Pin It

Contractul de vînzare-cumpărare este acela, in cadrul căruia, o parte numită vînzător se obligă să transmită cu drept de proprietate un bun, care formează obiectul material al contractului, celeilalte părţi contractante numită cumpărător, iar cumpărătorul se obligă la rîndul său să achite suma convenită în contract: în volumul, termenul, modul şi locul stabilit în contract.

 • Acest contract este consensual, deoarece este valabil din momentul cînd părţile au ajuns la un acord valid asupra condiţiilor contractului şi dacă condiţiile de valabilitate impun forma scrisă, au semnat contractual.
 • Contractul este sinalagmatic, deoarece părtile se obligă în aşa fel, încît drepturile si obligaţiile lor sunt reciproce.
 • Acest contract este cu titlul oneros, deoarece fiecare parte urmăreşte obţinerea unui beneficiu.
 • Contractul este comutativ - acea înţelegere pe care au făcut-o părţile la momentul încheierii contractului nu poate fi schimbată, decît la propunerea uneia şi cu acordul celeilalte părţi şi este valabil în mod egal pentru ambele părţi contractante.

Din aceste motive conţinutul contractului este bine determinat şi nu depinde de producerea unor evenimente viitoare ce ar duce involuntar la schimbarea condiţiilor lui, ca în cazul contractelor aleatorii (riscante).

 • Contractul este cu executare imediată sau succesivă.
 • Caracterul translativ de proprietate are loc prin realizarea acordului de voinţă cu transmiterea bunului, primirea banilor, transferul drepturilor de proprietate către cumpărător. O importanţă deosebită are şi momentul trecerii drepturilor de proprietate de la vînzător la cumpărător - acest moment are o importanţă deosebită, deoarece este legat de faptul, cine va suporta riscul pieririi fortuite a bunului în dependenţă de transmiterea obiectului şi realizării drepturilor şi obligaţiilor de către vînzător şi cumpărător. Din moment ce vînzătorul şi-a executat toate obligaţiile, anume transmiterea, transportarea şi alte obligaţiuni contractuale, riscurile de

pierire fortuită sau deteriorare le va suporta cumpărătorul, dacă contractul nu prevede altceva (de exemplu, transportatorul) conform prevederilor legale şi/sau contractuale (art.759, 760 CC). Condiţiile de valabilitate ale contractului de vînzare-cumpărare:

 • Capacitatea părţilor de a contracta;
 • Obiectul contractului (condiţiile de valabilitate în ce priveşte tipul de obiect, forma contractului în dependenţă de obiect);

- Consimţămîntul liber exprimat al părţilor;

 • Cauza contractului (licită); Elementele contractului de vînzare-cumpărare:

Părţile - sunt vînzătorul şi cumpărătorul, unde, vînzatorul poate fi orice persoană fizică sau juridică, care întruneşte condiţiile de fond şi de formă şi condiţiile legale de a avea aceasta calitate. Din aceste considerente putem concluziona, ca vînzător poate fi persoana care are capacitatea şi dreptul real de a contracta in conformitate cu cerinţele impuse (mandatarul, executorul judecătoresc ş.a.), cît şi cu referire la obiectul contractului.

În dependenţă de circumstanţe, vînzător poate fi nu doar proprietarul ci şi altă persoană ca de exemplu: persoana imputernicită de către proprietar de a instrăina un bun in baza unui contract (mandat) sau in baza unei procuri; poate avea calitate de vinzător persoana, in baza atribuţiilor de serviciu pe care le indeplineşte (executorul judecatoresc cit şi vînzarea la licitaţie); casele de amanet au calitate de vînzător atunci, cînd imprumutatul nu indeplineşte condiţiile contractului de împrumut şi ca consecinta a neachitarii datoriei de către imprumutat în timpul stabilit în contract, împrumutătorul înstrăinează bunul amanetat.

In calitate de cumpărator poate fi orice parsoană fizică sau juridică ce are capacitatea de a contracta, atît de la noi din ţară sau de peste hotare conform prevederilor legale cu privire la obiectul contractului, de exemplu, nu au dreptul de a cumpăra terenuri agricole persoanele care nu sunt cetateni ai RM.

Obiectul - în calitate de obiect al contractului de vînzare-cumpărare apar toate bunurile materiale care se afla in liberă circulatie sau circulatie restrinsă, restricţie fiind pusă asupra obiectelor ce nu se află în curculaţie libera civilă, aceste obiecte sunt proprietatea statului şi pot fi instrăinate doar in anumite condiţii. Forma contractului

Contractul de vînzare-cumpărare poate fi încheiat în una dintre urmatoarele forme:

 • Verbală;
 • Simplă scrisă;
 • Scrisă, autentificată notarial - art.212 C. civ.;
 • Solemnă;
 • Prin intermediul acţiunilor concludente, cît şi alte forme permise de legislaţia în vigoare.

