Pin It

Este o întreprindere fondată de doi şi mai mulţi cetăţeni care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării unei activităţi de antreprenoriat sub aceiaşi firmă, în baza statutului semnat de aceştia.

Cooperativa este persoană juridică şi răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, iar asociaţii răspund pentru obligaţiile societăţii cu cota de participare la capitalul cooperativei şi cu averea personală în mărime de cel puţin egală cu venitul anual obţinut de el.

Constituirea CP. Persoanele fizice, în număr de cel puţin două, la o adunare comună decid constituirea cooperativei, aprobă statutul, aleg organele de gestiune şi control, determină cota de participare a fiecărui membru asociat şi numesc persoana responsabilă pentru înregistrarea cooperativei.

Statutul cooperativei fiind unicul act de constituire cuprinde:

 1. Firma cooperativei de producţie;
 2. Sediul - care se va afla acolo unde va activa organul de conducere, adică localitatea şi adresa deplină.

Înregistrarea CP. Legislaţia nu prevede autentificarea notarială a statutului cooperativei, ceea ce înseamnă că după aprobarea lui de către Adunarea Generală, preşedintele cooperativei va prezenta actele constitutive la Camera Înregistrării de Stat, pentru a înregistra cooperativa. După înregistrare ea va căpăta personalitate juridică şi va avea dreptul de a-şi începe activitatea economică.

Organizarea şi_funcţionarea cooperativei. Organele CP sînt:

 1. Adunarea generală - fiind organul superior de conducere care adoptă hotărîri în toate chestiunile ce privesc activitatea cooperativei. Adunarea generală se convoacă în şedinţe ordinare şi extraordinare.

Cele ordinare sînt convocate nu mai rar decît o dată pe an, iar cele extraordinare - în cazurile prevăzute de statut.

Ele pot fi convocate de către comitetul de conducere, comisia de cenzori şi de alţi membri ai cooperetivei, care deţin cel puţin 10% din numărul total de voturi.

De competenţa exclusivă a adunării generale ţine:

 • aprobarea statutului cooperativei, modificarea şi completarea lui;
 • alegerea şi realegerea preşedintelui comisiei de cenzori şi a comitetului de

conducere;

 • aprobarea dărilor de seamă şi a bilanţului anual;
 • angagarea şi eliberarea din funcţie a personalului;
 • stabilirea cotelor de participare;
 • aprobarea modului de repartizare a veniturilor;
 • aprobarea hotărîrilor de lichidare şi reorganizare.
  1. Comitetul de conducere - fiind organul executiv al cooperetivei, membrii lui fiind aleşi de adunarea generală.

Dacă este ales comitetul de conducere, se va alege şi un preşedinte, care va fi preşedintele cooperativei şi ambii organizează executarea hotărîrilor adunărilor generale şi exercitarea activităţii de antreprenoriat.

 1. Comisia de cenzori - fiind organul de control al cooperativei îşi are funcţia de exercita controlul asupra activităţii financiare a comitetului de conducere.

Drepturile. Asociaţii au dreptul:

 • să participe la activitatea şi la conducerea cooperativei;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 • să beneficieze de bunurile cooperativei;
 • să primească informaţii privind activitatea cooperativei.

Obligaţiile:

 • să respecte prevederile statutului;
 • să execute hotărîrile adunării generale şi ale comitetului de conducere;
 • să transmită bunurile şi sumele de bani în fondul cooperativei.

Lichidarea. Un temei de lichidare este micşorarea numărului de membri asociaţi la o persoană şi necompletarea acestui număr timp de 6 luni.