Pin It

Forma de contabilitate exprimă modul de organizare a ciclului  contabil de prelucrare a datelor în scopul obţinerii fondului de informaţii care să caracterizeze în expresia valorică, starea şi mişcarea patrimoniului.

Ciclul contabil de prelucrare a datelor constituie totalitatea etapelor de prelucrare a datelor în contabilitate. În scopul obţinerii de informaţii privind situaţia patrimoniului şi rezultatele perioadei de gestiune ciclul contabil se realizează prin implementarea unei forme de contabilitate. Instrumentele de lucru ale formei de contabilitate sunt: documentele contabile (documente primare şi registre contabile); listele de inventariere; balanţele de verificare; bilanţul contabil.

Având în vedere conţinutul formei de contabilitate şi instrumentele de lucru ale acesteia, forma de contabilitate poate fi definită drept un sistem de documente corelate între ele ce servesc la înregistrarea şi prelucrarea, după anumite reguli, a stării şi mişcării elementelor patrimoniale, ca urmare a operaţiilor economice.

Legea contabilităţii prevede că orice întreprindere are obligativitatea  de aşi organiza şi conduce contabilitatea proprie asigurând:

  • Întocmirea documentelor justificative în care să se consemneze la locul şi momentul producerii lor

toate operaţiile care afectează patrimoniul;

  • Prelucrarea şi înregistrarea operaţiilor economico-financiare în sistemul de conturi;
  • Inventarierea anuală a patrimoniului unităţii;
  • Întocmirea rapoartelor financiare anuale compuse din bilanţul contabil, raportul privind rezultatele

financiare şi anexele la rapoartele financiare;

  • Controlul asupra operaţiilor patrimoniale efectuate;
  • Furnizarea, publicitatea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială.

Un alt element, ce determină forma de contabilitate este cel al structurii înregistrării contabile. În acest sens se pot folosi două variante:

  1. prin dezvoltarea pe conturi corespondente a debitului şi creditului fiecărui cont;
  2. prin dezvoltarea pe conturi corespondente numai a creditului fiecărui cont.

Formele de contabilitate folosite de întreprinderi sunt următoarele: memorial-order; jurnal-order; automatizată;

Forma memorial-order prevede următoarele registre şi procedee în reflectarea operaţiilor economice din perioada de gestiune. În baza documentelor primare se întocmesc documente centralizatoare, în care datele sînt grupate şi totalizate după anumite criterii de grupare. de exemplu după căile de intrare sau de ieşire. Conform datelor totalizate în aceste documente centralizatoare, se întocmeşte un memorial-order.

            

 Memorial-order Nr.___pentru luna_______

Nr. operaţiei

Conţinutul economic

Debit

Credit

Suma

         
         

Acest memorial-order se întocmesc pe formulare tipizate, pentru fiecare grupă omogenă de operaţii, De ex. Pentru operaţiile de casă se întocmeşte memorialul-order Nr. 1, pentru operaţiile de decontare – memorialul-order Nr.2 etc.

Evidenţa analitică se ţine în diferite fişe sau registre. Acestea sînt completate în baza documentelor centralizatoare, sfârşitul lunii, în scopul verificării datelor analitice şi sintetice. În baza registrului memorial-order se fac înregistrări în Cartea Mare. Aici se calculează soldurile la sfârşitul lunii. După verificarea datelor prin intermediul balanţei de verificare a conturilor analitice, şi a balanţei de verificare a conturilor sintetice, în baza datelor din Cartea Mare se întocmeşte bilanţul contabil.

Forma de contabilitate jurnal-order se caracterizează prin înregistrarea succesivă a informaţiilor contabile, mai întâi cronologic în documente primare şi apoi sistematic în registrele contabile.

Trăsătura esenţială a acestei forme de contabilitate este cea a dezvoltării creditului fiecărui cont în corespondenţă cu conturile debitoare respective. Formularele principale sunt jurnalele-ordere. Acestea se deschid lunar pentru creditul conturilor şi oglindesc toate operaţiile din cursul lunii în creditul unui sau mai multor conturi, în corespondenţă cu conturile debitoare, respective. Debitul fiecărui cont desfăşurat pe conturi corespondente creditoare se obţine într-o formă centralizată la sfârşitul fiecărei luni prin gruparea datelor din jurnale. În acest scop se întocmeşte cartea-mare, în cadrul căreia se stabilesc lunar rulajele debitoare desfăşurate pe conturi corespondente creditoare, rulajul creditor ca total valoric şi soldul fiecărui cont, pentru unele conturi se întocmesc situaţii speciale privind debitul în corespondenţă cu conturile creditoare.

Formularele proprii acestei forme de contabilitate sunt: documentele justificative; jurnalele-ordere pentru creditul conturilor; cartea-mare, pentru debitul şi creditul conturilor; fişe sau situaţii pentru evidenţa analitică; balanţa de verificare; listele de inventariere; bilanţul contabil şi anexa la bilanţ;

    Înregistrările în jurnal, situaţii şi fişe se fac cronologic şi sistematic direct din documentele justificative, contate anterior. La sfârşitul lunii prin centralizarea şi gruparea datelor din jurnalele-order se realizează înregistrarea în cartea-mare ca instrument pentru evidenţa sintetică sistematică. La sfârşitul lunii se întocmesc balanţe de verificare a conturilor sintetice şi analitice.

 Forma automatizată de contabilitate a adaptat formele de contabilitate la utilizarea tehnicii de calcul electronic. Ciclul de prelucrare a datelor are la intrare în calculator formula contabilă. Pe baza ei, se clădeşte întregul sistem de stocare şi prelucrare a datelor. Pe baza datelor introduse în calculator se editează obligatoriu registrele contabile. În mod obligatoriu sunt editate, lunar, balanţele de verificare ale conturilor. Forma de contabilitate automatizată este în formă de programă. La rândul său ea cuprinde mai multe compartimente sau sub programe: contabilitatea materialelor; contabilitatea mijloacelor băneşti;  contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor; contabilitatea decontărilor. Informaţia din documentele primare în conformitate cu programa dinainte întocmită este înserată în memoria calculatorului. Această înserare se face sub formă de dialog a operatorului contabil cu calculatorul. După programul respectiv operatorul dă comandă de a evalua datele, de a le grupa şi respectiv se întocmesc registrele contabilităţii. În rezultatul acestor operaţii se obţin registre de evidenţă sintetică şi analitică în formă de maşinograme. Operatorul poate obţine aceste maşinograme în diferite forme în funcţie de necesităţile sale. În baza acestor maşinograme se întocmeşte Cartea Mare. Dacă în programă este prevăzut registrul Cartea Mare atunci acestea la fel se elaborează în mod automat. În baza Cărţii Mari se întocmeşte bilanţul contabil.