Pin It

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că întreprinderile pot să se unească pe bază de contract, în uniuni, asociaţii, concerne, consorţii, asociaţii internaţinale şi în alte uniuni de întreprinderi, în scopul lărgirii posibilităţilor lor în realizarea şi apărarea intereselor de producţie sociale.

 1. Asociaţia economică - reprezintă o uniune de întreprinderi, care uneşte unele întreprinderi după principiul ramural sau teritorial, în scopul asigurării acestora şi a protecţiei intereselor lor în organele de stat, judiciare şi în raport cu terţele persoane.

Asociaţia economică are unele funcţii ce privesc activitatea de întreprinzător a întreprinderilor asociate. Printre aceste funcţii putem enumera:

 • corelarea activităţii economice între membrii asociaţi;
 • aprofundarea membrilor din specializare;
 • cooperarea între ei.

De asemenea asociaţia economică poate convoca conferinţe, poate generaliza şi răspândi experienţa pozitivă a întreprinderilor ce intră în componenţa asociaţiei, poate practica activitate de antreprenoriat pentru a satisface anumite nevoi ale membrilor săi.

 1. Consorţiul reprezintă forma asociativă între mai multe societăţi, de obicei bănci şi alte instituţii financiare, în vederea cooperării pentru realizarea unor activităţi sau acţiuni determinate.

Întreprinderile care intră în consorţiu sânt persoane juridice şi-şi păstrează integral independenţa, transmiţând consorţiului o cotă parte din capital, ori asumându-şi exercitarea anumitor activităţi.

Ca obiect de activitate al consorţiului poate servi amplasarea unui împrumut sau executarea unui proiect, care necesită investiţii mult mai mari, decât posibilităţile unei singure bănci.

Consorţiul există până la atingerea scopului propus. Actul de constituire este: contractul, care reglementează modalităţile de dispunere a fondului comun format de participanţi.

 1. Concernul reprezintă o uniune de întreprinderi, care are o conducere unică, împuternicită cu anumite funcţii de reprezentare, de cooperare, de investigaţii, financiare.

Concernul este o creaţie a legislaţiei germane, care formează raporturi contractuale între întreprinderile dominante şi cele dominate.

Clauzele contractuale ce leagă întreprinderea dominantă de cea dominată, permite celei dominante să dea careva directive celei dominate, astefel făcând să se manifeste interesul de grup.

Concernele pot fi: orizintale şi verticale.

Concernele verticale au o structură complexă şi includ în sine întreprinderi din diferite ramuri ale industriei, dar sânt legate într-un ciclu de producţie şi anume producţie tehnologică (metalurgie, construcţie, maşini).

Concernele orizontale au o structură mai simplă şi includ în sine întreprinderi dintr-o singură ramură.

Constituirea uniunii de întreprinderi. Au dreptul de a constitui uniuni de întreprinderi toate întreprinderile înregistrate. Actele de constituire sânt: contractul de constituire şi statutul, fiind aprobate la Adunarea Generală a asociaţilor şi semnate de conducătorii întreprinderilor asociate.

Funcţionarea. Ca şi alţi agenţi economici, uniunile după înregistrare capătă personalitate juridică, dobândesc drepturi şi obligaţii stabilite de lege şi sânt luate la evidenţă de organul fiscal, teritorial unde îşi au sediul central.

Organele de conducere:

 1. Organul superior al uniunii este Adunarea Generală care are următoarele

funcţii:

 • să adopte hotărâri în toate chestiunile ce vizează activitatea uniunii;
 • modificarea statutului şi a capitalului social;
 • aprobarea dărilor de seamă şi a bilanţului anual;
 • repartizarea beneficiilor;
 • aprobarea modului de remunerare a muncii salariaţilor;
 • excluderea membrilor uniunii.

Dreptul de a convoca Adunarea Generală îl au Comitetul de Conducere şi întreprinderile asociate, care împreună reprezintă 10% din voturile uniunii.

 1. Organul executiv - Comitetul de Conducere.

Membrii comitetului de conducere aleg din rândul lor preşedintele comitetului, care reprezintă uniunea în raport cu terţele persoane. De asemenea organizează executarea hotărârilor Adunării Generale şi exercită toate împuternicirile care i-au fost delegate în atingerea scopului propus.

 1. Organul de control - Comisia de Revizie este aleasă de Adunarea Genarală

într-un termen de până la 5 ani.

Organul de control este în drept să ceară organului de conducere prezentarea tuturor documentelor necesare controlului, inclusiv explicaţii de la membrii ecestuia, va verifica datele dării de seamă şi a bilanţului anual.

La lichidarea uniunii, patrimoniul va fi repartizat între membri, proporţional cu aportul depus. Uniunea îşi încetează activitatea la data radierii acesteia din registrul de stat al comerţului.

Alte uniuni de întreprinderi.

În sistemul de drept al altor state se întîlnesc astfel de uniuni, cum ar fi:

 • trustul;
 • sindicatul;
 • întreprinderea multinaţională.

Trustul - reprezintă o instituţie şi un concept juridic specific dreptului anglo- saxon, cu mai multe semnificaţii, una din acestea fiind „trust compani", care reprezintă o societete infiinţată cu scopul de a prelua, accepta şi administra un patrimoniu, care-i poate fi legal încredinţat, fără a dobîndi asupra acestui patrimoniu dreptul de proprietate.

Trustul îşi exercită dreptul de vot în cadrul adunărilor generale susţinînd un program anumit de activitate a societăţii ori înaintîndu-şi propriul program, de asemenea efectuează şi alte operaţiuni necesare care permit societăţii să activeze şi să obţină maximum profit.

Sindicatul este o uniune de întreprinderi în care întreprinderile asociate îşi păstrează independenţa. Scopul principal al sindicatului este comercializarea mărfurilor şi pentru aceasta el poate infiinţa un număr mare de filiale ori societăţi comerciale care vor vinde bunurile, serviciile aparţinînd întreprinderilor asociate. O formă de sindicat este sindicatul financiar ori sindicatul de plasament.

Sindicatul financiar - se organizbează sub forma unei societăţi în participaţie, în cadrul căreia banca generală a sindicatului tratează cu societatea sau instituţia emitentă acţiunile şi obligaţiunile, iar membrii sindicatului îşi repartizează între ei beneficiul obţinut potrivit clauzelor contractuale închiate cu ei. Sindicatul poate avea ca obiect şi alte activităţi decît cele cu caracter financiar.

Ex.: apărarea intereselor investitorilor străini într-o societate mixtă şi în calitatea lor de acţionari în raport şi faţă de ei şi sindicatul financiar se transformă într-un sindicat de plasament, care îşi asumă obligaţia de a supravegea evoluţia pieţei financiare şi de a asigura o plasare progresivă a acţiunilor pentru a evita deprecierea cursului acestora.

întreprinderea multinaţională - este societatea care controlează în diverse ţări active industriale, comerciale şi financiare. Întreprinderea multinaţională a mai fost definită ca o mare întreprindere naţională, care posedă controlul mai multor filiale de producţie aflate în mai multe ţări.