Termenul contractului - este stabilit de către părţi şi poate fi imediat, real sau cu executare succesiva, în dependenţă de obiectul contractului. Are importanţă termenul de predare a bunului cit şi modul, locul de predare si recepţionare. Preţul contractului - poate fi stabilit de către părţi printr-o inţelegere, sau

conform preţului de piaţă, dar poate fi şi un preţ prestabilit, îngheţat şi monitorizat de Guvern, cum ar fi de exemplu, preţul anumitor produse alimentare la care se impune interdicţie de a fi schimbat dupa voinţa vînzătorului, deoarece ar avea consecinţe negative asupra cumpărătorului, cum ar fi unele produse lactate, de panificaţie, făină, zahăr, orez - aceste produse cît si altele care au o importanţă strategică, deoarece la majorarea exagerata a preţurilor poate fi prejudiciată pătura social vulnerabilă.

Drepturile şi obligaţiile părţilor (conţinutul contractului de vînzare- cumpărare).

Vînzătorul este obligat să transmită bunul ca atare cît şi dreptul de proprietate asupra lui in termenul, modul si impreună cu toate documentele care atestă faptul dreptului de proprietate asupra bunului, să asigure cumpărătorului obţinerea dreptului de proprietate in modul stabilit in contract, să transporte bunul dacă este prevazut, să informeze cumpărătorul şi sa respecte si condiţiile cu privire la cantitatea, calitatea, asortimentul şi a altor condiţii ce garantează indeplinirea condiţiilor contractuale.

O importanţă deosebita are momentul executarii obligaţiei de transmitere a bunului de către vînzător, către cumpărător, pentru a stabili apariţia dreptului de proprietate la cumpărător, fapt care are importanţă la suportarea riscului de pieire fortuită sau deteriorare a bunului.

Vînzătorul trebuie sa respecte condiţiile contractuale in ce priveşte cantitatea, calitatea, asortimentul, ambalajul, garnitura ş.a.

Vînzătorul este obligat să înştiinţeze cumărătorul despre orice preferinţă sau circumstanţe cu privire la schimbarea condiţiilor contractuale şi are dreptul să le schimbe doar cu acceptarea lor de către cumpărător. Vînzătorul are urmatoarele drepturi:

Are dreptul de a fi informat de către cumpărător in ce priveste momentul de transmitere şi recepţionare a bunului, modul, locul, termenul (apariţia dreptului de proprietate şi suportarea riscului de pieire fortuita si deteriorare a bunului) Are dreptul să ceară de la cumpărător indeplinirea în termen a contractului şi inştiinţarea dacă apar careva obstacole (transmiterea banilor, transferul lor, recepţionarea bunului). Cît şi alte drepturi si obligaţii conform normelor reglementative si contractului.

Drepturile si obligaţiile cumpărătorului: Cumpărătorul este obligat să achite suma prevazuta, care include preţul obiectului contractului şi alte cheltuieli, dacă contractul nu prevede altceva (art.755 C.civ.) Cumpărătorul este obligat să inştiinţeze vinzătorul despre oricare neinţelegeri, sau divergenţe ce apar pe parcurs pentru a le inlătura la timp şi a nu crea obstacole „fantome".

Trebuie să respecte momentul apariţiei dreptului de proprietate (art. 759, 760, 761 CC), şi să recepţioneze bunul conform uzanţelor contractuale. Cumpărătorul este obligat să atragă vînzătorul în cazul evictiunii bunurilor in calitate de copiîrît în instanţa, dacă cumpărătorul nu atrage vinzătorul ca copîrît, atunci cumpărătorul va duce răspunderea de unul singur (art.766, 767 CC)

(evictiunea este acel fapt, cînd o persoana terţă atestă faptul că şi ea are dreptul de proprietate asupra bunului ce constituie obiectul contractului). Cumpărătorul are dreptul să fie informat şi să ceara de la vînzător repararea prejudiciilor de ordin material daca nu le-a cunoscut sau nu trebuia sa le cunoasca (vicii ascunse), sau daca nu le-a consimţit (nu a fost de acord cu acceptarea acestor vicii art.763 CC).

Conform art.771 cumpărătorul are dreptul de a cere reducerea preţului echitabil cheltuielilor de remediere (inlăturare) a viciilor materiale daca le-a inlăturat el singur, insă dacă valoarea remedierii este excesiva şi vinzătorul nu doreşte să achite, atunci vinzătorul işi rezerva dreptul de a cere inapoierea bunului si rezoluţiunea contractului cu achitarea integrală a cheltuielilor către cumpărător, sau preschimbarea cu un alt bun cu aceleaşi caracteristici. Cumpărătorul poate avea şi alte drepturi si obligaţii conform dreptului civil şi reglementărilor contractuale.

