decizie a legiuitorului, considerăm că norma juridică prevăzută în art. 23 alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală sintagma „pot fi consemnate“ ar trebui substituită cu sintagma „se consemnează“.

[9]     Legea privind administraţia publică locală, art. 28.

[10]    Ibidem, art. 37.

[11]    Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Op. cit., 2005, p. 527.

[12]    Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 04.07.2008, anexa nr. 1. În: Monitorul Oficial al RM nr. 230‑232 din 23.12.2008, art. nr. 840.