Pin It

În baza contractului de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viata, o parte, beneficiarul întreţinerii, se obligă să dea celeilalte părţi, dobînditorului întreţinerii, în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobinditorl se obligă să asigure beneficiarului intreţinerea in natur - locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutor necesar pe timpul cît va tri, precum şi suportarea cheltuielilor de înmormîntare.

Acest contract este întilnit destul de des şi se pune accentul mai ales pe faptul acordării ajutorului persoanelor care nu au posibilitatea de a se intreţine singure, din motivul lipselor sau din cauza că nu au pe cineva apropiat ( cpoii, nepoţi sau alte rude) care ar putea să-i întreţină, dar ar putea sa propună ceva in schimbul întreţinerii, cum ar fi bunuri mobile sau imobile. Dar nu se interzice încheierea unui asemenea contract, chiar şi de către o persoană care nu are careva deficienţe, însă doreşte să încheie un asemenea contract Art. 445 al Codului civil vechi, din 1964, al RSSM, ce viza contractul de înstrăinare a unei case de locuit cu condiţia întreţinerii pe viaţă, prevedea următoarele: „ o persoană incapabilă de muncă din cauza vîrstei sau în legătură cu starea sănătăţii (transmiţător) transmite în proprietate unei alte persoane (dobînditor) o casă de locuit sau o porţiune de casă, în schimbul căreia dobînditorul se obligă să procure transmiţătorului, pînă la moartea acestuia, asigurare materială în natură - locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar".

În codul civil nou este prevazut, că orice persoană indiferent de posibilităţile şi capacităţile sale, sau virstă, are dreptul să incheie un contract de instrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă in calitate de benificiar ăl întreţinerii

Elementele contractului:

În calitate de părţi sunt benificiarul (beneficiarii, dacă sunt desemnate mai multe persoane) întreţinerii şi dobînditorul (dobînditorii, dacă mai multe personae întrunesc această calitate), unde benificiar poate fi orice persoană fizică care doreşte să incheie un asemenea contract, are capacitate civila de a contracta şi se obligă să dea celeilalte parţi în proprietate un bun mobil sau imobil şi este doar persoana fizică, deoarece termenul contractului şi condiţia principală este intreţinerea pe viată (persoana juridica nu moare).

În calitate de dobinditor poate fi orice persoană fizica care posedă capacitate deplina civila, este persoană fizică deoarece codul civil prevede efectele contractului dat in cazul morţii dobinditorului şi un alt moment important, este că dobinditorul pentru a incheia un asemenea contract trebuie sa dispuna de posibilitatea materiala de a acorda intreţinerea necesară benificiarului, trebuie să dispună de capacitate de exercitţu şi să-şi dea seama de urmările incheierii unui asemenea contract riscant. Obiectul contractului:

Obiectul contractului de înstrăinare a bunului are două laturi componente şi anume, totalitatea acţiunilor benificiarului îndreptate spre transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectului contractului către dobînditor, cît şi acţiunile dobînditorului referitoare la acordarea serviciilor de întreţinere conform contractului. Aceste acţiuni ale părţilor sunt nemateriale, formeaza obiectul juridic, sau latura juridica a obiectului contractului. În ce priveşte latura materiala, este intreţinerea în natură acordată de catre dobînditor conform art.839 C. civ., sub formă de locuinţă, hrană, ingrijire e.t.c., iar din partea beneficiarului obiectul material, este bunul mobil sau imobil transmis în realitate dobînditorului pentru a se folosi de acest bun.. Forma contractului:

La art. 840 CC este menţionat expres doar forma scrisă a contractului şi autentificată notarial. Termenul contractului:

Reeşind din art. 839 C.civ., termenul va fi egal cu durata vieţii beneficiarului, iar deoarece la art. 839 alin.2 se admite pluralitatea de parţi atît din partea beneficiarului cit şi dobînditorului, termenul contractului va fi egal cu durata vieţii ultimului beneficiar cu toate consecintele. Preţul contractului:

Cu toate ca contractul este cu titlu oneros nu înseamna că este şi echitabil, ceea ce ar însemna că contraprestaţiile părţilor au aceeaşi valoare ca şi în cadrul contractului de vînzare-cumpărare, de exemplu.

Deoarece este un contract aleatoriu, riscant, nici beneficiarul şi nici dobînditorul nu pot sî cunoasca termenul intreţinerii, ceea ce înseamnă că preţul evaluat al bunului mobil sau imobil transmis către dobînditor, poate fi mai mic sau mai mare decît valoarea intreţinerii şi invers.

Drepturile si obligaţiile parţilor:

Beneficiarul intreţinerii este obligat să transmită dreptul de proprietate asupra bunului şi să transmită nemijlocit acest bun către dobînditor, dacă este menţionat în contract.Beneficiarul avînd în mod ascuns calitatea de vînzator, trebuie să pună la dispoziţia dobînditorului bunul lipsit de vicii de ordin material sau de drept luînd în consideratţe şi axîndu-se pe prevederile codului civil cu privire la contractul de vînzare-cumpărare.

Drepturile si obligaţiile dobînditorului:

Dobînditorul trebuie să întreprindă toate acţiunile pentru a primi bunul şi a-şi înregistra drepturile asupra lui, în modul prevăzut, deoarece conform art. 843 CC el suporta riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului material, care formeaza obiectul material al contractului.

Dobînditorul trebuie să acorde întreţinerea în modul şi mîrimea indicată în contract, cît şi conform normelor generale în ce priveste regulile de comportament, etica, morală, uzanţă, obiceiuri e.t.c.

Dobînditorul, conform art. 842 CC nu are dreptul de a înstrăina bunul mobil sau imobil pe durata vieţii beneficiarului. Această interdicţie în cazul imobilelor se înscrie în registrul bunurilor imobile din cadrul OCT (oficiului cadastral teritorial). Conform alin2. art. 842 dobînditorul are dreptul de a greva bunul in careva mod cu acceptarea si permisiunea beneficiarului.

Încetarea contractului:

Contractul încetează conform prevederilor contractuale. În cazul decesului dobînditorului, succesorii lui, preiau drepturile şi obligaţiile dobînditorului dacă au acceptat succesiunea şi au posibilitate materială de a acorda întreţinere beneficiarului sau beneficiarilor. Contractul mai poate inceta ca existenţă intre părţi, în cazul rezilierii, daca una dintre parţile contractante nu-şi indeplineşte obligaţiunile contractuale.

Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, art.844 CC sau prin comun acord poate cere schimbarea modalităţii de prestare a serviciilor de întreţinere, şi anume achitarea în bani -numerar sau transfer, atunci cînd dobînditorul nu are posibilitatea de a-i acorda întreţinerea în natură, dar îi este mai comod şi mai convinabil ambelor părţi de a efectua plăţile în numerar, deoarece în acest fel dobînditorul singur îşi alege necesarul.

Dobînditorul art. 844 alin. 2 CC poate cere rezoluţiunea contractului, în cazul imposibilitaţii executării prevederilor contractuale din unele cauze ce nu depind de voinţa lui (se inrăutăţeşte situaţia materială şi nu poate acorda întreţinere acelor

5 V 555  5 ±   5

personae care se află la întreţinerea lui în afara contractului dat).

Conform art. 845 beneficiarul în cazul rezolutiunii are dreptul să ceară restituirea

bunului sau valorii lui, iar dobinditorul nu primeşte valoarea prestaţiei acordate.