Efectele Contractului de Vînzare - Cumpărăre Rezoluţiunea contractului este o sancţiune civila, garanţie a respectării contractului, de natura a contribui la executarea intocmai si cu buna-credinta, a obligatiilor contractuale. Rezoluţiunea şi rezilierea constau în încetarea, înainte de executare deplină, a efectelor juridice a unui contract valabil încheiat, de regulă pe motiv de neexecutare a obligaţiilor.

Rezilierea si rezoluţiunea sunt concepute ca remedii acordate creditorului pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiei de către debitor Dispoziţiile legale referitoare la reziliere/rezoluţiune, desi au un caracter imperativ, confera o serie de prerogative părtilor. In timp ce rezolutiunea se aplica contractelor cu executare dintr-odata, rezilierea se aplica in cazul contractelor cu executare succesiva.

Revocarea constă în retractarea voinţei unei părţi la act juridic valabil încheiat. Ea produce efecte în cazurile expres permise de lege.

 • în cazul actelor juridice unilaterale (procură, testament), revocarea este un principiu şi autorul actului are o discreţie în a revoca actul. Totuşi, revocarea ofertei de a contracta comportă limitări pentru a proteja destinatarul ofertei;
 • în cazul contractelor (contractul de consumator, donaţia), un temei legal întemeiat se aplică revocarea cu consecinţele prevăzute de lege sau contract. În cazul donaţiei, revocarea se va constata de către instanţa de judecată la cererea donatorului.

Varietaţi ale contractului de vînzare - cumpărare:

Vînzarea - cumpărarea întreprinderii ca complex patrimonial unic

În cadrul acestui contract în calitate de bun apare întreprinderea ca un complex patrimonial unic, unde întreprinderea este un obiect al obligaţiunilor civile, iar pe de alta parte reprezintă subiect al dreptului civil. Ca obiect are urmatoarele semne:

 • Are un teren de pămînt pe care este amplasată cladirea cu utilaje, diferite construcţii care au menirea de a satisface cerinţele de îngrijire, amenajare sau a altor servicii (casuta paznicului, garaje pentru automobile ş.a.);
 • Complexul patrimonial unic se foloseste in activitatea de antreprenoriat in cadrul căreia se executa lucrări, se prestează servicii, se fabrică diferită producţie;
 • Această întreprindere are contul său bancar şi infăptuieşte diferite tranzactii în cadrul executării obligaţiunilor sale.

Contractul este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesivă si translativ de proprietate. Elementele contractului:

În calitate de părţi apare vînzătorul si cumpărătorul, unde vînzător este proprietarul întreprinderii, iar în calitate de cumpărător este orice persoana fizică sau juridică, ambele părti trebuie sa fie înzestrate cu capacitate civilă de a contracta. Obiectul contractului - este întreprinderea ca un bun patrimonial indivizibil din punct de vedere natural, însă nu se exclude faptul ca intreprinderea sa-şi permita înstrăinarea doar a unei parţi, iar in acest caz, nu va fi vorba despre obiect al contractului unic ca intreprindere, dar va fi nominalizat obiectul material concret. Conform art.817 CC întreprinderea are calitate de complex patrimonial unic cu exceptia drepturilor si obligatiilor inalienabile. La alin.2 al art.817 se mentioneaza ca "dreptul la denumirea de firma, la mărcile de productie si la alte mijloace de individualizare a întreprinderii şi a productiei acesteia, a lucrărilor şi serviciilor, precum şi dreptul de folosinţă asupra acestor mijloace de individualizare care-i apartin în baza licenţei, se transmit cumparatorului daca in contract nu este prevazut altfel."

Forma contractului este scrisă (art.818), autentificată; şi contractul se înregistrează la Camera Înregistrarii de Stat. Se intocmeste in 3 exemplare, sau mai multe, in cîte decid părţile.

Termenul contractului se stabileşte de către parţi luîndu-se în consideraţie întocmirea, examinarea actului de inventariere, bilanţului contabil (art.819), concluziile auditului independent, lista debitorilor şi creditorilor vînzătorului, termenele de stingere a obligaţiilor, cît şi alte circumstanţe ce pot determina, sau influienţa, modfica termenul (art.822).

Preţul contractului - este stabilit de către părţile contractante şi include în sine preţul tuturor bunurilor mobile si imobile, cît şi drepturile inalienabile, dacă în contract este menţionat. Pentru evaluarea bunurilor imobile se apeleaza la serviciile experţilor licentiaţi in acest domeniu.

Transmiterea de la vînzător către comparator, are loc întocmindu-se actul de predare-primireîn termen de 14 zile, sau cu careva excepţii in dependenţă de inţelegerea părţilor.

