Pin It

Conform art.1179 CC

C RM, in cadrul contractului de intermediere, o parte (intermediar) se obligă faţă de cealaltă parte (client) să acţioneze în calitate de mijlocitor la încheierea unui sau mai multor contracte între aceasta şi terţ.

Acest contract este consensual, cu titlu oneros, sinalagmatic, cu executare succesiva, comutativ in măsura prevederilor contractuale si legale in dependenta de tipul dat de contract.

Elementele contractului:

In calitate de părţi sunt intermediarul si clientul unde client poate fi orice PF/PJ care trebuie sa dispună de capacitatea necesara prevăzută pentru un astfel tip de contract de intermediere. In calitate de intermediar apare persoana care capacitatea civila de a contracta, poate fi PF/PJ.

Obiectul contractului

  • totalitatea acţiunilor întreprinse de către intermediar spre a mijloci încheierea contractului intre client si persoana terţă. Aceste acţiuni pot fi atât materiale cit si nemateriale.

Forma contractului:

Conform art.1182 CCRM, la contractului de intermediere exclusivă atunci când clientul se obliga pentru o perioada determinata de timp sa se folosească doar de mijlocirea unui intermediar si sa renunţe la angajarea altuia, contractul se încheie in forma scrisa. In celelalte cazuri, forma scrisa a contractului nu este condiţie de validitate ci probatorie.

Termenul contractului

Poate fi determinat sau nedeterminat la dorinţa părţilor contractante iar in cadrul intermedierii exclusive termenul contractului este determinat.

Conform art.1183CCRM, atunci când contractul este încheiat pe un termen nedeterminat, el poate fi reziliat oricând fără un careva preaviz de către oricare dintre părţi si in dependenta de contractul care a fost intermediat si consecinţele lui intermediarul va fi sau nu va fi remunerat.

Conform art.1183 alin(2) CCRM, in cadrul intermedierii exclusive, contractul se reziliază doar din motive temeinice cu un preaviz de 2 săptămâni.

Preţul contractului

se numeşte remuneraţie care se achita printr-o anumita suma fixata in contract sau in valoare procentuala de la obiectul contractului sau in forma mixta.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

  • Intermediarul este obligat de a întreprinde toate acţiunile si masurile necesare pentru a obţine rezultatul aşteptat de client.

Este obligat sa informeze clientul într-un mod cit mai larg si intr-un timp cit mai eficient in ce priveşte obiectul contractului si condiţiile impuse de persoana terţă.

Intermediarul are dreptul de a acţiona după bunul sau plac utilizând toate mijloacele legale pentru atingerea scopului propus; el trebuie sa fie de buna credinţa si sa acţioneze cu diligenţă unui bun proprietar sau a unui profesionist.

Este obligat sa respecte legislaţia in ce priveşte conflictul de interese si sa anunţe clientul daca apar asemenea situaţii.

Necatind la faptul ca reprezintă una dintre părţi, el trebuie sa fie de buna credinţa fata de ambele părţi contractante adică fata de client si persoana terţă.

Conform art.1184 CCRM, unde sunt incluse cauzele excluderii pretenţiei si remuneraţiei la despăgubire a intermediarului, se pune accent pe următoarele momente: (art.1184 CCRM).

Oricare intermediar conform art.1181CCRM, are dreptul la remuneraţie in măsura in care este prevăzut in contract si in modul prevăzut in contract cu compensarea cheltuielilor utile dovedite de intermediar.

- Clientul este obligat sa informeze corect si in deplina măsura intermediarul referitor la aşteptările sale in ce priveşte obiectul contractului.

Este obligat sa achite remuneraţia convenita si in cadrul intermedierii exclusiva sa se abţină de la angajarea unui alt intermediar pe perioada determinata de tip in contract, sau daca doreşte sa rezilieze contractului sa informeze intermediarul cu cel puţin doua săptămâni înainte.

Conform art.1182 alin (2), el este obligat sa despăgubească intermediarul in valoare de până la 2,5% din preţul contractului daca prin intermediul acestui contract se vindea sau se cumpăra ceva. In celelalte cazuri, remuneraţia are loc cit si despăgubirea conform clauzelor contractuale speciale referitoare la obiectul dat al contractului de intermediere.

Încetarea contractului

Contractul încetează in termen (intermedierea exclusiva), încetează o data cu îndeplinirea obligaţiilor contractuale si obţinerii rezultatului de către client sau poate fi reziliat înainte de termen ca consecinţă...

