Pin It

In cadrul contractelor bancare se pune accent atât pe legislaţia civila cu privire la reglementarea acestor contracte cit si la alte acte normative in deosebi normele speciale cu privire la relaţiile bancare care sunt elaborate de către BNM in conformitate cu legile interne cit si externe cit si legea instituţiilor financiare care monitorizează si dirijează activitatea tuturor instituţiilor financiare.

In cadrul contractelor bancare banca are calitatea de subiect special deoarece ea desfăşoară activitatea de baza prin prestarea serviciilor de diferit gen si incluzând in sine in activitatea sa nomenclatorul mai multor contracte.

Acest contract este consensual, cu titlu oneros, sinalagmatic, comutativ, cu executare succesiva, in unele cazuri sunt si momente riscante.

Părţi

Banca si clientul, unde banca este instituia financiara care activează conform legii cu privire la BNM din 21.07.1995, nr 548-XIII. In afara de aceasta, pentru a activa in calitate de banca ea trebuie sa primească autorizaţia de la BNM conform legii instituţiilor financiare si regulamentului BNM cu privire a autorizaţia băncilor. Din aceste considerente, banca ca PJ pentru a activa are nevoie nu numai de a fi înregistrată in aceasta calitate dar si de a avea autorizaţiile necesare.

In calitate de client poate fi orice PJ/PF care are capacitate deplina de exerciţiu dar in cadrul contractului de depozit bancar calitatea de client o pot avea si minorii care au atins vârstă de 14 ani daca au un venit propriu.

Obiectul contractelor îl reprezintă acordarea serviciilor bancare de către banca sau orice alta instituţie financiara in cadrul operaţiunilor bancare.

Pe lingă operaţiunile bancare mai exista si activităţile financiare care in principiu ar însemnă tot aceeaşi, însă in cadrul activităţii financiare este vorba de toate tipurile de activităţi pe care le desfăşoară instituţiile financiare.

Operaţiunile bancare (obiectul contractului) se împart in câteva grupe:

  1. Operaţiuni active in cadrul cărora se lucrează cu fondurile băneşti si din aceste operaţiuni fac parte: contractul de credit bancar si de garanţie bancara.
  2. Operaţiunile pasive prin intermediul cărora se atrag surse băneşti de la PF/PJ pentru a le păstra si a le înmulţi: contractul de depozit bancare.
  3. Organizarea traficului de plăti unde banca apare in calitate de mijlocitor deoarece clientul îşi deschide un cont curent bancar in cadrul băncii date si cu sursele băneşti de pe contul sau poate face diferite mişcări la cererea sa prin intermediul băncii.
  4. Celelalte operaţiuni bancare pe care le efectuează băncile pentru sine sau pentru client.

Forma contractului - scrisa, de obicei pe anumite formulare întocmite de către banca unde se include clauzele contractului care pot fi negociate. Din aceste considerente contractele bancare conform legiuitorului RM sunt contracte de adeziune si sunt reglementate de către CC conform dispoziţiilor cu privire la clauzele contractelor-standard art.712-720 CCRM.

Termenul contractelor- se stabileşte de către părţi si se reglementează conform condiţiilor iniţiate in legea instituţiilor financiare.

Preţul contractelor- in dependenţă de tipul contractului; de termenul contractului este negociabil si este diferit. In unele cazuri la stabilirea preţului contractului are importanta si persoana clientului.

"Varietătile contractelor bancare "

  • • Contractul de depozit bancar:

In cadrul contractului, banca sau o alta instituţie financiara care are dreptul conform prevederilor legale si deţine autorizaţia necesara numita in continuare banca, primeşte de la client numit in continuare deponent sau de la o persoana terţă in folosul clientului o anumita suma de bani pe care se obliga sa o restituie acestui deponent după perioada stipulata in contract in cazul depozitului in termen sau la cererea deponentului in cazul depozitului la vedere.

Acest contract este cu titlu oneros conform modului prevăzut in contract sau stabilit la art.619CC (art.1224CCRM - dobânda); cu executare succesiva, unilateral obligaţional pentru banca; real.

Elementele contractului de depozit bancar

Părţi: banca si orice alta persoana fizica sau juridica care are capacitate de a contracta.

Spre deosebire de alte contracte bancare si contracte in general in calitate de deponent poate apărea chiar si PF minorul care a împlinit vârstă de 14 ani si conform art.21 CCRM are dreptul sa dispună de venitul propriu.

Pot fi deponenţi atât cetăţenii RM cit si din alte state.

