Pin It

Realizînd dreptul oricărui individ atît la autoapărare, cît şi în alte scopuri, legislaţia Republicii Moldova[1] stabileşte categoriile de arme şi de muniţii cu destinaţie civilă, precum şi condiţiile în care procurarea, deţinerea, portul, folosirea acestor arme şi muniţii şi operaţiunile cu ele sînt permise pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru asigurarea securităţii publice prin legea nominalizată este determinat şi regimul armelor şi al muniţiilor, respectarea căruia poate avea loc prin efectuarea supravegherii ca metodă de administrare în acest domeniu.

4.1. Controlul în domeniul armelor şi al muniţiilor. Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea competentă care, prin intermediul reprezentanţilor săi, exercită controlul privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

La efectuarea controlului privind respectarea regimului armelor şi al muniţiilor, autoritatea de control va ţine cont de următoarele principii: legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de legislaţie; interpretarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei supuse controlului; prescrierea recomandărilor de evitare a încălcărilor constatate în timpul controlului.

4.2. Ridicarea armelor şi a muniţiilor. În caz de suspendare, revocare şi anulare a dreptului de deţinere sau de port şi de utilizare a armelor letale şi neletale supuse autorizării, armele şi muniţiile se ridică de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială proprietarul armelor îşi are domiciliul.

Armele şi muniţiile se ridică dacă: sînt deţinute în lipsa actelor care confirmă legalitatea deţinerii lor; au marcaj falsificat, distrus, îndepărtat sau modificat; sînt transformate, au ţeava ori patul retezat ori sînt adaptate la folosirea dispozitivelor de diminuare a zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături; în urma examinărilor sesizărilor sau a petiţiilor, a fost constatată folosirea lor ilegală sau contrar destinaţiei; sînt încălcate actele normative privind vînatul[2].

 

[1]     Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă nr. 130 din 08.07.2012. În: Monitorul Oficial al RM nr. 222‑227 din 26.10.2012, art. nr. 721.

[2]     Ibidem, art. 70.