Poate sa înceteze in cazul decesului in condiţiile legii.

Varietăţile

Contractul de intermediere presupune implicarea lui in diferite cazuri de mijlocire in diferite circumstanţe si fata de diferite obiecte contractuale, de exemplu intermedierea este folosita in cadrul contractului de împrumut, in cadrul contractului de închiriere de locuinţe, in cadrul activităţii comerciale, si in alte cazuri conform legislaţiei in vigoare.

  • • Contractul de intermediere a împrumutului

Intermedierea împrumutului are drept obiect intermedierea sau mijlocirea de către intermediar a obţinerii de către client a uni împrumut sau a indicării unei ocazii profitabile pentru client. Însă acest fapt nu înseamnă ca favorizarea clientului in obţinerea unui împrumut ar fi in defavoarea sau detrimentul persoanei terţe.

In cazul contractului de împrumut forma contractului este scrisa indicându-se remuneraţia ce urmează a fi achitata intermediarului care se stabileste in valoare procentuală de la mărimea sumei împrumutate, se indica suma de bani împrumutată, termenul de împrumut, rata dobânzii persoanei terţe, plăţile aferente (penalităţile) pe care clientul va fi obligat sa le achite persoanei terţe (împrumutătorului), in caz de întârziere.

Si desigur poate fi întocmit contractul de intermediere aparte si de împrumut aparte sau daca pârţile îsi doresc acest lucru poate fi întocmit un contract tripartit, însă ca atare contractul de intermediere are doua părţi contractante: clientul si intermediarul.

Conform art.1189CCRM , in cadrul contractului de intermediere remuneraţia intermediarului împrumutului, se plăteste doar daca in urma activităţii intermediarului (încheierea contractului sau indicarea acestuia) clientul va fi obligat conform prevederilor contractuale.

Conform alin.2 art.1189CC, intermediarul nu poate cere de la client alte plăti in afara de cele prevăzute la alin.(1) si daca mijlocirea ce a avut loc nu a adus efectele asteptate clientului.

  • • Contractului de intermediere a închirierii de locuinţe conform art.1185CCRM, in carul acestui tip de intermediere obiect al contractului sunt acţiunile intermediarului in ce priveste intermedierea sau mijlocirea încăperii sau încăperilor destinate pentru a locui in ele sau mijlocirea cu indicarea ocaziilor de a încheia un contract de închiriere a spaţiului locativ.

In cadrul contraacului de închiriere a spaţiului locativ, conform art.1186CCRM sunt indicate anumite circumstanţe in cazul cărora se exclude remuneraţia sau pretenţiile de despăgubire ale intermediarului locativ.

  • • Intermedierea comerciala

Intermedierea comerciala conform art.1190CCRM, este un contract in care in calitate de intermediar apare persoana care desfăsoară o activitate profesionala in domeniul comercial.

Aceasta persoana nu are împuterniciri permanente (intermediarul comercial) in baza unui contract dar numai in cazuri aparte poate avea calitatea data. El intermediază încheierea contractelor de procurare sau înstrăinare de bunuri de titluri de valoare, de asigurare, de operaţiuni bancare, de transport de bunuri si de închiriere de bunuri ale circuitului comercial.

Acest contract este aplicabil doar in cadrul operaţiunilor indicate si in operaţiunile cu bunurile imobile.

In calitate de părţi intermediarul este agentul comercial sau persoana care desfăşoară activitate profesionala in domeniile date. In calitate de client poate fi orice PF/PJ.

Ambele părţi trebuie sa dispună de capacitatea necesara pentru a încheia contracte de intermediere in domeniile date.

Forma contractului este scrisa cu indicarea exigentelor ale drepturilor si obligaţiilor părţilor contractante si termenul contractului este stabilit de către părţi, este legat de acţiunile intermediarului si daca analizam prevederile art.1190CCRM este determinabil.

Preţul contractului se stabileşte de către părţi si poate fi la înţelegere sau reiese din normele generale cu privire la contractul de intermediere nu mai mare de 2,5%.

Drepturile si obligaţiile părţilor au la baza reglementările generale cu privire la intermediere cu excepţiile intermedierii comerciale (art. 1191-1198CCRM).

In cadrul contractului de intermediere comerciala, intermediarul se obliga ca un profesionist in domeniu se obliga conform CCRM care reprezintă legislaţia de baza reglementativă cit si in măsura in care angajamentele sale specifice contractuale sunt monitorizate de alte contracte (art.1190, alin.(1)CCRM.