Pin It

Întreprinderile de arendă sânt unităţi fondate de membrii colectivelor întreprinderilor de stat, reorganizate în scopul desfăşurării în comun a activităţii de antreprenor, sub aceeaşi firmă, pe baza statutelor şi a contractelor de arendare a bunurilor statului.

Constituirea ÎA. Iniţiatori ai fondării întreprinderii pot fi:

 • proprietarul patrimoniului de stat sau municipal;
 • 10% din numărul total al membrilor colectivului de muncă al întreprinderii;
 • administraţia întreprinderii;
 • comitetul sindical al întreprinderii;

Decizia cu privire la fondarea întreprinderii de arendă se adoptă la Adunarea Generală, ea având următoarele funcţii:

 1. Aprobarea statutului întreprinderii;
 2. Aprobarea contractului de arendă şi desemnarea persoanei împuternicite să îl semneze;
 3. Întocmirea procesului verbal;
 4. Primirea şi înregistrarea cererilor de la membrii colectivelor de muncă care doresc să devină membri ai întreprinderii de arendă;
 5. Alegerea organelor de conducere şi de control. Actele constitutive:
  1. Statutul va conţine următoarele prevederi:
 • denumirea de firmă;
 • sediul întreprinderii;
 • data constituirii;
 • drepturile şi obligaţiile membrilor fondatori;
 • modul de alegere şi activitate a organelor de conducere şi dreptul de control;
 • modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii.
  1. Contractul, care se încheie între întreprinderea fondată şi locator. În calitate de locator se prezintă organul de stat împuternicit cu dreptul de a administra proprietatea statului. Contractul de arendă cuprinde: subiecţii, obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile locatorului.

După semnarea actelor constitutive întreprinderea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat.

Organele de conducere.

 1. Adunarea Generală - este organul suprem al ÎA şi ea poate fi: ordinară şi extraordinară.

Ordinară - se convocă o dată pe an, la sfârşitul anului financiar, când se aprobă totalurile activităţii pentru anul care a expirat şi planul pentru anul viitor.

Extraordinară - va fi convocată atunci când apare vre-un temei ce trebuie discutat şi aprobat la Adunarea Generală.

Adunarea Generală are următoarele funcţii: aprobă statutul, aprobă dările de seamă şi planurile de activitate, alege şi revocă din funcţie membrii organului de control, aprobă contractele încheiate.

 1. Consiliul de Conducere - fiind organul executiv al întreprinderii. Funcţiile lui sânt:
 • de ţinere a contabilităţii şi a evidenţei statistice;
 • încheie contracte de muncă cu salariaţii;
 • întocmeşte dări de seamă, bilanţul întreprinderii şi efectuează alte acţiuni necesare pentru atingerea scopului propus.
  1. Comisia de cenzori - fiind organul de control al întreprinderii şi este în drept să efectueze orice control asupra situaţiei economico-financiară, este obligat să pună la dispoziţia cenzorilor toate documentele cerute de aceştia, iar după caz să dea explicaţii în scris.

La sfârşitul fiecărui an financiar Comisia de cenzori întocmeşte un raport de analiză a activităţii financiare a întreprinderii, face avizul asupra dării de seamă şi a bilanţului anual.

Drepturile:

 • să participe la Adunări Generale cu drept de vot;
 • să obţină o remunerare sub formă de salariu;
 • să pretindă la o cotă parte din bunurile întreprinderii;
 • să ceară efectuarea controlului activităţii comisiei de conducere.

Obligaţiile:

 • să respecte contractul de muncă;
 • să transmită bunurile sau aportul bănesc la care s-a obligat.

Lichidarea are loc când într-o întreprindere rămâne doar o singură persoană şi

timp de 6 luni nu se completează cu alţi membri.