Pin It

Drepturile personale fiind drepturi absolute numai titularul său este determinat. Individualizarea subiectului pasiv are loc numai în situaţia în care aceste drepturi sînt încălcate. Odată încălcate se pune problema apărării lor.

În principiu apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se poate realiza pe două căi: cale recunoaşterii voluntare şi cea a soluţionării ei judiciară.

În primul caz este situaţia în care subiectul pasiv determinat, autorul încălcării, recunoaşte existenţa şi apart.enenţa dreptului persoanei anterior încălcării dreptului. O astfel de soluţie este prevăzută la art.. 11 lit. a C. civ. unde se prevede că apărarea dreptului civil se face prin:" recunoaşterea dreptului".

Cea de a doua situaţie este atunci cînd litigiul este diferit justiţiei, deci cînd ambele părţi stăruie în pretenţiile sale. În acest caz legea prevede modalităţile prin care instanţa poate soluţiona procesul. Printre acestea, C. civil, în art.. 11, identifică următoarele:

--- suprimarea acţiunilor prin care care se încalcă dreptul sau se crează pericolul încălcării lui - lit. b.

  • declararea nulităţii emis de o autoritate publică,- lit. d;
  • desfiinţarea sau modificarea raportului juridic, - lit. j;
  • neaplicarea de cître instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică, - lit. k;
  • alte situaţii prevăzute de lege.

De asemenea la acest art.icol sînt prevăzute şi consecinţele pe care le poate atrage încălcarea unor astfel de drepturi. Astfel principalul efect îl reprezintă repunerea sau restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului - art.. 11 lit. b part.ea întîi C. civ. Repunerea în situaţia anterioară de regulă se realizează în natură - lit. e, însă, ea poate fi executat şi prin echivalent bînesc. Dacă legea prevede, titularul dreptului încălcat poate obţine şi repararea prejudiciului moral, - lit. i.

Pe lîngă aceste două căi de apărarea a drepturilor personale prevăzute de legislaţia civilă, apărarea poate fi realizată şi pe cale penală, dacă fapta care a dus la încălcarea acestor drepturi întruneşte condiţiile infracţiunii.