Pin It

Contabilitatea financiară este reglementată de un şir de acte legislative şi normative, din care cele mai importante sunt următoarele:

 • Legea contabilităţii;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reforma contabilităţii”;
 • Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare;
 • Standardele Naţionale de Contabilitate;
 • Comentariile privind aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate;
 • Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor;
 • Regulamentele, indicaţiile metodice şi alte acte instructive aprobate de Ministerul Finanţelor,

Legea contabilităţii a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 4 aprilie 1995. În acest act normativ sunt stabilite regulile generale privind:

 • documentarea operaţiunilor economice;
 • aplicarea sistemelor de organizare a contabilităţii;
 • întocmirea registrelor contabile;
 • inventarierea patrimoniului, decontărilor şi datoriilor;
 • corectarea erorilor contabile;
 • întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare.

În Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reforma contabilităţii” aprobată la 24 decembrie 1997 se stabilesc etapele reformei contabilităţii, cerinţele înaintate faţa de rapoartele financiare, nomenclatorul Standardelor Naţionale de Contabilitate. În baza acesteia, Ministerul Finanţelor a aprobat principalele acte normative contabile care actualmente sunt în vigoare.

Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare au fost elaborate în baza Cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiar aprobat de Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate. Acest act normativ a intrat în vigoare la 01.01.98 şi conţine caracteristica generală a:

 • convenţiilor şi principiilor fundamentale ale contabilităţii;
 • elementelor rapoartelor financiare şi a grupurilor de utilizatori ai acestora;
 • criteriilor de evaluare şi constatare a elementelor rapoartelor financiare.

Standardele Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) reprezintă documente normative de bază care stabilesc normele generale de ţinere a contabilităţii şi de întocmire a rapoartelor financiare. S.N.C. sunt elaborate în baza Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi aprobate de Ministerul Finanţelor.

Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare la 01.12.2004

Denumirea S.N.C.

Data intrării în vigoare

1

2

S.N.C. 1 „Politica de contabilitate”

01.01.98

S.N.C. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale”

01.01.98

S.N.C. 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”

01.01.98

S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”

09.04.00

S.N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare"

01.01.98

S.N.C. 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole”

01.01.01

S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”

01.01.98

S.N.C. 8 „Profitul (pierderea) net(ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esenţiale şi modificările politicii de contabilitate”

19.11.03

S.N.C. 9 „Contabilitatea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare”

01.01.03

S.N.C. 10 „Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare”

19.11.03

S.N.C. 11 „Contractele de construcţie”

15.04.99

S.N.C. 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”

01.01.98

S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”

15.04.99

S.N.C. 14 „Informaţii financiare privind sectoarele”

01.01.98

S.NC. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”

01.01.98

S.N.C. 17„Contabilitatea arendei (chiriei)”

09.04.00

S.N.C. 18 „Venitul”

01.01.98

S.N.C. 20 „Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistentei de stat”

01.01.03

S.N.C. 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare”

15.04.99

S.N.C. 23 „Cheltuieli privind împrumuturile”

01.01.98

S.N.C. 24 „Publicitatea informaţiei privind părţile legate”

15.04.99

S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”

01.01.98

S.N.C. 27 „Rapoartele financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice”

15.04.99

S.N.C. 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”

01.01.98

S.N.C. 30 „Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare”

28.05.98

S.N.C. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt”

15.04.99

S.N.C. 36 „Dezvăluiri în contabilitatea asociaţiilor de  economii şi împrumut ale cetăţenilor”

30.03.03

S.N.C. 62 „Contabilitatea în partidă simplă”

01.01.03

S.N.C. 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare”

01.01.03

 

Comentariile privind aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate conţin explicaţii ale prevederilor S.N.C. în baza unor exemple concrete. Comentariile se aprobă de Ministerul Finanţelor şi sunt considerate drept acte normative.

Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor reprezintă un act normativ important aprobat de Ministerul Finanţelor. El stabileşte nomenclatorul şi caracteristica conturilor contabile, precum şi metodologia reflectării principalelor tipuri de operaţiuni economice în conturile contabile.

Conform Legii contabilităţii, întreprinderile pot ţine contabilitatea în baza unuia din următoarele sisteme:

 • în partidă simplă;
 • simplificat;
 • complet.

Sistemul contabil se alege de fiecare întreprindere de sine stătător, pornind de la necesităţile informaţionale şi indicatorii stabiliţi prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici” nr.1476 din 14 noiembrie 2002.

