Pin It

Înainte de a aborda tehnicile şi metodele utilizate de infractori în ultima vreme pentru realizarea unor documente false,  vom face mai întiâi o succintă trecere în revistă a tehnicilor falsului în acte despre se poate spune că sunt deja “ tehnici clasice”.   Faptul că au aparut tehnici noi ,  nu înseamnă că celelalte au fost abandonate.   Mai mult,  am putea chiar spune că cele moderne sunt doar reluări de pe o altă treaptă de tehnicizare a celor clasice Ca urmare cunoaşterea lor este necesară şi constituie,  credem noi,  ABC-ul oricărui viitor expert în tehnica documentelor. 

Intr- o  lucrare de referinţă pentru cercetarea criminalistică a falsului în acte din România,  republicată recent,  se arată  că “ Procedeele cele mai frecvente de alterare a actelor sunt ştersăturile şi adăugirile.   Aceste forme de modificare a unui act adevărat se pot întâlni separat sau împreună,  pe acelaşi act şi chiar la acelaşi cuvânt sau semn grafic; de asemenea ele pot însoţi şi alte forme de modificare ale actului” [1].   şi gur că metodele de falsificare,  alterare a conţinutului unui document nu se opresc aici.   La cele pe care autorul - mai - sus - citat le aminteşte ca fiind mai frecvente ,  se adaugă şi falsul prin acoperire de text,  falsul prin compunere din parţi disparate a unui act nou,   precum şi falsul realizat prin spălare chimică (corodare) care precede de obicei  audăugirile sau rescrierea integrala a unui act [2]

EXaminarea criminalistică va fi mai întâi îndreptată asupra elementelor de conţinut,  topografie a elememtelor de text şi imprimare,  precum şi asupra realizării,  pe temeiul căror examinări  se vor putea face primele aprecieri în legătură cu  posibilul autor şi metodele folosite de acesta.   “ Actele falsificate în întregime de aceeaşi persoană au unitate de structură,  atât logică cât şi grafică,  ceea ce lipseşte în majoritatea cazurilor de falsuri parţiale. 

Metodele de examinare a falsului se aleg şi se aplică în funcţie de procedeul utilizat la falsificare ,  de natura hârtiei,  şi a substanţei de scris folosite la întocmirea actului.   ” [3]

Falsul prin înlăturare de text are loc  în principal prin folosirea metodelor de înlăturare fizică : răzuirea şi radierea .   Gradul în care acestea sunt vizibile este determinat de substanţele folosite la scrierea,  imprimarea textului,  menţiunilor ori semnelor ce se doresc a se înlătura,  de intensitatea imprimării şi de tipul de  suport material pe care s-a operat.   Pe de altă parte,  are importanţă şi priceperea celui care a înlăturat inscripţiile anterioare,  precum şi fineţea instrumentelor folosite - corpuri ascuţite,  lame metalice,  sticlă,  ace,  radiere,  pulberi abrazive.   Cu acestea sunt înlăturate texte,  litere,  cuvinte,  cifre,  impresiune de ştampile,  etc. 

Când răzuirea ori radierea au fost realizate neglijent,  rămân vizibile porţiuni din traseele scrise sau tipărite anterior.   Fibrele hârtiei sunt rupte şi deteriorate în acel loc.   Examinând suportul actului prin transparenţă se observă în locurile unde au fost îndepărtate unele inscripţii,  o mai mare transparenţă a hârtiei.    Alături de aceste aspecte,  intervenţiile de natură mecanică asupra hârtiei se manifestă şi prin : estomparea luciului hârtiei,  deteliorarea fondurilor de protecţie,  a liniaturii,  întinderea cernelii,  pătarea şi mătuirea hârtiei,  modificarea gradului de presiune al imprimarii,  scrisului,  dactilografiere repetată a unor caractere,  repasarea scrisului.   “Scrierea cu cerneală în zona alterată produce o difuzie mare,  o îmbibare a fibrelor deranjateşi,  în consecinţă o întindere a colorantului ,  care se materializează în calibrul mare al trăsăturilor şi în conturul lor neuniform.  ” [4]

Atunci când au fost îndepărtate porţiuni de ale unor texte manuscrise,  asupra locurilor răzuite sau radiate,  se poate face o observare sub iluminare oblică şi fotografii de umbre cu scopul de a demonstra eventuale diferenţe de presiune ale scrisului.   “Observaţia microscopică ,  combinată cu dirijarea luminii,  permite localizarea ştersăturii prin evidenţierea umbrelor pe care le formează fibrele de hârtie descleiate şi scămoşate.  ” [5]

