1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

După cum am menţionat în repetate rînduri dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin, deoarece conferă titularului său trei atribute: posesia, folosinţa dispoziţia. Sunt însă şi situaţii cînd unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse din conţinutul juridic al dreptului său, alcătuind un alt drept real principal, constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului. In acest mod se realizează dezmembrarea dreptului de proprietate întrucît unele atribute ale proprietăţii se exercită de către o altă persoană decît proprietarul. De aceea aceste drepturi reale se numesc dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.

Definiţie dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale principale derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv proprietarululi care constituie prin desprinderea unor atribute din conţinutul juridic al dreptului de proprietate. Analizând definiţia concluzionăm: drepturi reale sunt opozabile atât terţelor cît şi proprietarului. Astfel, proprietarul este obligat să nu facă nimic de natură a aduce atingere sau a împiedica exerciţiul liber al acelui drept

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt:

  1. Dreptul de uzufruct
  2. Dreptul de uz
  3. Dreptul de abitaţie
  4. Dreptul de servitrute
  5. Dreptul de superficie.

Toate aceste drepturi reale principale pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află în proprietate privată.