Pin It

Titlul de valoare poate fi definit ca fiind acel înscris în temeiul căruia posesorul său legitim este îndrituit să exercite dreptul arătat în înscris. Ele sînt nişte înscrisuri care dovedesc un drept patrimonial ce nu poate fi realizat decît prin prezentarea înscrisului.

De alte înscrisuri juridice, cum ar fi, testamentul sau poliţa de asigurare, titlurile de valoare, se deosebesc prin următoarele particularităţi:

  • Are o formă stabilită de lege şi urmează să poart.e atributele la fel stabilite de lege contra falsificării.
  • Poate fi nematerializat, aceste puîând exista în forma de înscrieri făcute în conturi, deci pe suport electronic.
  • Trebuie să poart.e menţiunile prevăzute de lege. De exemplu, din dispoziţiile art.. 1260 C. civil, rezultă că pentru a fi în prezenţa cecului, trebuie să ca el să cuprindă menţiunile cu privire la denumire, propunerea simplă şi necondiţionată de a plăti o sumă determinată prezentatorului cecului sau persoanei indicate în cec sau la ordinele acestei persoane, numele sau denumirea şi domiciliul sau sediul trasului, ş.a.

--- Poate fi transmis de la o persoană la alta;

--- Exercitarea dreptului inclus în titlul de valoare poate avea loc doar în cazul prezentării titlului.

Titlulrile de valoare pot fi: la purtător, la ordin şi nominativ.

  1. . Titlul de valoare la purtător sînt acele înscrisuri care încorporează anumite drepturi, fără să determine persoana titularului drepturilor. În consecinţă, titularul drepturilor menţionate în scris este posesorul legitim al înscrisului. Transmiterea titlului la purtător se realizează prin simpla remitere materială a înscrisurilor.
  2. . Titlul de valoare la ordin acele înscrisuri care cuprind drepturi care pot fi exercitate numai de o persoană determinată sau de o altă persoană careia i-au fost transmise drepturi print-o formalitate numită gir. Dobînditorul exercită drepturile "la ordinul" beneficiarului.
  3. . Titlul de valoare nominativ sînt acele înscrisuri care individualizează pe titularul dreptului prin arătarea numelui acestuia. Determinarea persoanei care este titulara dreptului permite identificarea celui îndreptăţit să exerite în mod legitim dreptul care decurge din titlu. Titlu nominativ se poate transmite prin cesiune.

Pe piaţa titlurilor de valoare din Rep. Moldova cel mai frecvent circulă următoarele titluri:

  • acţiunea este un titlu reprezentativ a contribuţiei asociaţilor unei societăţi pe acţiuni, constituind fracţiuni ale capitalului social, care conferă posesorilor calitatea de acţionar. Aceste înscrisuri oferă titularului anumite drepturi: dreptul la dividende, dreptul la vot în adunarea generală, dreptul la restituirea valorilor nominale, în caz de lichidarea societăţii.

Conform legii cu privire la societăţile pe acţiuni acestea pot emite atît acţiuni simple cît şi privilegiate. Art.. 4, alin. 2 din Legea cu privire la piaţa valorilor imobiliare prevede că: valorile imobiliare ale societăţilor pe acţiuni pot fi numai nominative.

  • obligaţiunea este acel titlu de valoare care atestă dreptul posesorului de a primi într-un termen de la emitent preţul ei nominal şi un procent fix din acest preţ. Obligaţiunile pot fi nominative şi la purtător.

--- cecul este acel înscris ce conţine o dispoziţie înscrisă dată de emitent de a plăti beneficiarlui (purtătorului cecului) suma indicată. Cecul este de regulă un titlu de valoare nominativ, dar poate fi la purtător sau la ordin, art.. 1263 C. civ.

--- cambia este un înscris prin care o persoană denumită trăgător sau emitent dă dispoziţie altei persoane, numită tras să plătească la scadenţă o sumă de bani unei a treia persoane, numită beneficiar sau la ordinul acestuia. Cambia este un titlu la ordin.