Pin It
  • Salariul include în sine 3 componente:
  • Salariul de bază
  • Salariul suplimentar

- Plăţi de compensare şi stimulare.

Salariul de bază la rîndul său include salariul tarifar sau salariul de funcţie. Salariul suplimentar la rîndui include toate adaosurile şi sporurile plătite suplimentar la salariul de bază. În ceea ce ţine de plăţile stimulatorii şi de compensare ele nu au un caracter permanent şi plata lor depinde de regulă de calitatea muncii prestate precum şi de condiţiile de prestare a muncii. Stabilirea nivelului concret al salariului depinde de piaţa forţei de muncă adică de cererea şi oferta pe piaţa respectivă. În acest sens angajatorul este în drept să stabilească pentru salariaţi grila de salarizare însă cu respectarea strictă a normelor care interzic discriminarea în raport de muncă.

Sistemul de salarizare se stabileşte prin lege şi alte acte normative în corespundere cu forma juridică a unităţii. Salariile concrete plătite persoanelor angajate se stabilesc conform regulei generale prin intermediul unor negocieri directe între angajator şi salariat sau prin intermediul unor negocieri colective. De regulă nu este permisă negocierea în cazul stabilirii salariului personalului din unităţile bugetare inclusiv cel plătit funcţionarilor publici. Salariul acestor persoane se stabileşte prin intermediul legii. Odată stabilit salariul nu poate fi redus înainte de expirarea a cel puţin un an din ziua stabilirii acestuia. În cazul cînd angajatorul modifică condiţiile de retribuire a muncii şi în primul rînd micşorarea salariului el este obligat să anunţe despre acest fapt salariaţii cu cel puţin 2 luni înainte .

Salariatul conform art.141 Codul Muncii se plăteşte în monedă naţională, conform aceluiaşi articol se interzice plata salariului în natură adică prin intermediul altor bunuri decît moneda naţională. Totodată legea permite în cazul cînd există acordul scris a salariatului plata salariului prin intermediul instituţiei bancare sau edificiilor poştale. În acest caz sumele aferente efectuării acestor plăţi vor fi achitate de către angajator.