In afara de aceasta pe contul deponentului pot fi transferate surse financiare si de alte persoane terţe decât deponentul.

Obiectul contractului consta in obligaţia băncii de primi sumele de bani de la deponent sau de la persoanele terţe in contul deponentului si de a restitui aceasta suma la cerere sau in termenul stabilit in contract.

Deoarece acest contract este unilateral-obligaţional pentru banca de a primi si a restitui banii dar cu titlu oneros, banca se mai obliga sa mai achite dobânda către deponent.

Forma contractului: este scrisa conform art.1223 CCRM si banca se obliga sa elibereze deponentului un livret de economii sau un certificat de depozit sau orice alt document monitorizat de care Legea cu privire funcţionarea instituţiilor financiare sau Legea cu privire la BNM care monitorizează aceste operaţiuni bancare.

Termenul contractului: se stabileşte de către părţi si poate fi depozitul in termen sau depozitul la vedere conf. art.1227CC.

Preţul contractului: este dobânda pe care o primeşte deponentul conform uzanţelor contractuale in termenii stabiliţi si in mărimea indicata in contract.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

Banca este obligata sa primească sumele de la deponent sau de la persoana indicata in contract pentru deponent, sumele de bani in contul deschis pe numele deponentului.

Este obligata banca sa achite in timpul stabilit dobânda către client. Este obligata sa informeze clientul conf.art.1224 alin.2 CCRM într-un termen de preaviz in cel puţin de 15 zile in cazul reducerii unilateral al mărimii dobânzii.

Este obligata sa păstreze confidenţialitatea cu privire la informaţia clientului.

Deponentul sau clientul este obligat sa informeze banca cu privire la depozitul sau in ce priveste schimbarea formei sau tipului si are dreptul sa ceara de la banca suma depozitata integral sau parţial înainte de încetarea termenului contractului, in cazul dar banca trebuie sa-l informeze despre circumstanţele prejudiciabile pentru deponent.

Rezilierea contractului conform uzanţelor bancare sau contractuale.

"Contractul de cont curent bancar"

Acest contract conf.art.1228CC se încheie intre banca si client unde banca se

obliga sa primească........... ??.. ..în contul clientului sumele de bani depuse de

către client sau de către o persoana terţă sau transferate in contul clientului si sa monitorizeze si sa execute ordinele in legătură cu sursele financiare fiind disponibilizate la cererea si indicaţia clientului iar clientul fiind obligat sa achite o remuneraţie băncii care este compusa din mai multe tipuri de plăti, pentru serviciile acordate clientului.

Acest contract este sinalagmatic, real, cu executare succesiva, si cu titlu oneros.

Elementele contractului

Părţi sunt banca; si clientul (sau titularul fondului) - poate fi orice PF/PJ atât din RM cit si de peste hotare toate exigentele si cerinţele.

Obiectul contractului sunt serviciile băncii oferite titularului contului in vederea primirii, înregistrării, gestionarii l cererea clientului, efectuarea diferitor plăti, transferuri bănesti la indicarea clientului si in măsura numerarului din cont.

Pe de alta parte obiect al contractului sunt si acţiunile clientului de a depune sau a retrage sumele de bani din contul sau.

Forma contractului este scrisa si se folosesc formulare tipizate emise de către BNM si acceptate de către banca unde-si are contul curent clientul.

Termenul contractului se stabileste de către părţi.

Preţul contractului este remunerarea pe care o achita clientul pentru serviciile băncii.

Drepturile si obligaţiile parţilor

Banca este obligata sa primească si sa gestioneze banii clientului adică a titularului contului sau de o persoana terţă in contul indicat. Este obligata sa păstreze confidenţialitatea cu privire la contul clienţilor săi. Indiferent de cine a transmis banii in cont banca este obligata îndeplinească doar cerinţele titularului contului. Este obligata sa remită din contul clientului la cererea si indicaţiile

acestuia la ordinul lui sume băneşti către alte instituţii financiare sau organizaţii in vederea efectuării plăţilor si obligaţiunilor clientului. Este obligata sa duca contabilitatea operaţiunilor bancare in contul clientului.

Clientul este obligat sa facă indicaţiile corecte asupra transferurilor care doreşte se le facă din contul sau prin ordinul emise băncii cit si are dreptul sa dispună de sumele băneşti aflate in contul sau.

Atât banca cit clientul au creanţe reciproce conf. art.1232CCRM.

Încetarea contractului încheiat in termen conform uzanţelor încetează la

5

termenul stabilit sau poate fi reziliat conf.art.1233CCRM respectându-se preavizul de 15 zile.