Pin It

Conform art.1186CC, prin contractul de depozit depozitarul se obliga sa păstreze un bun mobil transmis sau predat de către cealaltă parte contractanta numita deponent, cu achitarea serviciilor de depozitare sau fără achitarea lor in dependenta de faptul daca contractul este cu titlu oneros sau gratuit iar la finele contractului in dependenta de perioada de păstrare a obiectului in termen sau fără termen depozitarul se obliga sa restituie bunul deponentului respectându-se uzanţele si consecinţele îndeplinirii obligaţiilor.

Acest contract este consensual, cu titlu oneros sau gratuit, sinalagmatic(daca e cu titlu oneros) sau unilateral obligaţional (gratuit, obligaţia fiind din partea depozitarului), comutativ si in unele cazuri are un caracter intuito-personae.

Elementele contractului:

Părţi pot fi atât din partea depozitarului cit si din partea deponentului orice PF/PJ care au capacitate de a încheia contracte sau acte de administrare.

In calitate de deponent poate fi atât proprietarul bunului cit si orice alta persoana interesata de a păstra bunul transmis spre depozitare.

Depozitar neprofesionist poate fi orice persoana ce are capacitate deplina de exerciţiu; iar atunci când este vorba de un depozitar profesionist in aceasta calitate pot activa societăţile comerciale, întreprinzătorii individuali care desfăşoară o activitate profesionala in acest domeniu sau organizaţiile necomerciale care au o capacitate civila speciala care este legata de păstrarea unor bunuri ce au tangenta cu realizarea scopului pentru care a fost constituita.

Obiectul contractului are doua laturi cea juridica si cea materiala unde latura juridica reprezintă totalitatea acţiunilor pe care le întreprinde depozitarul in vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor contractuale de păstrare a bunurilor;

latura materiala reprezintă obiectele materiale transmise de către deponent depozitarului spre păstrare.

In calitate de obiect material pot fi nu numai bunurile mobile dar si banii, hârtiile de valoare si alte acte juridice care au menirea de a dovedi dreptul carorva persoane nominalizate in acele acte juridice transmise.

forma atât scrisa cit si verbala cu privire la întocmirea actelor juridice cit si chiar daca nu se prevede expres forma scrisa acest contract poate fi încheiat in scris daca aceasta o doresc părţile.

Termenul contractului poate fi determinat sau nedeterminat si in cazul contractului cu titlu gratuit deponentul poate sa-si ridice bunul in orice moment ceea ce nu poate fi in contractul de magazinaj care este un depozit cu titlu oneros, in cazul dat se respecta normele legislative cu privire la contractul de magazinaş.

Preţul contractului:

Conform art.1088CCRM, remuneraţia depozitarului are loc daca este prevăzut expres in contract sau daca la propunerea depozitarului magazinerului, deponentul îşi da acordul in mod tacit.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

  • Depozitarul are următoarele drepturi si obligaţii:

Indiferent daca contractul este cu titlu gratuit sau oneros, depozitarul este obligat sa păstreze bunul transmis de către deponent in modul si termenul indicat in contract sau la înţelegerea părţilor.

El trebuie sa asigure integritatea bunului pe parcursul termenului contractului; sa asigura păstrarea calităţii; obligat sa restituie bunul in termenul prevăzut cit si sa remită fructele obţinute in timpul păstrării având dreptul de a cere de la deponent acoperirea cheltuielilor legate de perceperea si păstrarea fructelor.

  • Deponentul are următoarele drepturi si obligaţii:

Sa informeze corect depozitarul cu privire la caracteristicile bunului transmis spre depozitare;

Sa achite pentru serviciile de depozitare in termenul prevăzut in contract sau pentru termenul care reiese din uzanţele contractuale;

Trebuie, daca este necesar sa creeze toate condiţiile pentru ca depozitarul sa-si poată îndeplini obligaţiile contractuale si anume sa aibă cale de acces spre obiectul material al contractului; sa fie informaţi vecinii despre persoana depozitarului daca aceasta este necesar si sa informeze depozitarul daca ii permite sau nu transmiterea responsabilităţilor către o persoana terţa, si invers, depozitarul nu are dreptul de a transmite bunul spre depozitare către o persoana terţa fără acordul deponentului.

Conform art.1106CC in cazul sechestrului, in calitate de depozitar apare o persoana terţa care se obliga sa restituie bunul după finalizarea litigiului (sechestru este depozitul un cazul unui litigiu intre careva parţi) doar persoanei care are dreptul asupra bunului dat conform unei hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile.

Depozitarul care păstrează bunul sechestrat nu are dreptul sa facă careva mişcări asupra bunului dat ci doar de conservare si doar in unele cazuri când bunul sechestrat si-ar pierde valoarea sa, depozitarul poate cere cu acceptarea si cu încuviinţarea instanţelor iniţiate.