Pin It

În cadrul contractului de comodat, comodantul transmite cu titlu gratuit în folosinţă un bun mobil sau imobil care se află în circuitul civil către cealaltă parte contractantă comodatarul, iar acesta din urmă se obligă să restituie bunul la expirarea termenului, sau într-un termen rezonabil cu sau fără compensarea uzurei bunului luinduse în consideraţie folosirea normală şi utilă a bunului art.859 CC.

Acest contract este consensual, este real, este cu executare succesivă, este cu titlu gratuit (deoarece comodatarul nu achită pentru folosirea bunului, dar numai pentru uzura excesivă, este comutativ (deoarece comodatarul răspunde numai dacă bunul a pierit, sau şi-a pierdut calităţile din intenţie proprie, sau din culpă gravă) Elementele contractului:

În calitate de părţi sînt Comodantul şi Comodatarul Care pot fi orice persoane fizice sau juridice, subiecţi ai dreptului civil care au capacitate civilă deplină în dependenţă de obiectul contractului.

(minorii pot contracta doar în cazul obiectului contractului de mică valoare). Obiectul contractului de comodat - pot fi bunurile mobile sau imobile în măsura în care legea permite transmiterea lor în folosinţă gratuită.

Persoana care transmite bunul în folosinţă poate fi un proprietar sau uzufructuar. Comodatarul care a primit bunul în folosinţă nu are dreptul să transmită acest bun către o altă persoană terţă, acest lucru poate avea loc doar cu acordul comodantului.

Obiectul contractului îl formează totalitatea bunurilor nefungibile şi neconsumtibile şi individualizate, fiindcă se întoarce comodantului acelaşi bun luînduse în consideraţie, sau apreciinduse uzura. Ca excepţie pot fi transmise şi pot forma obiectul contractului de comodat bunurile comsumtibile atunci cînd este vorba de organizarea carorva expoziţii. Forma contractului:

Contractul poate fi încheiat conform normelor generale cu privire la formă actului juridic

Termenul contractului se stabileşte de către părţi, iar în unele cazuri în dependenţă de bunul care este transmis în folosinţă şi pentru ce este transmis se poate prezuma un termen rezonabil.

Preţul contractului - deoarece contractul este cu titlu gratuit nu este vorba în mod direct de a achita o careva sumă de bani pentru folosirea bunului, însă comodatarul este obligat să achite sau să compenseze uzura excesivă, sau chiar valoarea bunului, dacă va fi demonstrat că acesta şi-a pierdut calităţile de folosinţă din intenţia sau culpa gravă a comodatarului. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

Comodantul trebuie să transmită bunul fără vicii în termenul stabilit în contract şi în modul stabilit real sau consensual în dependenţă de faptul dacă bunul este mobil sau imobil.

Comodatarul este obligat să folosească bunul conform destinaţiei lui şi să suporte cheltuielile legate şi necesare pentru folosirea bunului şi întreţinerea lui în formă lucrativă.

.Comodatarul trebuie să informeze comodantul despre neajunsurile bunului sau viciile lui despre care comodantul nu cunoştea dar care necesită nişte cheltuieli excesive pentru înlăturarea lor, dacă comodatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiunile de folosinţă în conformitate cu proprietăţile bunului - comodantul poate cere restituirea imediată a bunului. Atunci cînd mai multe persoane au luat în folosinţă un bun (comodatari) ei răspund solidar pentru pierderea calităţilor bunului, sau uzura excesivă.

Încetarea contractului - contractul încetează odată cu expirarea termenului sau folosirii rezonabile a bunului, iar în cazurile stabilite pentru rezelierea contractului art.860, 863, 864, 866, el va înceta în condiţiile stipulate mai sus.

Comodantul poate rezilia contractul de comodat daca:

  1. in virtutea unor circumstanţe neprevăzute, comodantul insusi are nevoie de bun;
  2. comodatarul foloseşte bunul neconform destinaţiei stabilite in contract, da bunul, fara acordul comodantului, in folosinţă unui terţ sau supune bunul unui pericol mare, ca urmare a nemanifestarii prudentei cuvenite;
  3. comodatarul a decedat;
  4. comodatarul persoana juridica si-a încetat activitatea. Comodatarul este obligat sa restituie, la expirarea termenului contractului de comodat, bunul primit in folosinta gratuita.