Conform art.82, la predarea întreprinderii, numaidecît se indica datele despre bunurile predate, despre viciile bunului, despre creditori si debitori, despre cheltuielile de predare pe care conform al.2 art. 821 se suportă vînzatorului daca nu este prevăzut altceva.

Întreprinderea este considerată predată la momentul semnării actului de predare primire de către părţi şi conform art.821 alin.3 se transferă riscurile. Trecerea dreptului de proprietate are loc in conformitate cu contractul si legea art.822 CC.

Contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.

În cadrul acestui contract vom vorbi despre particularităţile de vînzare-cumpărare ale terenurilor de pămint, caselor de locuit şi apartamentelor privatizate. Acest contract este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros , comutativ si cu executare succesivă.

In cadrul contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor, în calitate de vînzător, în dependenţă de domeniul de proprietate: public sau privat, poate fi persoana fizică sau juridică proprietar ce are calitatea necesară de a contracta, sau administraţia publică locală, sau statul.

In calitate de cumpărător poate fi orice persoană fizică sau juridică ce are capacitate juridică de a contracta, iar dacă obiect al contractului sunt terenuri agricole, persoanele străine au interdicţie de a avea calitatea de cumpărător. În calitate de obiect sunt terenurile agricole, terenurile de construcţie, terenurile pomicole şi loturile de pămint de pe lînga case.

Atunci cind obiect al contractului de vînzare-cumpărare sunt terenurile ce ţin de domeniul public înstrainarea este publica cu organizarea licitaţiilor, pentru a nu ingradi nimănui accesul şi dreptul de a deveni proprietar asupra bunului dat. Forma contractului este scrisă conform normelor generale cu privire la instrăinarea bunurilor imobile şi se inregistreaza in formă autentică (art.212 CC cu modificările din septembrie 2013).

Preţul contractului - dacă este obiect al contractului, bunul ce ţine de proprietatea privată, preţul se stabileşte de către părţi. Atunci cînd bunurile sunt proprietate publică, la terenurile agricole sunt preţurile normative, care se formează în baza unor indici conform Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 „Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului", cu modificările ulterioare, influenţează aşezarea geografică, localizarea în sate, comune, orase cît şi alte momente ce pot să influenţeze preţul. În ce priveşte terenurile cu destinaţie agricolă, se stabileşte in fiecare an preţul normatv, în dependenţă de aşezare, relief, bonitate şi alte

În cazurile instrăinarii bunurilor publice se monitorizează in presa locală cit şi republicană in dependenţă de circumstanţe si cerinţe legale. Termenul contractului - se stabileşte de părţi şi include termenul de informare, acceptare şi înregistrare a drepturilor cumpărătorului asupra bunului la oficiul cadastral teritorial. Persoana cumpărător trebuie să fie informată de catre autoritatea publică despre acele restricţii care sînt instituite asupra terenurilor pe care viitorul proprietar va trebui sa le respecte (permisiunea, accesul la fîntini, izvoare, scări -servitute).

În ce priveşte vînzarea-cumpărarea caselor de locuit, sau apartamentelor privatizate, dreptul de proprietate apare la încheierea contractului în cadrul biroului notarial si înregistrarea contractului autentificat la oficiul cadastral teritorial. Toţi membrii familiei care au participat la privatizarea unei locuinte sau unui apartament, au dreptul la cota parte privatizata în numele sau.

Vînzarea- cumpărarea pentru consum cu amanuntul

Acest contract este consensual, cu titlu oneros, sinalagmatic, comutativ, real.

Elementele contractului:

În calitate de părti sunt vînzătorul şi cumpărătorul, unde vînzător se prezintă antreprenorul, iar în calitate de cumpărător poate fi orice subiect de drept care are capacitatea civilă necesara de a încheia un asemenea contract. Obiect al contractului sunt toate bunurile pentru consum care în baza ofertei publice sunt clasate la vitrină pe tejghele.

Faţă de produsele pentru consum care au o însemnatate strategica sunt restricţii în ce priveşte preţul. Asemenea produse sunt: zahărul, unele produse lactate, faina, orezul, careva produse făinoase care permit păturilor sociale vulnerabile să le poata întrebuinţa.

Termenul contractului - se stabileste de catre părţi şi este legat de timpul in care cumparatorul accepta oferta si achita pretul bunului. Forma contractului este verbala si simplă scrisă.

Drepturile si obligaţiile părţilor ţin de ordinul general cu privire la contractul de vînzare-cumpărare (art.772 garantarea de către vînzător a caracteristicilor bunului, în dependenţă de diferite bunuri - cumpărătorul trebuie să fie informat despre modul de returnare a bunului cu excepţia produselor farmaceutice si alimentare.