Pin It

Procedura de desfăşurare a contenciosului administrativ trebuie privită în două faze, şi anume: 1) procedura administrativă prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ şi 2) judecarea pricinii în instanţa de contencios administrativ.

La rîndul său, fiecare fază nominalizată (în mod special — cea de‑a doua) poate şi trebuie să fie desfăşurată în diverse etape (trepte).

4.1. Desfăşurarea procedurii prealabile. Sesizarea instanţei de contencios administrativ trebuie să fie precedată de adresarea autorităţii administrative care a emis actul contestat (sau autorităţii ierarhic superioare acesteia) privind revocarea, în tot sau în parte, a acestuia şi repararea pagubei pricinuite.

La perfectarea cererii prealabile trebuie minuţios să fie studiate şi conştientizate toate condiţiile de admisibilitate ale acţiunii în contenciosul administrativ, examinate anterior, în mod special, temeiul şi termenul depunerii cererii prealabile. Forma şi conţinutul cererii prealabile trebuie să corespundă cerinţelor procedurii civile.

Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată petiţionarului dacă legislaţia nu prevede altfel.

Organul emitent este în drept: a) să respingă cererea prealabilă; b) să admită cererea prealabilă şi, după caz, să revoce sau să modifice actul administrativ.

Organul ierarhic superior este în drept: a) să respingă cererea prealabilă; b) să admită cererea prealabilă şi să anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său[1].

Opinia noastră cu privire la necesitatea menţinerii procedurii prealabile în procedura de judecare a pricinei în instanţa de contencios poate fi suplimentar argumentată prin rezultatele practicii judiciare. Anual, peste 50% din litigiile ce ţin de competenţa instanţelor de contencios administrativ se soluţionează la faza procedurii prealabile.

4.2. Judecarea pricinei în instanţa de contencios administrativ. Această fază a procedurii privind judecarea acţiunilor de contencios administrativ este importantă şi mai complicată. La rîndul său, ea poate fi divizată într‑un şir de etape, cum ar fi: 1) perfectarea şi depunerea cererii de chemare în instanţa de contencios administrativ; 2) acţiunile judecătorului după primirea cererii; 3) examinarea cererii şi adoptarea hotărîrii; 4) atacarea hotărîrii; 5) executarea hotărîrii irevocabile.

 

[1]     Legea contenciosului administrativ, art. 15.