Sistemul   contabil   în   partidă   simplă   poate   fi   aplicat   de   către întreprinderile care respectă următoarele criterii:

 • activitatea este bazată pe munca individuală a membrilor unei familii,
  iar numărul mediu anual de angajaţi atraşi din exterior nu depăşeşte
  numărul mediu anual al acestor membri;
 • volumul anual al vânzărilor nete (veniturilor din vânzări) nu depăşeşte
  limita de 1 000 000 lei sau
 • valoarea totală de bilanţ a mijloacelor fixe nu depăşeşte limita de
  350 000 lei.

Modul de ţinere a contabilităţii în partidă simplă este reglementat de S.N.C. 63 „Contabilitatea în partidă simplă”.

La aplicarea sistemului contabil în partidă simplă întreprinderea întocmeşte documente primare, registre de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor şi declaraţii fiscale (privind impozitul pe venit, TVA etc.). în cadrul acestui sistem întocmirea rapoartelor financiare nu este obligatorie.

Sistemul contabil simplificat poate fi aplicat de întreprinderile care se încadrează în limitele următorilor indicatori:

 • numărul mediu anual al angajaţilor nu depăşeşte 30 de persoane;
 • volumul anual al vânzărilor nete (veniturilor din vânzări) nu depăşeşte
  3 000 000 lei;
 • valoarea totală a bilanţului nu depăşeşte 3 000 000 lei.

Modul de ţinere a contabilităţii conform sistemului simplificat este reglementat de S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”.

În cazul aplicării sistemului contabil simplificat întreprinderea trebuie să:

 1. elaboreze şi să aplice Planul de conturi contabile simplificat;
 2. utilizeze formularele de registre contabile recomandate de N.C. 4;
 3. întocmească rapoartele financiare simplificate conform formularelor
  prevăzute de N.C. 4.

Sistemul contabil simplificat are două variante:

 • în baza Registrului-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice;
 • cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiilor economice pe conturi (grupe de conturi) contabile.

Varianta în baza Registrului-jurnal de evidenţă a operaţiilor economice se recomandă pentru întreprinderile care produc un singur produs (prestează un singur gen de servicii), efectuează decontări cu cumpărătorii şi furnizorii nemijlocit în momentul executării operaţiunilor economice, nu au producţie (servicii) în curs de execuţie şi nu dispun de stocuri mari de materiale şi mărfuri.

Varianta cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiilor economice pe conturi (grupe de conturi) contabile poate fi aplicată de întreprinderile care în procesul de producţie (prestare a serviciilor) suportă cheltuieli materiale şi de muncă considerabile, au stocuri mari de materiale, produse şi mărfuri, efectuează decontări cu debitorii şi creditorii, în special, prin bănci.

Întreprinderile care nu se încadrează în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1476 din 14 noiembrie 2002 trebuie să utilizeze sistemul contabil complet care prevede;

 1. aplicarea Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor;
 2. folosirea formularelor registrelor contabile recomandate pentru întreprinderile care nu se raportă la micul business;
 3. întocmirea rapoartelor financiare în volumul şi în baza formularelor-tip prevăzute de N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare” şi S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”.

Sistemul contabil complet prevede ţinerea contabilităţii în borderouri analitice şi sintetice, jurnale şi alte registre, datele cărora ulterior se transpun în Cartea mare care serveşte drept bază pentru întocmirea rapoartelor financiare.

La alegerea sistemului contabil trebuie de ţinut cont de următoarele:

 • • indicatorii prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr.1476 din 14 noiembrie
  2002 se stabilesc în baza datelor din:
 • rapoartele financiare anuale pe ultimii doi ani succesivi - pentru întreprinderile în funcţiune;
 • planul de afaceri - pentru întreprinderile care îşi încep activitatea în cursul anului de gestiune;
 • • următoarele categorii de întreprinderi nu se consideră ca agenţi ai micului
  business şi trebuie să aplice sistemul contabil complet, indiferent de mărimea indicatorilor activităţii economico-financiare:
 • întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă;
 • întreprinderile în al căror capital social cota acţionarilor (fondatorilor) care nu sunt agenţi ai micului business depăşeşte 35%;
 • întreprinderile producătoare şi importatoare de mărfuri supuse accizelor;
 • companiile fiduciare şi de asigurări;
 • fondurile de investiţii;
 • băncile şi alte instituţii financiare; întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;
 • fondurile nestatale de pensii;
 • întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;
 • participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.