Pin It

SRL este întreprinderea fondată din 2 sau mai multe persoane juridice, care şi- au asociat bunurile în scopul desfăşurării activităţii de antreprenoriat sub aceiaşi firmă, în baza contractului de constituire şi a statutului.

Alţi autori definesc SRL ca fiind societatea, capitalul căreia este divizat în cote părţi, conform actelor de constituire şi obligaţiile cărora sânt garantate cu patrimoniul societăţii.

Constituirea SRL. SRL se constituie prin contractul de societate şi statut.

Contractul de societate este un act juridic bi sau multilateral, pentru încheierea valabilă a căruia trebuie să fie respectate câteva condiţii şi anume:

 • capacitatea juridică a fondatorilor;
 • consimţământul liber încheiat exprimat la încheierea contractului;
 • obiectul contractului;
 • cauza contractului;

Conţinutul contractului constitutiv al SRL include în sine următoarele clauze:

 • Firma şi adresa societăţii;
 • Numele sau denumirea fondatorilor;
 • Principalul gen de activitate;

 

 • Valoarea totală a capitalului social;
 • Forma şi valoarea cotelor de participare.

Firma SRL trebuie să cuprindă în mod obligatoriu forma organizatorico- juridică a întreprinderii, tipul de proprietate şi o denumire asupra cărora convin fondatorii.

Contractul de societate şi statutul trebuie să fie semnate de fondatori şi se prezintă la Camera înregistrării de Stat.

Capitalul social al SRL îl formează toate aporturile asociaţilor, bunurile mobile şi imobile, plus beneficiul nedistribuit.

Capitalul social minim al SRL nu poate fi mai mic de 300 salarii minime (1360) stabilite la data înregistrării societăţii. Mărimea concretă a capitalului social va fi stabilită de către asociaţi prin contractul constitutiv, în funcţie de sarcinele pe care le deţin.

La momentul înregistrării de stat a SRL suma depunerilor băneşti ale participanţilor pe contul societăţii trebuie să alcătuiască cel puţin 40%sume băneşti, iar celelalte bunuri materiale şi nemateriale 60%. În calitate de aport la capitalul social al SRL pot fi transmise bunuri corporale, incorporale sau sume de bani.

Statutul SRL este un act obligatoriu necesar întreprinderilor. El include în sine majoritatea clauzelor contractuale, precum şi alte clauze noi care reglementează modalitatea de formare şi activitate a organelor de control şi gestiune, împuternicirile acestora, drepturile şi obligaţiile asociaţilor, modul de primire şi de excludere a acestora din societate, modul de creare a filialelor, a reprezentanţelor şi modul de reorganizare şi lichidare a societăţii.

Înregistrarea societăţii. SRL se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei. După eliberarea certificatului de înregistrare societatea capătă personalitate juridică şi este în drept să-şi înceapă activitatea.

Organizarea şi funcţionarea societăţii presupune analiza drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor, împuternicirile adunării generale, desemnarea organelor de conducere şi de control.

 1. Organul suprem deliberativ şi de decizie este Adunarea Generală a Asociaţilor care este în drept să adopte hotărâri în toate chestiunile ce vizează activitatea societăţii. Numai ea poate introduce modificări în statut şi de competenţa ei sunt:
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Alegerea sau revocarea membrilor organelor executive şi de control;
 • Primirea şi excluderea asociaţilor;
 • Aprobarea dărilor de seamă şi a bilanţului societăţii;
 • Repartizarea beneficiilor;
 • Lichidarea sau reorganizarea societăţii.
 1. Organul executiv este Comitetul de Conducere. Membrii lui sânt aleşi la Adunarea Generală din rândul asociaţilor cu votul majorităţii simple. În sarcina Comitetului de Conducere sânt puse următoarele funcţii:
 • Organizarea activităţii;
 • Ţinerea evidenţei contabile şi a evidenţei statistice lucrărilor de secretariat;
 • Angajarea şi conducerea salariaţilor;

26

 • Încheierea şi executarea tranzacţiilor;
 • Întocmirea dărilor de seamă şi a bilanţului anual.
 1. Organul de Control mai fiind numit Comisia de Cenzori sau Revizorul. Membrii Comisiei de cenzori se aleg pe un termen de cel puţin 5 ani. Ea are funcţiile de a controla darea de seamă şi bilanţul anual, pentru a raporta Adunării Generale starea economică a societăţii şi încălcările care au avut loc.

Drepturile asociaţilor.

 1. Să participe la activitatea societăţii;
 2. Dreptul de a obţine unele procente sau dividente;
 3. Dreptul de a obţine o cotă parte din avere în cazul lichidării societăţii.

Obligaţiile asociaţilor: să transmită societăţii aportul pe care l-au promis prin

contractul constitutiv. Aportul poate fi transmis fie dintr-o singură dată sau treptat,

termenul de transmitere nefiind mai mare de un an. De asemenea asociaţii îşi pot

asuma şi alte obligaţiuni cum ar fi prestarea unor servicii periodice, comercializarea

mărfii produse de societate.

Lichidarea întreprinderii poate avea loc în următoarele cazuri:

 1. Dacă a expirat termenul de activitate prin care a fost constituită;
 2. Dacă şi-a atins scopul propus;
 3. Dacă a fost declarată falită;
 4. Dacă actele de constituire au fost declarate nevalabile;
 5. Dacă numărul asociaţilor s-a redus până la 1 şi în termen de 6 luni nu au fost

primiţi alţi asociaţi.