Pin It

Conform art.1171CC, in cadrul contractului de fanchising, franchiserul se obligă să permită si să transmită un şir de obligaţii şi drepturi în cadrul cărora promovează comercializarea de bunuri şi servicii, cit si permisiunea de a produce ceva fanciseului în conformitate cu toate cerinţele indicate de către franchiser.

Totalitatea acestor transmisiuni poartă denumirea de franchisă care constituie obiectul contractului de fanchising.

Este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros, cu executare succesiva, comutativ, real, şi conform părerilor unor specialişti în domeniu într-o oarecare măsura este intuitu-personae.

Pentru prima dată, franchisingul ca formă de distribuţie a apărut in SUA in sec.XIX şi s-a dezvoltat destul de vertiginos, ca un sistem efectiv de comercializare a produselor, serviciilor si tehnologiilor,iar însăşi cuvântul franchisa este de origine franceza si înseamnă "un privilegiu sau o promisiune".

Conform Legii cu privire la franchising nr.1335-XIII din 01.10.97, contractual de franchising reglementează condiţiile raportuale dintre părţi în cadrul art.9 şi anume: „părţile contractante, denumirea, tipul şi domeniul businessului, cuantumul şi termenele efectuării plăţilor (plata iniţială unică, royalty (plăţi permanente), taxa pentru reclamă), drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv după expirarea contractului, angajamentul franchiserului de a acorda asistenţă părţii denumite franchisee, responsabilitatea părţilor pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a stipulaţiilor din contract, modul de soluţionare a litigiilor, teritoriul pe care va fi folosită marca franchiserului, termenul de valabilitate a contractului şi condiţiile de modificare, prelungire sau reziliere a acestuia, sediul, datele bancare şi semnaturile părţilor, alte clauze convenite de părţi, care nu contravin legislaţiei."

Toate contractele de franchising se înregistrează la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, achitîndu-se plata pentru înregistrare conform modului stabilit de Guvern. Elementele contractului:

Părţile sunt franchiserul (numit şi concedent) şi francheseeul (numit şi concesionar) care conform legii cu privire la franchising nr.1335/13, 1 oct. 1997, franchiserul este întreprinderea-mamă producătoare, care are un anumit nume pe piaţă destul de cunoscut, ce reprezintă un interes de calitate, are o marca proprie şi îi permite franchiseeului, firmei-fiice, de a activa în baza şi pe numele ei, şi reputaţia sa pentru o anumită perioadă de timp determinată sau nedeterminată pe un anumit teritoriu indicat în contract sau prezumat.

Franchiserul,poate fi orice persoană fizică sau juridică, din RM cit şi de peste hotare care activează cu franchisee atât de la noi din ţară cît şi de peste hotare.

Franchiseul este o întreprindere-fiică care activează in baza contractului încheiat cu franchiserul, firma-mamă, şi tot poate fi o persoană fizică sau juridică, care se înregistrează in modul stabilit de legea cu privire la franchising, unde se indică obiectul contractului. Adică tipul franchisei: de producere, de comercializare, prestări servicii.

Obiectul contractului de fanchising îl reprezintă franchisa, care include acordarea de servicii, producerea de bunuri, distribuirea producţiei.

Însă franchiseeul este obligat atunci când produce in baza contractului, să folosească doar utilajul propus de fanchiser cît şi materialele iniţiale propuse, pentru a nu schimba calitatea produsului final cît şi forma si conţinutul produsului.

Forma contractului, conform art.1172 CC este scrisă, sub sancţiunea nulităţii şi în contract se indică obligaţiile părţilor, durata contractului, dispoziţiile cu privire la prelungire sau reziliere cit si descrierea detaiata, precisa si concreta a programului de prestare a franchisei.

Termenul contractului se stabileşte de către părţi avându-se în vedere obiectul contractului (tipul franchisei). Conform art.1176 CC, poate fi atât determinat cît şi nedeterminat. Atunci cînd termenul nu este determinat sau depăşeşte 10 ani, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului în orice moment, însă respectând un termen de preaviz de un an de zile. Iar daca nici una dintre părţi nu doresc să rezilieze contractul atunci contractul se prelungeşte de fiecare data cu o perioada de 2 ani.

