Pin It

l.Notiunea si particularităţile juridice ale contr. de mandat.

Contractul de mandata este acel contract prin care o parte numita mandant împuterniceste partea cealaltă numita mandatar de a încheia acte juridice in numele si pe contul mandantului, iar mandatarul la rândul sau se obliga odată cu acceptarea condiţiilor contractului sa încheie aceste acte juridice conform prevederilor si competentelor sale.

Acest contract este consensual, este cu titlu gratuit sau oneros este comutativ, cu executare succesiva, este sinalagmatic, in măsură prevederilor legale deoarece nefiind de fiecare data cu titlu oneros este vorba de buna credinţa a mandantului acţionarea ca un bun proprietar, iar in cazurile când mandatul este înfăptuit de către un profesionist, legea prevede expres ca este sinalagmatic ,este cu titlu oneros, iar obligaţiunile mandatarului si le înfăptuieste cu diligenţa unui bun profesionist (serviciile auditului independent, serviciile avocatului, si alte servicii de reprezentanta a actelor juridice in numele persoanei de către o persoană profesionistă).

2.Elementele contractului

Părţile contractului

In calitate de părţi sunt mandatarul si mandantul , unde mandatar trebuie sa fie o persoana cu capacitate de exerciţiu deplina fiindcă in actele juridice pe care le încheie in numele si pe contul mandantului prevalează consimţământul liber exprimat care este valabil doar daca vine de la o persoana care conştientizează acţiunile sale.

Atunci când dese vorba de u mandat profesionist persoana mandatar trebuie sa îndeplinească condiţiile legii pentru a putea sa-si îndeplinească atribuţiile (avocatul-licenţiat, auditul-contabilitate, economie).

Conform art. 1032,andatul poate fi special sau general, atunci când mandatul se eliberează pentru o operaţie juridica sau pentru anumite afaceri de acelaşi gen, el este special.

Iar mandatul general include toate afacerile mandatului in măsură in care aceste sunt nominalizate in contractul de mandat. Daca in contract nu sunt enumerate detaliat si numite acţiunile in dependent de afacere, atunci mandatarul are dreptul doar de a administra si conserva proprietatea sau bunurile mandantului. Conform art. 1031 acceptarea mandatului poate fi expresa sau tacita daca reiese din acţiunile mandatarului. Conform art. 1037 Cod civil pot fi desemnaţi mai mulţi mandatari, in acest caz ei vor fi obligaţi sa acţioneze si sa răspundă conform prevederilor contractuale.

In calitate de mandant poate fi orice persoana care are capacitatea juridică necesara conform prevederilor legii de a putea fi parte in raporturile juridice pe care le va încheia mandatarul cu persoanele terţe. Mandantul are dreptul de a desemna mai mulţi mandatari doar cu acordul si acceptul acestora.

Obiectul contractului

Sunt totalitatea acţiunilor pe care le întreprinde mandatarul la încheierea actelor juridice in numele mandantului.

Obiectul contractului trebuie sa fie licit , iar mandatarul nu are dreptul de a întreprinde careva acţiuni ilicite pentru atingerea scopului propus si îndeplinirea condiţiilor finale ale contractului. In unele cazuri se eliberează si procura, ca mijloc de probaţiune a contractului de mandat, sau ca cerinţa legala expresa (in instanţă).

Forma contractului

Conform art. 1031, deoarece acceptarea mandatului este expresa sau tacita, forma contractului se supune normelor generale verbal sau scris.

Termenul contractului

Termenul contractului depinde de o acţiune sau mai multe acţiuni pe care le întreprinde mandatarul sau conform art. 1032, daca este mandate special sau general.

Preţul contractului

Se va nominaliza doar in cadrul contractelor cu titlu oneros si remuneraţia poate fi stabilita de către părţi sau poate fi conform carorva tarife. .Drepturile si obligaţiile parţilor

Mandatarul trebuie sa-si îndeplinească obligaţiunile cu diligenţa unui bun profesionist sau proprietar, daca in mod expres sau tacit, a acceptat încheierea mandatului.

Conform art. 1037 in cazul desemnării mai multor mandatari ei vor fi obligaţi si vor răspunde in măsură prevederilor si acceptărilor contractuale. Conform art. 1038, mandatarul poate sa reprezinte doua persoane dubla reprezentare si in cazul dat va fi obligat sa acţioneze imparţial fata de fiecare mandant. Mandatarul poate sa încheie un act juridic cu sine însăşi doar daca mandantul ştie de acest lucru si accepta.

Conform art. 1040, (abaterile de la obligaţiile mandantului) pot avea loc doar daca nu este in defavoarea mandantului, sau daca pe parcurs se dovedeşte ca mandatarul a întreprind toate acţiunile necesare pentru a obţine ce le mai performante rezultate.

Drepturile si obligaţiile mandatarului

La art. 1041 -mandatarul este obligat de a informa mandantul si de a prezenta dările de seama, de a păstra confidenţialitatea informaţiei care ia devenit cunoscuta, este obligat de a preda rezultatele executării mandatului, nu are dreptul de a folosi informaţia care ia devenit cunoscuta sau bunurile mandantului pentru sine. Are dreptul de a cere de la mandant, compensarea cheltuielilor prevăzute sau neprevăzute dar exagerate. Care au fost suportate de el pe parcursul îndeplinirii contractuale. Este obligat sa restituie prejudicial adus mandantului daca nu va dovedi ca prejudicial nu a fost cauzat din culpa sa.

Drepturile si obligaţiile mandantului

Mandantul este obligat sa informeze mandatarul sau mandatarii in măsură deplina despre obiectul contractului de mandat, este obligat sa repare prejudiciul, cauzat mandatarului art. 1047, are dreptul conform art. 1050 la denunţarea mandatului. Încetarea contractului de mandat

Contractul încetează in termenii conveniţi in dependent de faptul daca este mandat general sau special , sau in cazul când este denunţat de către una dintre părţi, iar in cazul decesului sau incapacităţii mandantului raporturile contractuale vor înceta, doar daca nu sa convenit altfel sau daca aceasta este condiţionat de moartea mandantului. Încetarea raporturilor contractuale prin moartea mandatarului încetează doar daca aceasta rezulta din obligaţia contractuala (intuito personae) sau daca sa prevăzut in contract. La art. 1052 sunt prevăzute acţiunile moştenitorilor mandatarului in legătură cu faptul dat.