Pin It

Conform art.1290CCRM prin contractul de factoring furnizorul de bunuri si servicii numit in continuare aderent se obliga celeilalte părţi numita factor care este o întreprindere de factoring creanţele sale cele care deja au apărut sau care vor apărea in viitor din contractul de vânzare de bunuri, efectuare de lucrări sau prestări de servicii către persoanele terţe iar factorii la rândul lor îşi asuma cel puţin 2 obligaţii din următoarele:

  1. de a finanţa aderentul in diferit mod a acorda împrumuturi sau avansuri;
  2. de aduce contabilitatea creanţelor;
  3. de a asigura procedura de înştiinţare si încasare a creanţelor;
  4. de a-si asuma riscul insolvabilităţii debitorului pentru creanţele preluate(art.1290, alin.1 lit.d);

Acest contract este sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros, cu executare succesiva, este comutativ, însă este si riscant.

In cazul contractului de factoring e observa faptul ca acesta este unul complex care include in sine elemente ale creditului bancar ci si a prestării serviciilor financiare iar pe de alta parte el are asemănări cu cesiunea de creanţă.

Deosebirile de contractul de factoring de cesiunea de creanţă au loc prin următoarele. Obiectul factoringului sunt creditele sau împrumuturile si avansurile acordate de factor ducerea contabilităţii, pe când la cesiunea de creanţă obiectul este un drept cesionat.

In cadrul factoringului debitorul aderentului are dreptul de a cere sau de a fi acoperit de către factor fără a notifica creditorii conf. art.1299 CC.

In cazul contractului de factoring doar drepturile care sunt incluse in acest contract sunt transmise către factor sub forma de obligaţii a debitorului.

Elementele contractului

Parţi: sunt factorul, aderentul si persoana terţă unde factor poate fi o întreprindere de factoring adică instituţii financiare care in conformitate cu Legea

cu privire la instituţiile financiare si la BNM au dreptul de a acorda asemenea servicii conform statului sau.

In calitate de aderent poate fi orice persoană care activează într-o anumită direcţie conf.art.1290 alin(1) CC, si are necesitatea de a fi finanţată pentru a-si menţine activitatea si in schimbul acestei finanţări ea transmite drepturile de creanţă de la persoana terţa către sine factorului.

Obiectul contractului îl constituie creanţele transmise sau cedate de către aderent, factorului.

In contract trebuie sa fie numaidecât indicate concret toate acele prestaţii la care se obliga fiecare parte contractanta.

Forma contractului este scrisa art.1290 alin.2 CCRM. Si se determina in funcţie de forma contractului care se încheie intre aderent si persoana terţa, din aceste cauze poate fi forma scrisa simpla sau autentificata notarial.

Termenul contractului rămâne la discreţia persoanelor-părţi ale contractului si reiese din condiţiile uzanţele si îndeplinirea in termen a obligaţiunilor contractuale.

Preţul contractului reprezintă comisionul pe care îl primeşte factorul pentru serviciile sale prestate aderentului.

Si acest comision reprezintă un anumit procent din drepturile sau creanţele transmise de către aderent, factorului.

In afara de aceasta pentru asumarea riscului insolvabilităţii debitorului, pentru creanţele asumate de către factor si preluate de la debitor, poate fi stabilita o anumita taxa.

Conf art.1295 alin.(2) atunci când factorul cere o parte din suma creanţei pentru acoperirea riscurilor legate de desfăşurarea contractului, suma prevăzută nu trebuie aşa depăşească 20% din suma totala creanţei.

Drepturile si obligaţiile părţilor:

Aderentul se obliga sa cedeze creanţele sale existente sau viitoare condiţionate care sunt determinate concret sau viitor la momentul încheierii contractului sau cu certitudine in viitor.

Creanţele date pot si din diferite domenii de activitate ale aderentului pe care se obliga sa le transmită către factor.

Pentru a justifica aceste creanţe atât existente cit si cu certitudine viitoare si se notifica întinderea acestor creanţe si se transmit factorului toate documentele care sunt necesare pentru a justifica existenta acestor creanţe.

Aderentul se obliga sa execute obligaţiile contractuale fata de debitor ca in continuare factorul sa poată cere sau sa poată aştepta executarea obligaţiilor debitorului in vederea transmiterii creanţelor aderentului către factor.

Aderentul are dreptul sa ceara de la factor îndeplinirea obligaţiunilor contractuale in termenul stabilit si a celor obligaţiuni care mai sunt incluse in contract conform art. 1290 alin.(1) CC. El este parte a contractului care are dreptul de a determina volumul de creanţe ce vor fi transmise ulterior factorului contra prestaţiei lui de finanţarea. Si din totalitatea drepturilor sau creanţelor el poate alege care anume vor fi transmise cele care exista la momentul contractului sau cele care vor apărea pe parcurs.

Drepturile si obligaţiile factorului:

Factorul se obliga sa finanţeze aderentul in modul si termenele indicate in contract si daca in calitate de clauza contractuala conf. art.1290 alin.1. lit.d, este si asumarea riscului insolvabilităţii debitorului, atunci el trebuie sa informeze debitorii aderentului despre acest fapt in termenii stipulaţi in contract.

Factorul are dreptul sa ceara de la aderent executarea obligaţiunilor contractuale fata de debitor, are dreptul sa ceara de la aderent conf. art.1295 atât plata datorata in termenii stipulaţi cit si efectuarea garanţiei in suma de până la 20% din suma creanţei transmise de către aderent factorului.

Factorul are dreptul de a cumpăra creanţă de la aderent, in acest caz pot apărea relaţii intre întreprinderea de factoring si persoana terţa in mod direct.

Încetarea contractului: are loc o data cu executarea obligaţiunilor contractuale de către factor fata de aderent si de către persoana terţa către factor, însă este important faptul ca executarea obligaţiunilor contractuale de către aderent către persoana terţa debitor are o importanta deosebita si este o veriga inevitabila de executare a obligaţiunilor contractuale in toate 3 părţi.