Relevarea scrisului preexistent poate fi făcută şi prin folosirea convertizorului de raze infraroşii, a unei soluţii pe bază de iod activ, sau a fotografiei sub raze ultraviolete.    [6]

O metodă mai precisă de depistare a îndepărtării mecanice a unor porţiuni de  pe acte o constituie betagrafia prin contact.   Imaginea  clişeu obţinută prin radiaţii beta este suprapusă pe un cliseu diapozitiv al actului realizat în lumină normală,  apoi se realizează o fotografie color cu cele două clişee suprapuse.   Locul ştergerii va deveni astfel vizibil

O modalitate foarte precisă,  dar mai puţin accesibilă este cea  holografică.   Utilizând două fascicule Laser ce interferează la trecerea prin documentul suspect se va obţine pe o placă fotosensibilă o imagine care va permite o rezoluţie deosebită,  iar pe cale de consecinţă să se discearnă dacă elmentele de modificare “aparţin  hârtiei ca atare sau au fost create ca urmare a procesului de falsificare”[7]

Evidenţierea locurilor atacate mecanic de pe acte se poate realiza şi printr-o metodă relativ mai simplă.   Documentul suspect se presară cu o pulbere metalică,  se poate folosi chiar pulbere toner pentru copiator.   Actul este apoi introdus între două plăci metalice între care există o sarcină de electricitate statică.   Pulberea se va aglomera în locurile unde fibrele hârtiei au fost deranjate,  şi aceasta este mai subţire,  sarcina electrică fiind mai sensibilă în aceste zone.  

Actele pot fi alterate şi prin metode chimice de corodare ori spălare.  Mijloacele de evidenţiere sunt în general cele ce permit şi depistarea ştergerii mecanice.   La acestea se mai poate adăuga şi examinarea în radiaţie ultravioletă.   Zonele atacate chimic vor avea o flurescenţă diferită de restul actului.   Trebuie amintit aici faptul că această metodă nu dă rezultate atunci când substanţa folosită la spălare chimică nu produce reacţia de fluorescenţă. 

Prin menţinerea actului în contact cu o placă fotografică un anumit timp în întuneric se va produce o reacţie emulsiei fotografice cu reactivii ce pot fi întrebuinţaţi la corodare sau spălare chimică.   De asemenea,   tot prin contact,   cu hârtie de turnesol se pot evidenţia manoprele de ştergere chimică.   O altă metodă este măsurarea conductibilităţii electrice a hârtiei,  aceasta fiind modificată în zonele atacate chimic.   Metoda necesită aparate de mare sensibilitate. 

Înlăturarea textului scris are însă ca variante şi cele în care textul este acoperit cu diferite substanţe ( cerneală,  vopsea,  etc),  fie prin haşurare,  fie prin repasare(rescrierea) unor caractere,  litere,  cifre,  fie prin rebaterea unor caractere dactilografiate.   Pentru aceste şi tuaţii metodele de abordare pot fi diverse.   Ele vor fi alese atât în funcţie de modul de inlăturare al textului, cât şi  de substanţa de acoperire.    Procesul examinării va fi orientat mai întâi spre conţinutul textului ce a fost alterat.   Se vor avea în vedere atât întreruperile nefireşti ale unor fraze,  cuvinte,  şi mboluri grafice,  cât şi prezenţa unor “corecturi” nejustificate  de conţinutul şi aspectul general al textului .   De asemenea prezenţa unor menţiuni făcute cu alte instrumente ori materiale de scris decât cele iniţiale,  trebuie să fie examinată cu cea mai mare atenţie.  Într-un act de înmatriculare auto au fost realizate moficări ale tipului,  capacităţii cilindrice şi anului de fabricaţie al autovehicolului [8].   Examinarea în radiaţie ultravioletă,  lumnină polarizată şi microscopie  în înfraroşu au permis să se stabilească care au fost inscripţiile anterioare,  aceste din urmă concordând cu cele existente în evidenţele organelor de poliţie privind respectivul certificat de înmatriculare şi pemitând stabilirea fără dubii a unui fals prin înlăturare de text urmat de adăugarea unor menţiuni noi. 

