Pin It

Conform art. 911 CC, în cadrul contractului de arendă, arendatorul care este proprietar, uzufructuar, sau un alt posesor de drept al bunului, transmite în folosinţă careva bunuri agricole cum ar fi terenurile agricole, sau alte bunuri mobile şi imobile cu această destinaţie către cealaltă parte contractantă numită în continuare arendaş pentru folosirea bunului şi obţinerea unui careva venit pe o perioadă determinată de timp.

Contractul este sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros, translativ de folosinţă, sau posesie şi folosinţă, comutativ şi cu executare succesivă, real. Preţul contractului de arendă

În cadrul contractului de arendă, plata se face în natură, în bani, sau în formă mixtă la momentul semnării contractului, însă deoarece contractul dat este unul consensual şi comutativ dar cu executare succesivă, nu este exclus faptul că părţile să schimbe modul de plată în dependenţă de circumstanţe. Plata se face la locul stabilit în termenul sau termenele prevăzute în contract. Sînt cîteva circumstanţe care influienteaza plata şi modul plăţii arendei pentru diferite categorii de folosinţă a bunurilor ce formează obiectul contractului, cum ar fi suprafaţa şi aşezarea geografică a terenurilor, distanţa terenurilor de la drumuri, distanţa de la sursele de energie electrică dacă este necesară folosirea ei, potenţialul de producţie al terenului (bonitatea solului), şi alte elemente conform art. 916 alin.2 CC.

Conform art.917 CC se poate reduce plata arendei dacă mai mult din jumătate din fructele obţinute de către arendaş, sau subarendaş pier fortuit, şi în acest caz arendaşul are dreptul să ceară reducerea proporţională a plăţilor pentru arendă, acest drept poate fi realizat doar pînă la separarea fructelor. Conţinutul contractului:

Arendatorul are dreptul să ceară de la arendaş executarea plăţilor în modul şi termenul stabilit, să verifice modul de executare a obligaţiilor de către arendaş, să verifice bunurile transmise în arendă.Arendatorul este obligat să transmită bunurile în termen împreună cu toate documentele necesare, să informeze despre toate viciile materiale sau de drept, să achite în cazul rezelierii contractului înainte de termen arendaşului preţul fructelor dacă nu sunt separate, şi dacă părţile au stabilit dorinţa de a rezelia contractul înainte de termenul lui, să efectuieze reparaţiile capitale dacă este stabilit în contract, sau dacă aşa au stabilit părţile Arendaşul este obligat să folosească bunurile ca un bun proprietar, să informeze arendatorul în cazul subarendei, să achite plăţile către arendator în modul stipulat şi impozitile dacă e prevăzut în contract (dacă nu este prevăzut atunci impozitele le achită proprietarul), să execute reparaţiile curente şi dacă este prevăzut în contract, reparaţiile capitale.

Arendaşul are dreptul de prim cumpărător dacă a fost de bună credinţă, iar bunurile ce formează obiectul contractului urmează a fi înstrăinate de către arendator, şi alte drepturi şi obligaţii conform legii cu privire la arendă. Părţile pot avea şi alte drepturi şi obligaţii conform Legii cu privire la arendă şi normelor reglementative ale CC.

Încetarea contractului de arendă

  1. Conform art.921, contractul încetează odată cu expirarea termenului, sau înainte de termen în cazul pieirii bunurilor arendate, sau în cazul nulităţii contractului, sau în virtutea circumstanţelor de îndeplinire a obligaţiunilor contractuale de către părţi Temeiurile legale de încetare a arendei înainte de termen sunt stipulate în art.art. 413 şi 41-4 al Legii 828/1991 în redacţia Legii 1006/2002.

Astfel, arendatorul în baza art. 413 "poate cere rezilierea anticipată, prin intermediul instanţei de judecată, a contractului de arendă în umrătoarele condiţii:nerespectarea clauzelor privind arenda;folosirea pămîntului în condiţii ce contracvin legislaţiei; înrăutăţirea intenţionată a calităţii terenului arendat; neachitarea arendei pe parcursul a 30 de zile de la data expirării termenului de plată, cu condiţia că perioada de graţie de 30 de zile pentru achitarea arendei se va acorda doar o singură dată pe parcursul perioadei de arendă, astfel că orice neachitare repetată a arendei în termen va constitui temei pentru a cere rezilierea imediată a contractului de arendă, în cazul cănd cîntractul nu prevede altfel; ridicarea construcţiilor neautorizate pe terenul arendat; terenul nu a fost folosit timp de un an de la data dării lui în arendă, în cazul cînd contractul nu prevede altfel; transmiterea terenului arendat în subarendă fără consimţămîntul proprietarului. Arendatorul terenului poate cere rezilierea anticipată a contractului şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract. În cazul în care contractul de arendă nu prevede altfel, arendatorul poate rezilia anticipat contractul de arendă în mod necondiţionat numai după înştiinţarea în scris, cu cel puţin 3 luni înainte, a arendaşului. Cu excepţia condiţiilor specifice la alineatul întîi din prezentul articol, arendaşul are dreptul să folosească terenul pînă la strînsul roadei inclusiv, conform termenelor prevăzute de tehnologia de creştere a culturilor".Arendaşul, la rîndul lui, în baza art. 41-4 "poate cere rezilierea anticipată a contractului de arendă în cazul în care: arendatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale; arendaşul este în imposibilitatea de a folosi terenul, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; arendatorul nu a transmis terenul în termenul stabilit în contract. Arendaşul poate cere rezilierea contractului de arendă şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract. Arendaşul poate cere rezilierea anticipată a contractului de arendă şi din motive de sănătate, care îl pun în imposibilitatea de a respecta pe viitor clauzele contractului, dacă contractul nu prevede altfel. Arendaşul poate rezilia anticipat contractul de arendă în mod necondiţionat doar avertizînd arendatorul în scris despre intenţia de reziliere a contractului cu cel puţin 3 luni pînă la recoltare, dacă contractul nu prevede altfel".

Conform art. 922 sunt stipulate consecinţele de rezelierea contractului de arendă pînă la încheierea anului agricol, arendatorul este obligat să plătească arendaşului valoarea fructelor care, deşi încă neseparate, vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului în condiţiile unei gospodăriri normale..