Pin It

Contractul de leasing prevede, ca o parte numita locator se obliga fata de alta parte numita locatar sa asigure o sesiune si folosinta temporara a unui bun cumparat sau produs de locator(cumparat de locator de la furnizor, sau producator) contra unei plati periodice numita rata de leasing.

Acest contract este consensual, cu titlu oneros, sinalagmatic, comutativ, cu

executare succesiva si translativ de folosinta si posesie, este real

Deosebim mai multe tipuri ale contractului de leasing, insa principalele forme sint

leasingul financiar si leasingul operational.

In cadrul leasingului financiar:

  1. perioada de leasing, sau termenul contractului depaseste 75% din durata de functionalitate utila a obiectului material a contractului de leasing, luinduse in calcul folosirea rationala si uzura.
  2. alta particularitate este ca trebuie sa prevada expres la momentul semnarii contractului ca odata cu finalizarea termenului contractului, dreptul de proprietate asupra bunului se va transfera de la locator catre locatar.
  3. alta particulatitate este ca suma ratelor, sau pretul contractului trebuie sa fie nu mai mic de 90% din valoarea initiala a bunului transmis in leasing.
  4. alta particularitate este ca riscurile si benificiile sint transferate de la locator catre locatar

Leasingul operational este acela in care nu se include nici un semn de la leasingul financiar.

In afara de aceasta Leasingul poate fi in functie de forma de organizare si tehnica de realizare a operatiunilor de leasing, poate fi leasing direct, sau leasing indirect. In cadrul leasingului direct, contractul se incheie intre toate 3 parti contractante, concomitent, ceea ce inseamna ca este un contract tripartid si anume vinzatorul (furnizorul), a 2-a locatorul (care poate avea calitate de vinzator), a 3-a locatarul. In cadrul leasingului indirect sunt 2 contracte separate, furnizor (calitate de vinzator) - locator si locator - locatar. In ambele cazuri locatarul este partea care alege bunul conform cerintelor sale, insa in cadrul contractului direct el are posibilitatea de a se expune asupra viciilor bunului direct catre furnizor, deoarece locatorul aici are intr-o oarecare masura calitate de intermidiar. Mai deosebim tot in functie de aceasta forma de organizare, leasingul de returnare unde se presupune, ca la expirarea termenului bunul se transmite inapoi. O alta forma este leasingul diferentiat in cadrul caruia operatiunea este finantata de mai multi locatori.

O alta forma este leasingul periodizat atunci cind bunul se transmite catre mai multi locatari care il folosesc periodic stabilinduse un anumit orar de lucru. Dupa teritoriul de functionare deslusim leasing teritorial national si international.

Elementele contractului:

In calitate de parti sunt - furnizorul, sau vinzatorul care instraineaza catre locator conform contractului de vinzare-cumparare respectinduse drepturile si obligatiile partilor contractante. Vinzatorul sau furnizorul poate fi o persoana fizica sau juridica ce are capacitatea de a contracta in conditiile prevazute de lege.

O alta parte contractanta este locatorul care poate fi persoana fizica sau juridica ce practica activitate de intreprinzator si transmite in conditiile legii cu privire la contractul de leasing catre locatar conform conditiilor si cerintelor inaintate de acesta si acceptate de locator un anumit bun cu dreptul de posesie si folosinta pentru o anumita perioada de timp. Daca in contract este stipulata macar o conditie ce prevede leasingul financiar, atunci contractul dat se prezuma translativ de proprietate dar nu de posesie si folosinta.

Locatarul este partea contractanta fizica sau juridica care doreste sa primeasca si primeste conform contractului de leasing in dependenta de tipul leasingului operational sau financiar un bun mobil sau imobil cu drept de posesie si folosinta, sau cu drept de proprietate.

Contractul se incheie in forma scrisa conform art.924 CC, unde se indica pretul bunului, suma contractului de leasing, se indica modul de achitare si termenele ratelor, plata finala si metodele calcularii in cazul rezelierii contractului. Obiectul contractului:

Contractul de leasing include in sine elemente ale contractului de vinzare-

cumparare, locatiune si de arenda, de aceea obiectul contractului pe de o parte pot

fi bunurile ce au tangente cu contractele de locatiune si arenta si se bazeaza de

prevederile referitore la contractul de vinzare cumparare.