Preţul se stabileşte în echivalent bănesc sau în natură reieşind din obiectul contractului adică franchisă iar plata iniţială este denumită royalty şi se achită pentru dreptul de folosire a mărcii pe teritoriul indicat cît şi pentru compensarea cheltuielilor pe care le-a suportat franchiserul în cadrul instruirii franchiseului cît şi pentru utilajul propus şi acordat de franchiser.

Utilajul are o importanţă deosebită deoarece doar datorită folosirii unui anumit utilaj care are anumite caracteristici se poate obţine rezultatul final dorit si aşteptat de franchiseu.

Drepturile si obligaţiile părţilor sunt etalate si împărţite pentru 3 etape de desfăşurare a activităţii în cadrul contractului de fanchising şi anume: etapa pre- contractuala, contractuala şi post-contractuală.

La etapapre-contractuală eventualul franchiseul face cunoştinţă şi se informează deschis si complet despre totalitatea condiţiilor şi circumstanţelor care stau la baza activităţii franchiserului în cadrul contractului de fanchising. I se aduce la cunoştinţa franchiseului informaţia cu privire la costurile sau preţurile obiectului contractului, care poate să includă în dependenţă de presupusa direcţie de activitate sau de marketing, necesitatea treningurilor sau procurarea utilajului, amplasarea filialei firmei-fiice care va desfăşura activitatea de producere cu sau fără acordare de servicii cît şi acordarea serviciilor de comercializare.

Potenţialul franchiseu, necătînd la faptul dacă încheie sau nu încheie contractul pe parcurs cu firma-mamă, el este obligat să păstreze confidenţialitatea

informaţiei care i-a devenit cunoscute pentru un termen de cel puţin 10 ani sau conform înţelegerii părţilor.

La etapa contractuală, franchiseul trebuie să achite sumele de bani menţionate in contract in dependenta de franchisa pe care o desfăşoară, trebuie sa folosească programul care este propus de franchiser cu diligenta unui bun întreprinzător in mod activ.

Trebuie sa procure bunuri si servicii de la franchiser sau de la persoanele indicate de acesta. Trebuie sa producă, să vândă sau sa presteze serviciile sub denumirea de firma a franchiserului numai acelea care sunt indicate si permise in contract fără careva modificări sau adăugări chiar daca ar avea o calitate mai buna, păstrându-se toate caracteristicile iniţiale.

Franchiseul trebuie sa accepte si sa permită in orice moment controlul din partea franchiserului, sa respecte limitele teritoriale indicate in contract si sa folosească marca de producţie numai la producţia primita conform contractului dat. s.a.drepturi si obligaţii.

Franchiserul este obligat sa pună la obligaţia franchiseului, conform prevederilor contractuale totalitate bunurilor indicate sa-i acorde drepturile propuse, mărcile de producţie, diferite modele, decoraţii si alte elemente de individualizare cit si sa organizeze diferite treninguri sau cursuri si in baza de cunoştinţe sa fa evaluări si promovări.

Franchiserul trebuie sa informeze, să îndrumaze cit si poate sa verifice activitatea franchiseului si respectarea tehnicilor si metodelor propuse si la rândul sau are dreptul de a impune limitele teritoriale ale zonei unde in continuare va activa franchiseul conform contractului.

In perioada post-contractuala, ambele părţi contractante trebuie sa respecte si sa activeze conform principiului de concurenta loiala (art. 1177 CCRM) care nu poate depăşi un an de zile. Dacă acest fapt prejudiciază franchiseul el are dreptul sa ceara o compensaţie financiara corespunzătoare.

Ambele părţi sunt obligate de a păstra confidenţialitatea fata de toata informaţia care le-a devenit cunoscuta pe parcursul activităţii in baza contractului de fanchising.