Pin It

Ca şi în cazul celorlalte acte juridice conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin liberul acord al părţilor contractante dar totodată ţinîndu-se cont de prevederile legii şi trebuie să includă elementele menţionate în art. 49 din CM.

Conform legii orice contract individual de muncă trebuie să conţină acele elemente menţionate în art. 49 CM.

Conţinutul contractului individual de muncă este format din drepturile şi obligaţiunile părţilor contractante (ale salariatului şi angajatorului) ţinîndu-se cont de prevederile art.9,10 şi 49 CM.

Condiţiile care se regăsesc în conţinutul CIM pot di divizate în 2 categorii:

  • Condiţii obligatorii ale conţinutului CIM
  • Condiţii facultative ale conţinutului CIM.

Sunt obligatorii de regulă acele condiţii din conţinutul CIM care au tangenţe directe cu prestarea muncii şi cele care identifică calitatea părţilor contractante.

În cazul nerespectării condiţiilor privind identitatea angajatorului şi a salariatului, nerespectarea acestor condiţii de regulă atrage după sine nulitatea CIM. În ceea ce ţine de clauzele privind prestarea muncii şi cele care identifică calitatea părţilor contractante.

În cazul nerespectării condiţiilor privind identitatea angajatorului şi a salariatului nerespectarea acestor condiţii de regulă atrage după sine nulitatea CIM. În ceea ce ţine de clauzele privind prestarea muncii, neincluderea acestora în conţinutul contractului nu atrage în mod automat declararea nulităţii acesteia (ele pot fi repetabile).

În ceea ce ţine de clauzele facultative ale CIM acestea sunt determinate întotdeauna de către părţi, însă legea cere ca ele să nu contravină legislaţiei în vigoare.

Mai mult ca atît este interzisă stabilirea pentru salariat a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de legislaţia muncii de Convenţiile Colective de muncă şi de contractele Colective.

Conform art. 64 din CM chiar şi în acele cazuri îşi exprimă acordul la introducerea în conţinutul contractului a unor clauze sub limita minimă stabilită de lege acest acord este nul de drept.

În cazul angajării salariatului cu scopul prestării muncii în afara hotărîrilor R.Moldova, angajatorul este obligat sa-i pună la dispoziţie:

  1. Vizînd durata muncii peste hotarele republicii
  2. Modalitatea de plată a salariatului şi moneda de plată
  3. Condiţiile de asigurare specifice.
  4. Condiţiile de avantaj pe care le prezintă munca în străinătate(în cazul existenţei acestora).

În calitate de condiţii specifice facultative ale CIM servesc următoarele:

  1. Clauza de mobilitate
  2. Clauza de confidenţialitate
  3. Clauza de neconcurenţă
  4. Clauza de libertate a conştiinţei

Clauzele menţionate mai sus nu sunt obligatorii dar în limitele legii ele pot fi incluse în conţinutul CIM.

Mobilitatea şi confidenţialitatea în calitatea lor de clauze ale CIM sunt stabilite în Codul Muncii.

Clauza de neconcurenţă ca şi clauza de conştiinţă nu se regăsesc în cadrul legislaţiei Republicii Moldova.