Înlăturarea mecanică,  chimică sau prin acoperire a textelor de pe acte trebuie să fie abordată cu atenţie procedând la examinări prealabile vizând mai ales aspectul hârtiei în locurile unde s-au efectuat răzuiri,  radieri,  spălări,  etc.   În special la paşapoarte ,  datorită hârtiei speciale folosite la confecţionare falsul poate fi realtiv repede observat.   Având în masa sa substanţă de încleiere din abundenţă,  suprafaţa este lucioasă.   Menţiunile iniţiale,  indiferent dacă sunt imprimate prin dactilografire,  sau prin scriere nu vor pătrunde adânc în fibre datorită stratului superficial de încleiere.   În schimb,  după atacarea fizică,  suprafaţa lucioasă este lezată,  având loc o rupere a legăturii fibrelor din hârtie,  iar particulele fine de fibre şi cerneală iniţiale sunt înlăturate.   Acum însă,  fibrele rămase devin absorbante ale cernelii,  stratul neimpregnat cu lianţi devenind descoperit.   Locul răzuit sau radiat are un aspect mai mat sub iluminare polarizată cu unghi mic de incidenţă,  iar scrisul devine difuz,  lăţit în masa hârtiei. 

În cazul textelor înlăturate prin acoperire cu diferite substanţe solubile în apă( cerneală) se poate aplica o metodă simplă constând din folosirea hârtiei de filtru sau a hârtei fotografice a cărei gelatină a fost umezită.   Acestea se aşează peste textul acoperit şi se lasă câteva minute.   Prin înmuiere cerneala se va depune pe gelatină,  iar inscripţia iniţială va apărea inversată pe hârtia fotografică.   Acestă operaţie trebuie realizată în condiţii de întuneric,  sub un filtru de lumină roşie sau verde,  pentru a preveni înnegrirea hârtiei foto în contact cu lumina zilei. 

În cazul adăugirii sau intercalării de text,  datorită introducerii de noi cuvinte,  cifre,  sau litere are loc o înghesuire a semnelor între cele existente.   Când pentru adăugire se folosesc instrumente,  substanţe,  maşini de scris diferite scrisul adăugat va apărea diferit prin nuanţe,  culoare,  aspect,  caractere grafie.   În cazul textelor ascrise de mână se va putea apela la analiza grafoscopică pentru identificarea autorului iniţial şi al adăugirii.   Aceste şi tuaţii pun în evidenţă prescurtări nefireşti,  defăşurări nefiresc de largi- având ca scop să acoepre unele spaţii goale-ori ingrămădiri de litere sau cifre, îngroşarea unor trasee în mod nefiresc,  diferenţe de oxidare ale trăsăturilor de cerneală .    

Considerăm adecvată pentru mai multă acurateţe şi examinarea microscopică a  intersecţiei trăsăturilor dintre cele două texte.   Vor putea fi observate astfel pe trseul realizat ulterior a unor particule fine desprinse din materialul uscat al primului traseu.   De asemenea,  studierea continuităţii liniare a striaţiilor lăsate pe traseu de muchiile active ale instrumentelor de scris sau de literele maşinii de scris,  poate oferi informaţii cu privire la utilizarea unor alte instrumente sau maşini de scris.   După formarea unor liste de instrumente sau maşini suspecte,  se va putea face o examinare comparativă de identificare traseologică. 

