Pin It

Este expresia bănească a valorilor tuturor bunurilor cu care fondatorii unei întreprinderi contribuie la constituirea acesteia, pentru a fi folosit la desfăşurarea activităţii şi realizarea scopului urmărit.

Capitalul social îndeplineşte mai multe funcţii:

  1. Serveşte ca bază materială pentru activitatea de antreprenoriat;
  2. Serveşte ca garanţie a întreprinderii faţă de creditori;
  3. Prin intermediul capitalului social se stabileşte o legătură între întreprindere şi fondator, deoarece totalitatea aporturilor asociaţilor formează capitalul social.

Noţiunea de patrimoniu şi capital social sânt distincte. Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial, precum şi bunurile la care se referă, însă capitalul social reprezintă totalitatea aporturilor fondatorilor la constituirea întreprinderii.

Modificarea capitalului social. Capitalul social constituit devine fix, adică va fi menţinut la aceiaşi valoare pe toată durata de existenţă a societăţii, constituind un element de stabilitate a ei. Capitalul social va putea fi modificat în cazul când evenimente excepţionale din viaţa societăţii impun acest lucru sau când o asemenea operaţiune devine o condiţie a realizării scopurilor în vederea cărora a fost constituită societatea. Modificarea se va face numai în baza hotărârii fondatorului sau a adunării generale şi pentru a produce efecte juridice hotărârea de modificare va fi comunicată organului de înregistrare.

Majorarea capitalului social se poate face prin reevaluarea patrimoniului întreprinderii, prin trecerea în contul capitalului a rezervelor statutare a societăţii.

Reevaluarea se va face în cazul devalorizării monedei sau în caz de majorare a preţurilor.

O alată modalitate de majorare este aceea de atragere a contribuţiilor suplimentare, care sânt necesare atunci când capitalul societăţii se dovedeşte a fi insuficient faţă de volumul afacerilor în care întreprinderea este implicată.

Reducerea capitalului social se efectuează în urma hotărârii adunării generale. Pentru a nu micşora masa bunurilor fără ca creditorii să ia cunoştinţă de aceasta, va fi publicat în monitorul oficial al RM un anunţ referitor la acest lucru şi dacă nici unul din creditori nu se vor opune, capitalul social va putea fi micşorat. În cazul când creditorii se vor opune reducerii capitalului, reducerea va putea fi efectuată numai după satisfacerea cerinţelor celor care se opun. O cale de reducere a capitalului social este posibilă atunci când patrimoniul societăţii se devalorizează din cauza uzurii morale şi fizice a bunurilor. Atunci valoarea nominală a cotelor părţi ori a acţiunilor scade brusc, fără a restitui asociaţilor o parte din aportul depus.