Pin It

In cadrul contractului de societate civila, conform art.1339CC, in calitate de părţi pot fi doi sau mai mulţi asociaţi sau participanţi care se obliga reciproc si urmăresc in comun scopuri economice sau alte scopuri care au ca rezultat unor beneficii pentru sine însăsi neconstituind o PJ si împărţind intre ei atât veniturile cit si pierderile.

Acest contract este consensual; este sinalagmatic cu toate ca unii autori considera ca este unilateral obligaţional, dar deoarece rezultatul depinde de acţiunea tuturor participanţilor in aceeasi măsură si fiecare dintre ei are concomitent atât calitatea de creditor cit si de debitor de aici reiese ca obligaţiile lor sunt reciproce; este comutativ deoarece cu acordul părţilor poate fi schimbat pe parcursul contractului; este cu executare succesiva deoarece scopurile propuse nu pot fi îndeplinite la moment; este cu titlu oneros deoarece toţi participanţii urmăresc obţinerea unui anumit rezultat si survenirea efectului dorit cu atât mai mult ca acest moment este nominalizat si in definiţia la art. 1339 CCRM.

Elementele contractului:

In calitate de Părţi sunt participanţii sau asociaţii care pot fi într-un număr nelimitat incepind de la doua persoane.

Aceste persoane trebuie sa fie inzestrate cu capacitatea de a încheia acte de dispoziţie însă se interzice participarea in calitate de părţi contractante chiar si prin intermediul reprezentanţilor, minorii sau persoanele incapabile. Pot fi participanţi si organizaţiile necomerciale in dependenta de scopul propus.

Obiectul contractului sunt totalitatea acţiunilor întreprinse de către asociaţi sau participanţi si desfăsurate in comun pentru atingerea scopului propus, acest scop poate fi economic, ceea ce înseamnă patrimonial sau lucrativ, adică atragerea unor economii, obţinerea unor beneficii patrimoniale, ridicarea unor edificii pentru

necesităţile unei asociaţii, cit si scopul de alta natura decât cel economic, nepatrimonial, si anume susţinerea diferitor concursuri, organizarea diferitor expoziţii cu sau fără obţinerea cărorva beneficii materiale.

Forma contractului conform art.1341, alin. 1 CC se accepta atât forma verbala cit si forma scrisa, însă se supune normelor generale cu privire la forma actelor juridice conform art.208-212 CC. Însă forma scrisa este necesara in toate cazurile in care este imposibil de a dovedi existenta acestui contract prin proba cu martori.

Termenul contractului este determinat sau determinabil de către părţi sau in dependenta de scopul propus si termenul necesar pentru a se realiza. Conform art.1353CC termenul contractului reprezintă acel termen care este inclus la scurgerea căruia este un temei de a rezilia contractul.

Preţul contractului:

Deoarece contraprestaţia este realizata pentru sine însăşi, nu putem spune că este vorba de preţul contractului ci de o contraprestaţie din partea fiecărui participant pentru a obţine scopul propus.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

Principala obligaţie pentru toţi participanţii este de a achita cota parte din preţul rezultatului final sau de a rambursa suma datorată persoanei care a achitat.

Daca participanţii convin ca rezultatul final sa rămână in cote inegale conform contribuţiei fiecăruia atunci aceasta se va nominaliza in contract si la încetarea lui fiecare fost participant va deveni proprietar al cotei indicate in contract daca este vorba de un rezultat patrimonial.

In afara de contribuţii participanţii sunt obligaţi sa ia parte la administrarea societăţii care presupune administrarea fondului comun cu sau fără colectarea de mai departe a mijloacelor băneşti.

Persoanele care se afla in capul administrării sunt obligate sa-si prezinte darea de seama a asociaţiilor si sa-si îndeplinească cu buna credinţa si diligenta obligaţiunile cu sau fără respectarea indicaţiilor date de către asociaţi asumându-şi urmările si riscurile.

Din considerentul ca acest contract are un caracter personal, atragerea unor persoane terţe este acceptata doar cu acordul celorlalţi participanţi cit si înlocuirea unui asociat cu o persoana terţă.