Pin It

Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori interdependenţi, care caracterizează activitatea economică a întreprinderilor desfăşurată în cursul perioadei de gestiune. Indicatorii din rapoartele financiare se reflectă ca un ansamblu de date comparabile şi veridice privind situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii, veniturile, cheltuielile şi rezultatele activităţii acesteia, structura şi modificările în capitalul propriu, fluxul mijloacelor băneşti. Această informaţie este necesară unui cerc larg de utilizatori atât interni, cât şi externi, pentru luarea deciziilor de gestiune, evaluarea rezultatelor activităţii desfăşurate în perioadele de gestiune precedentă şi curentă, analiza situaţiei financiare a întreprinderii.

          Rapoartele financiare se întocmesc conform formularelor-tip aprobate de Ministerul Finanţelor, se prezintă în termenele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, cuprind “Bilanţul contabil” (formularul nr.1), “Raportul privind rezultatele financiare” (formularul nr.2), “Raportul privind fluxul capitalului propriu” (formularul nr.3), “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” (formularul nr.4), nota explicativă şi anexele respective.

          Pentru prezentarea obiectivă a informaţiei, rapoartele financiare trebuie să corespundă unor cerinţe anumite, bazate pe principiile de contabilitate, şi anume:

  • obligativitatea şi oportunitatea prezentării care influenţează asupra importanţei şi utilităţii informaţiei pentru luarea deciziilor de gestiune;
  • veridicitatea informaţiei care trebuie să reflecte exact şi obiectiv activitatea economică şi situaţia financiară a întreprinderii, indiferent de interesele unui anumit cerc de persoane. Astfel, la nivel de stat acest lucru este garantat de reflectarea unei atare informaţii în conformitate cu S.N.C., indiferent de regulile legislaţiei fiscale;
  • comparabilitatea indicatorilor prezentaţi în rapoartele financiare trebuie să fie atât pe orizontală, adică în comparaţie cu datele furnizate de alte întreprinderi, cât şi în dinamică, în baza unei metodologii unice, respectându-se prevederile S.N.C.;
  • simplitatea, claritatea şi accesibilitatea sunt asigurate prin dispunerea de către utilizatorii informaţiei a unor anumite cunoştinţe despre regulile furnizării şi reflectării informaţiei de acest gen. Cerinţa menţionată se realizează prin reglementarea contabilităţii, prin existenţa unor formulare unificate de rapoarte financiare şi a Planului de conturi contabile unic.

          Pentru toate întreprinderile anul de gestiune cuprinde perioada de la 1 ianuarie  până la 31 decembrie inclusiv. Prima perioadă de gestiune pentru întreprinderea nou creată se consideră perioada de la data dobândirii de către aceasta a drepturilor persoanei juridice (ziua înregistrării de stat a acesteia) până la 31 decembrie inclusiv. Întreprinderile lichidate (reorganizate) prezintă rapoartele financiare în cursul perioadei de la începutul anului până la momentul lichidării (reorganizării).

          Informaţia conţinută în rapoartele financiare se obţine în urma prelucrării datelor furnizate de contabilitatea sintetică şi analitică şi trebuie să corespundă integral cu aceasta.

          Datele din bilanţul de la începutul perioadei de gestiune trebuie să corespundă datelor din bilanţul de închidere, aprobat pe perioada precedentă perioadei de gestiune.

          În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, toate întreprinderile, indiferent de formele organizatorico-juridice, prezintă rapoartele financiare în termene strict stabilite proprietarilor şi organelor teritoriale ale statisticii de stat la locul de înregistrare, conform actelor de constituire, iar întreprinderile de stat şi organelor împuternicite să gestioneze patrimoniul de stat.

          Rapoartele financiare se întocmesc şi se aprobă în modul stabilit de actele de constituire. Toate formularele rapoartelor le semnează conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii. Responsabilitatea pentru veridicitatea, plenitudinea şi oportunitatea prezentării rapoartelor financiare o poartă conducătorul întreprinderii.

          Rapoartele financiare anuale privind rezultatele activităţii economice, situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii pot fi date publicităţii pentru utilizatorii cointeresaţi (burse, investitori, cumpărători, furnizori etc.).

          În cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, întreprinderile publică rapoartele financiare în curs de şase luni după sfârşitul perioadei de gestiune.

          Autenticitatea rapoartelor financiare publicate este confirmată de avizul experţilor-contabili în cazul când rapoartele financiare, în conformitate cu legislaţia, sunt supuse obligatoriu unui control de audit.

La prezentarea şi verificarea rapoartelor financiare se controlează respectarea termenelor de prezentare, existenţa tuturor formularelor şi indicatorilor realizaţi în perioada curentă şi precedentă (S.N.C. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”, paragraful 5), corectitudinea completării acestora, existenţa semnăturilor necesare, precum şi corespunderea evaluării posturilor din bilanţ cu cerinţele standardelor naţionale de contabilitate. La verificare trebuie să se stabilească dacă datele de la începutul perioadei de gestiune sunt identice cu datele de la sfârşitul perioadei precedente. Este necesar să se determine, de asemenea, cum se concordă indicatorii diferitelor formulare ale rapoartelor şi indicatorii fiecărui formular aparte. De exemplu, postul 590 “Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune” din “Bilanţul contabil” (formularul nr.1) va corespunde indicatorului similar din rândul 150 “Profit net (pierdere netă)” al “Raportului privind rezultatele financiare” (formularul nr.2). Rândul 120 “Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune” din “Raportul privind fluxul capitalului propriu” (formularul nr.3) trebuie să se coreleze cu postul bilanţier respectiv, datele privind capitalul statutar la începutul şi sfârşitul perioadei de gestiune prezentate în raport trebuie să fie echivalente cu datele din bilanţ.

          Nota explicativă la raportul financiar anual, în conformitate cu S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”, trebuie să conţină, în primul rând, date privind dezvăluirea politicii de contabilitate a întreprinderii, în care sunt descrise metodele adoptate pentru evaluarea activelor şi datoriilor, constatarea veniturilor şi cheltuielilor şi care sunt importante pentru prezentarea obiectivă a rapoartelor financiare.

          În nota explicativă vor fi arătate, de asemenea, măsurile luate pentru respectarea disciplinei de decontare şi plată şi soluţionarea altor probleme privind ameliorarea ulterioară a activităţii întreprinderii.

          Anexele la rapoartele financiare anuale trebuie să conţină informaţii care le completează şi le dezvăluie, precum şi date de analiză a indicatorilor economici ai activităţii întreprinderii, indicându-se factorii principali care influenţează rezultatele economice şi financiare ale activităţii întreprinderii în anul de gestiune.