Obiectul juridic este format din totalitatea actiunilor pe care le intreprind partile

contractante.

Obiectul contractul trebuie sa fie, sa existe, poate fi orice bun care se afla in circuitul civil, sau in circuitul civil restrins daca legea permite transmiterea bunului dat in leasing.

Nu pot fi obiecte ale leasingului terenurile agricole, bunurile consumptibile, bunurile scoase din circuitul civil, sau obiectele proprietatii intelectuale. Termenul contractului se stabileste de catre parti, dar nu poate fi mai mic de un an de la momentul incheierii contractului. Contractul se incheie pe o perioada determinata de timp luinduse in consideratie perioada de amortizare a bunului, cit si perioada de amortizare fiscala.

Pretul contractului se stabileste de catre parti in dependenta de calitatile bunului si prezinta rata de leasing sau acea plata periodica efectuata de catre locata catre locator. In cadrul leasingului operational, plata reprezinta cota de amortizate calculata conform actelor normative in vigoare cit si beneficiul stabilit de partile contractante. In cadrul leasingului financiar plata o reprezinta pretul sau cota parte din valoarea de intrare a bunului si plus dobinda de leasing (deoarece este vorba de procurarea unui bun in rate plus dobinda aferenta).

Drepturile si obligatiile partilor in cadrul contractului de leasing Obligaţia imperativă a locatorului în contractul de vînzare-cumpărare încheiat cu vînzătorul bunului, constă în informarea vînzătorului despre contractul de leasing încheiat sau care urmează a fi încheiat, cu indicarea locatarului concret. Această informare a vînzătorului serveşte în calitate de temei pentru apariţia unor drepturi şi obligaţii specifice calităţii lui de parte a raportului de leasing. Lipsa în contract a indicaţiei despre scopul dobîndirii de către locator a bunului nu afectează valabilitatea contractului, dar poate servi în calitate de temei pentru înaintarea cerinţelor de reparare a daunelor. Locatorul in contractul de leasing are obligatiile unui vinzator deoarece pune la dispozitia locatarului bunul fara vicii de ordin material, sau juridic. Reesind din cele spune, locatorul care poate fi persoana fizica sau juridica, in dependenta de forma contractului de leasing, financiar sau operational isi asuma, sau transmite catre locatar riscurile legate de contractul de leasing. Locatorul nu trebuie sa impiedice lacatarului in folosirea obiectului contractului, iar daca este leasing operational si mai multe persoane au dreptul de folosinta si posesie asupra obiectului leasingului, acestea trebuie sa raspunda in masura prevederilor contractuale in dependenta de forma leasingului.

Locatarul este obligat sa respecte conditiile contractuale, sa se foloseasca de bun in dependenta de destinatia lui, are dreptul sa aleaga producatorul, are dreptul sa formuleze cerinte fata de furnizor sau locator, are dreptul sa stabileasca independent si sa aleaga cine se va ocupa cu efectuarea reparatiilor curente pentru a intretine bunul in stare lucrativa, sau capitale daca este prevazut in contract, atunci cind in contract nu se stabileste persoana (fizica sau juridica) care se va ocupa de reparatia garantata a bunului

Locatarul are dreptul daca nu este prevazut in contract, dar la expirarea termenului bunul se instraineaza, sa procure acest bun, iar daca doreste poate sa prelungeasca relatiile contractuale de folosire atunci cind bunul nu se instraineaza. Nu are dreptul locatarul sa greveze bunul, sa modifice contractul, sau sa-l intrerupa fara instiintarea locatorului.

Locatarul este obligat sa permita locatorului verificarea modului de folosire a bunului in orice moment atunci cind este rezonabil, dupa timp, loc. Contractul de leasing inceteaza odata cu expirarea termenului si indeplinirea obligatiunilor contractuale de catre parti, sau atunci cind se realizeaza contractului cu acordul partilor, sau din cauza partilor, sau a unei parti; si din alte motive, sau circumstante prevazute de lege.