Pin It

In cadrul acestui contract, in calitate de părţi sunt prestatorul si beneficiarul unde prestator poate fi persoana cu capacitatea de exerciţiu deplina fizica sau juridica atât din RM ci si de peste hotare iar in calitate de beneficiar poate fi orice persoana atât PF cit si PJ ce are capacitatea de exerciţiu si corespunde normelor legale.

Acest contract este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros, in dependenta de obiectul contractului - poate fi intuito-personae; cu executare succesiva si comutativ; însă rezultatele prestării serviciilor cu toate ca este finit, nu aduce aşteptările beneficiarului in măsura in care el doreşte.

O particularitate esenţiala a acestui contract este faptul ca acesta are menirea de a reglementa prestările serviciilor si poate fi regăsit într-o serie de contracte civile cum ar fi: contractul de servicii turistice; contractul de mandat/ de transport/ de expediţie; contractele bancare; contractul de depozit; contractul de magazinaj; contractul de factoring s.a.

Elementele contractului:

In calitate de părţi sunt prestatorul si beneficiarul, unde prestator poate fi orice PF sau PJ ce are capacitate de exerciţiu deplina iar in dependenta de obiectul contractului, capacitate civila deplina (studii, abilitaţi) de a contracta.

Obiectul contractului: sunt serviciile prestate de orice natură in dependenţă de dorinţa sau necesitatea uneia si abilităţile celeilalte părţi contractante.

In principiu aceste servicii constau in săvârşirea unor anumite acţiuni, de exemplu: la comision - înstrăinarea sau procurarea carorva pentru comitent; la mandat- reprezentarea intereselor mandantului; la expediţie- săvârşirea diferitor acţiuni materiale (numărare, cântărire, descărcare/încărcare) cit si nemateriale, întocmirea diferitor documente ce însoţesc marfa transportata s.a. Sau ca obiect al contractului pot fi si desfăşurarea unor activităţi, cum ar fi serviciile de audit cu activitate contabila si analiza contabila, activitatea de consulting, serviciile prestate de evaluator.

Forma contractului:

cu toate ca in cadrul contractului de prestări servicii avem un obiect specific, si anume care da naştere obligaţiilor de diligenţa din partea prestatorului si nu de rezultat ca in cadrul contractului de antrepriza unde avem un rezultat materializat in cadrul prestărilor serviciilor, persoana beneficiar poate avea si rezultatul ne dorit sau ne aşteptat (serviciile in instanţă).

Forma contractului de intermediere este reglementata de normele generale ale codului civil cu privire la forma actelor juridice, de exemplu: contractul de mandat poate fi încheiat atât in forma verbala cit si scrisa deoarece poate fi atât cu titlu gratuit cit si cu titlu oneros (in condiţiile legii sau ale contractului). Forma contractului din aceste considerente se respecta si se ajustează la împrejurări.

Termenul contractului:

este acea perioada de timp care este la înţelegerea parţilor sau reiese din desfăşurarea activităţii si acţiunilor întreprinse de către prestator si in dependenta de obiectul contractului (prestarea serviciilor in cadrul contractului de expediţie conform termenului pot fi determinate sau determinabile iar in cadrul contractului de mandat profesional - avocat, nu este determinat).

Preţul contractului se stabileşte de către părţi, se numeşte retribuţie si se evaluează in bani. El poate fi conform unor anumite tarife sau se stabilesc de către părţi in dependenta de acţiunile pe care la întreprinde prestatorul.

Atunci când este vorba de formarea preţului in urma mai multor acţiuni, acesta va fi un preţ estimativ sau deviz estimativ, si preţ forfetar (art.935 CCRM).

Drepturile si obligaţiile parţilor:

prestatorul este obligat sa de a întreprinde toate masurile si toate acţiunile pentru a primi rezultatul dorit si aşteptat de către client sau beneficiar.

El este obligat sa acţioneze cu diligenţă si buna credinţă întreprinzând toate masurile deoarece spre deosebire de contractul de antrepriza, prestatorul nu acţionează pe riscul sau ci pe riscul clientului sau beneficiarului.

Prestatorul este obligat sa depună toate eforturile pentru obţinerea rezultatului dorit iar conform art.938, alin.(1) CCRM, el este obligat sa furnizeze toate bunurile necesare executării contractului daca nu a fost stipulat altfel sau in condiţiile formate nu exista alta soluţie.

Prestatorul are dreptul in dependenta de condiţiile contractului de a fi remunerat in mărimea si termenii stabiliţi in contract si in modul stabilit.

Beneficiarul (clientul) este obligat sa achite retribuţia si sa pună la dispoziţia prestatorului toata informaţia necesara corectă, adevărată şi in măsură necesară; trebuie sa informeze despre toate acţiunile ce trebuie întreprinse de prestator si in dependenţă de aceste acţiuni de serviciile prestate daca nu a fost stabilit u preţ forfetar, sa achite pentru fiecare acţiune in parte, formându-se un deviz estimativ.

Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către prestator pe parcursul termenului contractului in privinţa tuturor acţiunilor întreprinse de ultimul cit si poate cere ca prestatorul sa prezinte o dare de seama in dependenţă de obiectul contractului.

Încetarea contractului: art.975-978 CCRM.