Pin It
 1. După modul de percepere a bunurilor ele se împart în:
 • Bunuri corporale - sânt acele bunuri care au o existenţă materială şi fiind perceptibile simţurilor omului. După natura juridică bunurile corporale se împart în: mobile şi imobile.
 • Bunuri necorporale - sânt bunuri existenţa cărora este abstractă. Astfel de bunuri sânt drepturile nepatrimoniale cum ar fi: dreptul la denumirea de firmă, dreptul asupra mărcii şi a emblemei, dreptul de autor.
 1. După criteriul financiar-economic masa de bunuri se împarte în:
 • mijloace economice - fiind formate din totalitatea activelor materiale şi băneşti, care servesc la desfăşurarea activităţii de antreprenoriat. Activele întreprinderii se împart în active fixe - fiind bunurile materiale care i-au parte la mai multe cicluri de producţie, aici se includ maşinile, clădirile, instalaţiile; şi activele circulante - bunuri materiale care se consumă integral în fiecare ciclu de producţie. Aici se includ materiile prime, combustibilul.
 • Sursele economice - reprezintă locul de provenienţă şi modul de dobândire al acestora. Ele se clasifică în:
 • Capital propriu - care provine din fondurile băneşi ale întreprinderii, adică din capitalul social, din capitalul de rezervă şi din alte fonduri.
 • Capitalul atras - reprezintă datoriile întreprinderii faţă de creditor. Creditorii sânt agenţii economici prin marfa vândută, statul prin sumele impozitelor neachitate, salariaţii întreprinderii prin salariul neplătit şi instituţiile financiare prin creditele şi împrumuturile acordate şi dobânda pentru ele.
 1. Din punct de vedere al mijloacelor materiale patrimoniul întreprinderii se împarte în activ şi pasiv.
 • în activul întreprinderii se includ toate bunurile pe care le are întreprinderea;
 • în pasivul întreprinderii se include valoarea tuturor datoriilor întreprinderii.