Pin It

Contractul de donaţie este acela in cadrul căruia o parte numită donator, transmite cu titlu gratui, ceea ce înseamnă că măreşte patrimoniul celeilalte parti, a donatarului, cu o parte din patrimoniul său (iar in cadrul contractului de donaţie condiţionat, titlu oneros sau caracterul sinalagmatic este echivalent conditiei, dacă valoarea condiţiei depăşeşte valoarea obiectului contractului, atunci un asemenea contract nu mai poate fi numit de donaţie).

Acest contract este sinalagmatic, insă unilateral obligaţional deoarece priveşte transmiterea drepturilor patrimoniale doar de către donator. Este consensual, este cu titlu gratuit, sau cu titlu oneros in dependenţă de valoarea condiţiei. Este cu executare succesivă sau real in dependenţă de obiectul contractului. Este comutativ. Unele surse vorbesc de caracterul aleatoriu in cazurile donaţiei condiţionate, sau chiar atunci cînd vine vorba despre revocarea contractului de către donator in condiţiile legii art.835. Elementele contractului:

În calitate de părţi pot fi orice persoane care au capacitate de a contracta in dependenţă de valoarea bunului.

Calitatea de donatar o poate avea orice persoană care are sau este lipsita de capacitatea de exerciţiu atît de la noi din ţară cît şi o persoană străina asupra oricărui bun.

Obiectul contractului de donaţie îl formează toate bunurile aflate în circuit civil liber sau restrîns.

Forma contractului este reglementată de aceleaşi norme legale ca şi contractul de vînzare-cumpărare, în dependenţă de bunul,- obiect al contractului. Este forma verbală, simplă scrisă, sau solemnă.

Termenul contractului se stabileşte de către părţile contractante şi depinde de obiectul contractului, real sau cu executare succesivă.

Preţul contractului: contractul este cu titlu gratuit, deoarece donatorul nu primeşte nimic in schimb (este vorba doar de gratitudinea din partea donatarului). Condiţia contractului, nu este decît valoarea bunului şi oricum diferenţa dintre condiţie şi valoarea contractului denotă faptul gratuit al contractului. Condiţia nu trebuie să depaşească valoarea bunului.

Nu trebuie de încurcat donaţia cu filantropia (chestii de binefacere) si sponsorizarea, legea nr.1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare.

Activitatea filantropică este acordarea de ajutor material benevol imparţial şi necondiţionat, sau prestarea de servicii gratuite de catre persoane fizice sau juridice către o persoană sau un grup de persoane fără a primi vre-o recompensă, plata, sau executarea a cărorva obligaţii, fără a obţine vre-un profit.

Sponsorizarea reprezintă activitatea persoanelor fizice sau juridice benevol insă la solicitarea cuiva si constă în acordarea mijloacelor financiare, sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

Nu sunt activităţi filantropice: transmiterea mijloacelor băneşti si materiale sau acordarea asistentei sub orice formă către persoane juridice care urmăresc obţinerea unui profit sau susţinerea partidelor politice si altor organizaţii social politice.

Nu este sponsorizare acordarea reciproca de mijloace financiare si materiale între persoanele fizice si juridice. Drepturile şi obligaţiile parţilor:

Donatorul are obligaţia de a transmite bunul împreună cu documentele care atestă faptul proprietăţii şi sint necesare pentru documentarea de mai departe cit şi bunul lipsit de vicii de ordin material sau juridic.

Donatorul trebuie sa informeze donatarul despre viciile pe care le cunoaşte sau ar trebui sa le cunoască, trebuie sa fie de bună credinţă, sa se atîrne serios faţă de promisiunea facută şi alte obligaţii cum ar fi alin.2 art.827. Donatorul poate renunţa la transmiterea sau predarea bunului promis dacă pe parcurs această promisiune sau transmitere îi prejudiciază propria sa intreţinere sau a persoanelor aflate la intreţinerea sa art.830 alin.2.

Conform art.832 sunt enumerate cazurile inadmisibilităţii donaţiei, exceptie facînd careva obligaţiuni morale.

Poate fi revocată de către donator, donaţia in cazul maladiilor prezumate a fi letale sau in cazul ingratitudinii. Are dreptul să ceara rezoluţiunea in cazul stării de nevoie.

Donatarul are drepturi şi obligaţii ce reiese din contractul de vînzare-cumparare şi se acomodează contractului de donaţie.