Pin It

În cadrul acestui contract se transmite în concesiune un serviciu public, un bun public, sau se execută careva lucrări în vederea eficientizării economice ale acesteia.

Acest contract este consensual, este sinalagmatic, cu titlu oneros, cu executare succesivă, este comutativ, dar totodată include si unele elemente aliatorii, sau nuanţe aliatorii, este translativ de posesie si folosinţă, dar la sfîrsitul contractului, dacă bunul se înstrăinează, poate fi translativ de proprietate atunci cînd concesionarul este de bună credinţă.

În cadrul contractului dat, statul, sau unităţile administrativ teritoriale ce au calitatea de concedent, transmit, sau cesionează concesionarului care este un investitor persoană fizică sau juridică de la noi din ţară sau străin în schimbul unei revedente, dreptul de a explora, de a prospecta, sau a exploata un bun, un serviciu public, sau a executa careva lucrări.

Acest contract are natură dublă si anume din punctul de vedere a dreptului material deoarece ţine de dreptul civil si de dreptul administrativ. Aceasta este motivat de modul de desfăşurare si normele reglementative faţă de părţile contractante.

În afară de particularităţile juridice menţionate mai sus, acest contract este solemn, nu numai din cauza că se încheie în formă scrisă, dar din cauza că una dintre părţi este statul cît si modul de desfăsurare a ofertelor, propunerilor si acceptării lor.

Elementele contractului:

În calitate de părţi sînt concedentul si concesionarul unde concedent poate fi Guvernul, dacă obiect al contractului de concesiune sînt terenurile sau alte resurse naturale si în acest caz se încheie contractul între concesionar si organul central de specialitate al administraţiei publice autorizat de guvern, iar în cazul concesionarii bunurilor ce aparţin întreprinderilor de stat, sau municipale, sau administraţiei publice locale, în calitate de concedent sînt organele centrale de specialitate ale administraţiei publice locale; din acestea reiese că în dependenţă de cine este proprietar în limitele atribuţiilor, că sînt bunurile statului, sau ale administraţiei publice locale, concedent va fi Guvernul, sau reprezentanţii administraţiei publice locale.

În calitate de concesionar poate fi orice persoană fizică sau juridică care are capacitate civilă de a contracta, corespunde cerinţelor înaintate de concedent si poate fi atît de la noi din ţară cît si de peste hotare.

Concedentul transmite drepturile sale de posesiune şi folosinţă asupra obiectului contractului către concesionar, fără a-I transmite şi dreptul de proprietate ce îi permite dispoziţia asupra obiectului dat.

Obiectul contractului:

Obiectul contractului de concesiune îl reprezintă folosirea de către o persoană privată a unui serviciu public, a unui bun public, sau executarea unei activităţi publice.

În ce priveşte categoria serviciilor publice, ele includ transportul public cît şi serviciile de colectare, depozitare şi valorificare a deşeurilor, distribuţiei energiei termice şi electrice.

În calitate de bunuri că obiect al contractului de concesiune sînt terenurile publice şi alte resurse naturale, bunuri mobile şi imobile ale organizaţiilor de stat şi municipale, sau alte bunuri proprietar al cărora este administraţia publică locală, înafară de terenurile ce au o valoare istorico-culturală cît şi terenurile destinate ocrotirii naturii şi alt terenuri conform legii cu privire la concesiune (art. 111 din lege).

În calitate de obiect pot fi şi alte activităţi şi bunuri, ca de exemplu cesionarea către concesionar, construcţia podurilor, centralelor electrice, hidrocentralelor şi altor lucrări în vederea obţinerii carorva bunuri de însemnătate publică.

Forma contractului este scrisă şi conform art.13 al legii cu privire la concesiune contractul include părţile contractante, obiectul şi scopul concesiunii, formele, condiţiile, volumul şi modul de efectuare al plăţilor, obligaţiile concedentului şi ale concesionarului cît şi drepturile lor şi alte clauze contractuale. Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.102 din 27 februarie 1996 sînt elaborate măsurile pentru executarea legii cu privire la concesiune cît şi prevederile cu privire la organizarea şi procedura licitaţiilor. Termenul contractului este de pînă la 50 de ani art. 14 din Lege Preţul contractului (redevenţă) conform art.15 al Legii cu privire la concesiune se stabileşte în natură, în bani, sau în formă mixtă. Sub formă de plăţi de o singură dată (bonus),sau chirie (rentă), sub formă de plăţi pentru extracţia resurselor naturale sau fabricarea producţiei (royalti), iar în care plăţile menţionate sînt efectuate de un investitor străin se acceptă plată atît în valuta naţională cît şi străină ( art.13 din Lege)

Încetarea contractului:

  • În caz de lichidare a întreprinderii concesionale;
  • prejudicierii obiectului concesiunii;
  • expirarea termenului stabilit.

Rezilierea:

  • falimentarea întreprinderii concesionale;
  • decesului concesionarului - persoană fizica;
  • pronunţarea de către instanţa judecătorească a nulitaţii contractului