Pin It

Această clasificare se face în funcţie de domeniul de care aparţin bunurile.

Temeiul acestei clasificări îl reprezintă art. 9 din Constituţie, completat de dispoziţiile art.. 296 din C. civ. Astfel potrivit art.. 9 din Constituţie: " proprietatea este publică şi privată".

  1. ) Este publică proprietate ce aparţine statului şi unităţilor administrativ teritoriale, art.. 296, alin 2, C. civ. Din această categorie fac part.e bunurile determinate de lege şi cele care prin natura lor sînt de uz sau interes public.
  • Afectarea bunului se face prin lege, cînd el este enunţat expres în conţinutul unei dispoziţii legale. Astfel Legea nr. 828/1991 (codul funciar) în art. 56 prevede că: terenurile destinate ocrotirii naturii fac obiectul proprietăţii publice, dintre care; " terenurile rezervaţiilor, parcurilor naţionale, parcurile dentrologice şi zoologice, grădinilor botanice, braniştelor, monumentelor naturii, terenurile zonelor de protecţie şi zonelor sanitare". De asemenea, din această categorie fac parte terenurile destinate necesităţilor de apărare şi trupelor de grîniceri: fîşia de protecţie a frontierii. O altă lege care reglementează categorii de bunuri publice este legea 918/2000 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
  • b. Afectarea bunurilor proprietăţii publice se face şi potrivit naturii lor fiind de uz sau interes public, art.. 296 alin. 2 part.ea a doua C. civ.

Sînt de uz public bunurile care sînt accesibile tuturor persoanelor, cum ar fi parcurile naţionale, străzile, pieţele etc.

Interesul public semnifică "... afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei menţionate". Deci sînt de interes public bunurile care, deşi nu pot fi folosite de orice persoană, au destinaţia de a fi folosite de toţi membrii societăţii, cum ar fi teatrele, muzele, şcolile etc.

Bunurile publice sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobîndit de terţi prin uzucapiune.

  1. ) Sînt private toate celelalte bunuri, care pot aparţine statului, unităţilor administrativ teritoriale, persoane juridice şi persoanelor fizice. Potrivit art. 296, alin. 1, C. civ: "bunurile care aparţin statului şi unităţilor administrativ teritoriale fac part.e din domeniul privat dacă, prin lege sau modul stabilit de lege, nu sînt trecute în domeniul public". Deci, prin această dispoziţie legală se instituie o prezumţie potrivit căreia bunul este din domeniul privat dacă prin lege nu este atribuit domeniului public.

Proprietatea este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, nimeni neputînd fi expropiat, decît pentru o utilitate publică, stabilită potrivit legii şi pentru o prealabilă despăgubire.

Importanţa juridică a acestei clasificări rezidă sub aspectul consecinţelor pe care le antrenează nerespectarea regulilor speciale stabilite pentru fiecare categorie de bunuri - nulitatea absolută sau nulitatea reletivă.