Pin It

Dreptul de a se angaja în serviciul public, conform prevederilor legale, îl au cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de rasă, de naţionalitate, de sex, de confesiune, precum şi de alte criterii, şi cărora nu li se aplică restricţiile prevăzute de lege.

3.4.1. Dreptul de a candida la ocuparea funcţiei publice. Conform legii, la o funcţie publică poate candida orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii de bază: deţine cetăţenia Repubicii Moldova; posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; are capacitate deplină de exerciţiu; nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; are studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; în ultimii 3 ani nu a fost destituită dintr‑o funcţie publică drept sancţiune disciplinară aplicată pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare, inclusiv celei care a avut consecinţe grave; nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s‑a dispus această interdicţie[1].

Pentru ocuparea funcţiei publice în autorităţile publice sînt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu excepţia funcţiilor publice de execuţie din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi în care, după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite cu diplomă.

Candidatul la ocuparea funcţiei publice trebuie să întrunească şi cerinţele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcţii, stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21.07.2011. Autoritatea publică poate stabili alte cerinţe specifice care se referă la specialitatea studiilor, cunoştinţe, abilităţi profesionale şi atitudini/comportamente necesare pentru exercitarea eficientă a funcţiei publice, acestea fiind stipulate în fişa postului aferentă funcţiei publice.

Ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante se face prin: concurs, promovare, transfer, detaşare, asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere[2].

3.3.2. Organizarea şi desfăşurarea concursului. Recrutarea funcţionarilor publici prin metoda concursului oferă o serie de avantaje.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice are la bază următoarele principii[3]:

principiul competenţei deschise, potrivit căruia orice persoană, care îndeplineşte condiţiile legale, poate participa la concursul pentru ocuparea unei funcţii;

principiul transparenţei în organizarea şi desfăşurarea concursului, aceste proceduri fiind publice;

principiul competenţei, potrivit căruia va fi declarat cîştigător al concursului şi numit în funcţia publică acel candidat care a obţinut cele mai bune rezultate la probele concursului;

principiul egalităţii accesului la funcţiile publice, care reiese din principiul constituţional al egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor şi care impune ca înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice să nu fie condiţionată de vreun criteriu discriminator.

Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului, precum şi condiţiile de validare a rezultatelor acestuia, se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.

În virtutea principiului egalităţii accesului la funcţiile publice, orice persoană fizică are dreptul să se înscrie la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de lege. Împotriva refuzului nejustificat al unei autorităţi sau instituţii publice de a înscrie la concurs o persoană fizică, poate fi depusă o plîngere la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii nr. 793 din 10.02.2000 privind contenciosul administrativ.

Participarea la un concurs pentru ocuparea unei funcţii publice nu‑i conferă unei persoane dreptul de a ocupa, în mod automat, funcţia publică pentru care a concurat. Participarea la concurs reprezintă un drept, iar ocuparea unei funcţii publice reprezintă un interes pur subiectiv al unei persoane, care nu poate fi invocat şi apărat decît dacă este ocrotit de lege.

Concursul pentru recrutarea funcţionarilor publici se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop, prin planul de ocupare a funcţiilor publice.

Concursul este organizat, în condiţiile legii, de către:

comisia permanentă, care este formată din 7 membri specialişti notorii din cadrul administraţiei publice desemnaţi de Guvern. De competenţa acestei comisii ţin organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de: secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorităţii administrative;

comisiile special formate print‑un act normativ al autorităţilor publice abilitate. De competenţa acestor comisii ţin organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducător şi adjunct al conducătorului aparatului autorităţii publice: Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi;

comisiile de concurs instituite de către autorităţile publice pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din aceste autorităţi.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sînt publicate periodic, pe pagina web a autorităţii publice iniţiatoare, precum şi afişate pe panoul informaţional la sediul autorităţii publice, într‑un loc vizibil şi accesibil publicului cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, potrivit legii, este stabilită de Guvern[4].

Odată întrunite condiţiile generale şi cele speciale de acces la funcţia publică, urmează învestitura, ca procedură desfăşurată de către o autoritate sau instituţie publică prin care se încredinţează unei persoane exercitarea unei funcţii publice în cadrul autorităţii sau instituţiei respective.

3.3.3. Numirea în funcţia publică. Candidaţii care au reuşit la concurs sînt numiţi funcţionari publici debutanţi prin ordin sau, după caz, prin dispoziţia conducătorului autorităţii ori instanţei publice în care se află postul vacant.

Numirea în calitate de funcţionar public definitiv, precum şi numirea în funcţii publice de conducere, se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective, prin actul administrativ, emis de către acesta.

Raporturile de serviciu apar în baza actului administrativ de numire în funcţia publică. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi conţine temeiul legal al numirii, referinţa la una din modalităţile de ocupare a funcţiei publice specificate anterior, numele funcţionarului public, funcţia publică, data de la care acesta urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, perioada de probă, după caz, alte componente stabilite de legislaţie.

Actul administrativ de numire, la care se anexează fişa postului, se aduce la cunoştinţă funcţionarului public sub semnătură. O copie de pe fişa postului se înmînează funcţionarului public şi conducătorului ierarhic superior al acestuia.

3.3.4. Statutul funcţionarului public debutant. Persoana care anterior nu a fost învestită într‑o funcţie publică şi o exercită pentru prima dată după învestirea în funcţie, în modul stabilit prin lege, obţine statut de funcţionar public debutant.

Funcţionar public debutant se consideră şi persoana care a exercitat anterior o funcţie publică, însă raporturile de serviciu au încetat pînă la evaluarea activităţii acestuia la expirarea perioadei de probă sau care a fost eliberată din funcţie ca urmare a obţinerii de către funcţionarul public debutant a calificativului „nesatisfăcător“ la evaluarea activităţii profesionale.

3.3.5. Depunerea jurămîntului. Procedura de încadrare în funcţia publică este finalizată din momentul depunerii jurămîntului. Funcţionarul public depune jurămînt de credinţă cu următorul cuprins: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.“

Jurămîntul este depuns de către funcţionarul public o singură dată, după perioada de probă, în termen de 10 zile de la confirmarea în funcţia publică, în prezenţa conducătorului autorităţii publice respective şi în faţa simbolurilor de stat.

Organizarea depunerii jurămîntului aparţine persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funţie. Funcţionarul public semnează jurămîntul, care se păstrează în dosarul lui personal. Refuzul depunerii jurămîntului are, ca efect, destituirea funcţionarului din funcţia publică.

3.3.6. Conferirea gradelor de calificare. Gradele de calificare a funcţionarilor publici sînt raportate la categoriile de funcţionari publici.

Pentru fiecare categorie de funcţionari publici se stabilesc următoarele grade de calificare:

1) pentru funcţionari publici de conducere de nivel superior: consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I; consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a II‑a; consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III‑a;

2) pentru funcţionari publici de conducere: consilier de stat de clasa I; consilier de stat de clasa a II‑a; consilier de stat de clasa a III‑a;

3) pentru funcţionari publici de execuţie: consilier de clasa I; consilier de clasa a II‑a; consilier de clasa a III‑a.

Gradul de calificare este conferit de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie a funcţionarului public, printr‑un act administrativ. Gradul de calificare este consemnat în carnetul de muncă al funcţionarului public, iar copia actului administrativ prin care a fost conferit gradul de calificare se păstrează în dosarul personal al acestuia.

 

[1]     Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 27.

[2]     Ibidem, art. 28.

[3]     Ibidem, art. 29 alin. (1).

 

[4]     Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009. În: Monitorul Oficial al RM nr. 55‑56 din 17.03.2009, art. nr. 249.