Pin It
  • Noţiunea salariului se conţine atît în Codul muncii cît şi în legea salarizării în vigoare precum şi în Convenţia OIM asupra protecţiei salariului. Conform art. 128 Codul Muncii şi art. 2 din legea salarizării, salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator în baza CIM pentru munca prestată sau pentru munca care urmează a fi prestată.

Convenţia OIM defineşte salariul drept remunerare sau cîştigurile susceptibile de a fi evaluate în bani şi stabilite de către părţi în comun acord în urma încheierii unui contract de muncă plătite salariatului pentru munca salariatului sau pentru munca care trebuia să fie prestată.

Salariul fiind atît obiect cît şi cauza a CIM este garantat nu doar pe plan intern cît şi extern. Dreptul la primirea salariului reprezintă unul din drepturile fundamentale ale omului fiind garantat inclusiv şi prin intermediul declarării universale a dreptului omului.

Cuvîntul salariu provine de la latina"salariu"- solda plătită în sare ostaşului roman.

Salariul este garantat la un anumit nivel denumit nivelul minim. În ceea ce ţine de plafonarea venitului maxim legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu conţine careva reglementări în acest sens. Totodată legislaţia reglementează indirect nivelul maxim al salarului prin intermediul grilei de impozitare. Sub aspect juridic salariul trebuie să corespundă următoarelor condiţii:

  • Să existe atît de iure cît şi de facto în caz contrar lipsa lui duce inevitabil la nulitatea contractului de muncă.
  • Conform art. 49 Codul Muncii salariul trebuie să fie determinat în măsura posibilităţilor
  • Salariul trebuie să fie posibil în sens că angajatorul nu poate să se oblige la plata unui salariu imposibil pentru el
  • Salariul trebuie să fie moral şi licit adică trebuie să fie obţinut legal şi pe căi cinstite şi morale
  • Salariul trebuie să fie plătit conform reglementării naţionale şi internaţionale în bunuri aflate în circuit legal şi civil în Republica Moldova se plăteşte numai în bani.

Există la momentul actual 2 metode de organizare juridică a salarizări:

  • Metoda centralizată (de stat)
  • Metoda descentralizată (contractuală)

În Republica Moldova prevalează metoda descentralizată. Metoda centralizată se aplică de regulă în cazul salarizării funcţionarilor publici precum şi în cadrul unor instituţii bugetare.