Pin It

Atît timp cît titularul licenţei se află în raport de conformare cu regulile, condiţiile şi restricţiile regimului de licenţiere (autorizaţie), este responsabil de realizarea obligaţiilor de titular al licenţei, faţă de el nu poate fi aplicată vreo oarecare formă de răspundere, inclusiv cea juridică. Odată cu intrarea în conflict cu prevederile legale, abaterea de la regulile regimului de licenţiere, depăşirea responsabilităţii faţă de titularul de licenţă pot fi aplicate măsuri de constrîngere statală, inclusiv răspunderea administrativă, suspendarea sau retragerea licenţei fiind o modalitate a acestei forme de răspundere.

4.1. Suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei. Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:

  1. a) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor de licenţiere în termenul stabilit;
  2. b) pierderea parţială sau temporară de către titularul de licenţă a capacităţii de a desfăşura genul de activitate licenţiat[1].

Decizia privind suspendarea licenţei se adoptă de către Camera de Licenţiere în termen de 3 zile lucrătoare şi se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă de asemenea în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. Termenul de suspendare a licenţei nu poate depăşi 6 luni. Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris Camera de Licenţiere despre lichidarea circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei.

Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Camera de Licenţiere în termen de 3 zile lucrătoare şi se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă de asemenea în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării respective şi a verificării faptului de lichidare a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei. Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia.

 

4.2. Retragerea licenţei. Temeiurile şi procedura de retragere a licenţei în legislaţie sînt reglementate mai amplu.

Retragerea licenţei poate avea loc atît la iniţiativa titularului de licenţă, cît şi la iniţiativa autorităţii care a eliberat‑o, ca formă de sancţionare pentru nerespectarea regimului de licenţiere.

Drept temei pentru retragerea licenţei servesc acele circumstanțe care sunt reglementate de art. 20 alin. (1) din legea corespunzătoare.

Licenţa poate fi retrasă prin decizia Camerei de Licenţiere. Decizia privind retragerea licenţei se adoptă în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei se înscrie în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.

Titularul de licenţă, căruia ia fost retrasă licenţa, poate să depună o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru acelaşi gen de activitate doar după expirarea a 6 luni de la data depunerii la Camera de Licenţă a licenţei retrase, cu excepţia cazurilor prevăzute de alte acte legislative.

Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la Cameră licenţa retrasă.

Decizia Camerei de Licenţiere privind retragerea licenţei este un act administrativ cu caracter individual, care poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ, în ordinea şi în modul stabilit de cadrul legal.

 

[1]     Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr. 451 din 30.07.2001, art. 20 alin. (1).