Pin It

Găgăuzia (Gagauz‑Yeri) este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova. Ea soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, în interesul întregii populaţii, problemele dezvoltării politice, economice şi culturale. Potrivit Legii 344 din 1994, în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă.

Găgăuzia este administrată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei[1] şi altor legi ale Republicii Moldova, Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

Potrivit Legii nr. 344 din 1994, limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi. Corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile situate în afara teritoriului Găgăuziei se face în limba moldovenească şi rusă.

Găgăuzia îşi are simbolica sa, care se foloseşte deopotrivă cu simbolica de stat a Republicii Moldova.

La nivelul unităţii administrativ–teritoriale Găgăuzia sunt clar determinate verigile puterii legislative şi celei executive.

Veriga puterii legislative este Adunarea Populară, învestită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenţei sale. Adunarea Populară a Găgăuziei este aleasă în circumscripţii teritoriale prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. Componenţa numerică a Adunării Populare se constituie astfel: un deputat de la 5 mii de alegători cu condiţia ca fiecare localitate să aibă cel puţin un deputat. Deputat în Adunarea Populară poate fi cetăţeanul Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 21 de ani şi în momentul efectuării alegerilor locuieşte pe teritoriul circumscripţiei teritoriale (localităţii) pe care o va reprezenta.

Calitatea de deputat salarizat în Adunarea Populară a Găgăuziei este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite în alte autorităţi locale, instituţii publice şi structuri antreprenoriale.

Adunarea Populară a Găgăuziei la prima sa şedinţă alege Preşedintele Adunării Populare (Halc Topluşu Başî), vicepreşedinţii, Prezidiul şi aprobă Regulamentul Adunării Populare. Unul din vicepreşedinţii Adunării Populare este ales din rîndul deputaţilor de altă origine etnică decît cea găgăuză.

Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă legi locale, în limitele competenţei sale, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Regulamentul Găgăuziei se adoptă cu votul a două treimi din deputaţii aleşi[2].

Legea locală adoptată este semnată de Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei în termen de 10 zile. În cazul în care Guvernatorul nu este de acord cu legea adoptată, el o restituie pentru a fi definitivată. Dacă pentru legea locală votează repetat două treimi din numărul total de deputaţi ai Adunării Populare, ea se consideră adoptată şi urmează a fi semnată de Guvernator. Legile şi hotărîrile Adunării Populare sînt trimise Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării, cu titlu de informare.

Veriga puterii executive este prezentată de Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei. Guvernatorul (Başkanul) este persoana oficială supremă a Găgăuziei. Lui i se subordonează toate autorităţile administraţiei publice ale Găgăuziei.

Guvernatorul Găgăuziei este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani, pe bază alternativă.

Candidatul la funcţia de Guvernator al Găgăuziei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani şi posedă limba găgăuză.

Guvernatorul Găgăuziei este confirmat în funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova printr‑un decret al Preşedintelui Republicii Moldova. Aceeaşi persoană este reeligibilă în funcţia de Guvernator al Găgăuziei pentru două mandate consecutiv.

Guvernatorul Găgăuziei exercită conducerea activităţii autorităţilor administraţiei publice şi poartă răspundere pentru exercitarea atribuţiilor cu care este învestit prin lege. El emite, în condiţiile legii, hotărîri şi dispoziţii care sînt executorii pe tot teritoriul Găgăuziei şi intră în vigoare la data publicării. Răspunderea Guvernatorului poate fi manifestată prin suspendarea din funcţie înainte de termen.

Suspendarea din funcţie, înainte de termen, a Guvernatorului Găgăuziei are loc în cazul dacă acesta nu respectă Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova, legile locale şi hotărîrile Adunării Populare sau dacă a comis o infracţiunile. Decizia de destituire a Guvernatorului Găgăuziei se ia cu votul a două treimi din deputaţii aleşi ai Adunării Populare.

Dacă Guvernatorul Găgăuziei din motive de boală sau din alte motive obiective este în imposibilitate de exercitare a atribuţiilor, interimarul funcţiei este asigurat de prim‑vicepreşedintele Comitetului executiv (Bakannîk Komiteti) al Găgăuziei. În cazul destituirii Guvernatorului Găgăuziei sau al demisionării acestuia obligaţiunile lui îi sînt încredinţate prim‑vicepreşedintelui Comitetului executiv.

Organul executiv permanent al Găgăuziei este Comitetul executiv care este format de către Adunarea Populară la prima sesiune pentru durata mandatului.

Comitetul executiv deţine dreptul de iniţiativă legislativă în Adunarea Populară. Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernatorului şi Comitetului executiv al Găgăuziei în termen de 10 zile după adoptare sînt trimise Guvernului Republicii Moldova cu titlu de informare.

Bugetul Găgăuziei este format din toate tipurile de vărsăminte stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de Adunarea Populară. Raportul dintre bugetul Găgăuziei şi bugetul de stat se stabileşte în conformitate cu legile Republicii Moldova cu privire la sistemul bugetar şi cu privire la bugetul de stat pe anul corespunzător sub formă de vărsăminte fixe din toate tipurile de impozite şi plăţi.

 

[1]     Legea privind statutul special al Găgăuziei (Gagauz‑Yeri) nr. 344 din 23.12.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3‑4 din 14.01.1995, art. Nr. 51.

[2]     Legea privind statutul special al Găgăuziei, art. 11 alin. (2).