În  special în cazul documentelor de identitate ( legitimaţii,  paşapoarte,  etc.  ) metodele clasice de falsificare includ şi decuparea şi reconstituirea unor file ori introducerea unor file contrafăcute pentru a înlocui anumite părţi ale unor documente .   De regulă se procedează la detaşarea unor porţiuni din act ce conţine datele de identitate,  inclusiv ştampila şi semnătura organului emitent.   Porţiunile vor fi introduse într-un nou act de pe care de asemenea au fost detaşate elementele respective,  sau care vor fi acoperite de cele noi.   Uneori,  se procedează la subţierea hârtiei cu glasspapier  fin de pe actul ce va fi modificat prin compunere,  iar porţiunile detaşate de pe alt act sunt şi ele subţiate prin abraziune pe verso,  apoi umezite şi uscate prin presare peste actul modificat,  adăugând uneori şi adeziv.   Aceste manopere sunt realtiv uşor vizibile cu ochiul liber,  grosimea hârtiei fiind mai mare în locurile unde s-a operat.   Aspectul zonelor respective este de uzură mai pronunţată,  uneori  doar pagina afecttată fiind mai uzată.   Este utilă şi observarea atentă a versoului paginii recompuse,  putându-se vedea unele denivelări nejustificate ale hărtieri,  boţiri datorate uscării inegale a adezivului,  chiar scrugeri ale surplusului de adeziv pe la marginile porţiunii adăugate.  Examinarea sub radiaţiile ultraviolete va putea pune în evidenţă prezenţa substanţei de lipit,  care va avea o fluorescenţă deosebită  de restul suprafeţei.   Adeseori,  datorită uzurii,  sau chiar compoziţiei diferite a hârtiei actului modificat şi a hârtiei proveninte de la alt document,  chiar şi acestea vor avea nuanţe diferite sub radiaţia ultravioletă.  O altă variantă de compunere a unor documente din porţiuni provenite din alte documente este cea în care se procedează la înlocuirea fotografiei pe diverse documente de identitate.   Pentru a preveni aceste falsuri,  majoritatea documentelor moderne de identitate ( mai ales paşapoarte)  au fie fotografia acoperită cu folii adezive,  fie fotografia scanată şi incorporată actului care apoi este laminat în plastic.  În acest fel s-a pututu renunţă la folosirea şi giliului sec pe fotografie.   În România,  sistemul este folosit la permisele moderne de conducere,  preconizându-se folosirea sa şi pentru cărţile de identitate.   În toate aceste cazuri,  dacă actele nu au fotografia scanată,  atenţia va trebui mai întâi îndreptată spre integritatea timbrului sec ce însoţeşte fixarea fotografiei pe document,  sau a liniei de termosudare a foliei protective. 

Fotografia poate fi înlocuită prin mai multe procedee:

-desprinderea fotografiei originale şi  lipirea uneia noi în loc,  situaţie în care se înlocuiesc şi capsele de prindere;

-aplicarea unei foitografii noi peste ce iniţailă.  În acest caz uneori sunt vizibile marginile imaginii acoperite,  iar grosimea este foarte mare,  ieşind imediat în evidenţă;

 -desprinderea stratului fotosensibil de pe o fotografie şi aplicarea lui pe actul de modificat;

-aplicarea pe folia transparentă a unei fotografii şi aplicarea apoi a unei noi folii protectoare.  

Unii falsificatori decupează fotografia în zona capselor de prindere şi o lipesc peste actul falsificat.   Apar atunci vizibile scrugeri ale substanţei adezive sau pătări ale fotografiei. 

Aceste manopere sunt frecvent însoţite de prezenţa unor urme de capsare dublă pe pagina următoare celei falsificate,  de urme de tăiere sau înţepături lăsate pe hârtie de instrumentele folosite.   Prin desprinderea fotografiei originale hârtia este scămoşată,  fonta de şi guranţă este deteriorată.   Uneori,  prin introducerea unor fotografii provenite de pe alte documente semnăturile,  ştampilele,  menţiunile sunt întrerupte sau incomplete.   Când noua fotografie este mai mare,  ea poate acopri unele porţiuni sau menţiuni în mod anormal,  nejustificat.  

Aşa cum vom arăta în cele ce urmează,  fără ca metodele clasice de imprimare şi realizare a documentelor să - şi fi pierdut valabilitatea,  au apărut mijloace tehnice noi de realizare a unor elmente grafice,  iagini etc.   şi de transpunere a acestora pe suporturi din cele mai diferite.   Odată cu ele  s-a manifestat şi folosirea lor frauduloasă.   Metodele descrise mai sus,  sunt în zilele noastre folosite alături de tehnici noi,  uneori chiar în combinaţie cu acestea. 

 

[1]  SANDU D.   ,   Falsul în acte - Descoperirea şi combaterea prin mijloace criminalistice ,  Bucureşti  1994 Editura LUMINA LEX ,  pag.   11.   

[2]  MIRCEA I.   - Criminalistica ,  Editura Didactică şi Pedagogică ,  Bucureşti  1978 pag.  121-123. 

[3] Idem. 

[4] SANDU D.   op.   cit.  ,  pag.  67. 

[5] SANDU D.   op.   cit.  ,  pag.   69. 

[6] BĂLTEANU C.  Examinarea actelor alterate prin ştersături, în Tratat Practic de Criminalistică vol.  III

[7] RADU A.   Examinarea holografică ,  TRATAT DE CRIMINALISTICĂ  ,  vol.  III .  pag.  284

[8] Raport de expertiză criminalistică nr.  87/1998 realizat în dosarul nr.  85/P/1998 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Topliţa.