loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Protecţia copiilor refugiaţi

 • Categorii de copii care beneficiază de protecţie şi asistenţă umanitară

Beneficiază de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare pentru realizarea drepturilor lor următoarele categorii:

 • copii care solicită obţinerea statutului de refugiat;
 • copii care au obţinut statutul de refugiat.
 • Formele de protecţie[1]

Copiii menţionaţi mai sus beneficiază de una din următoarele forme de protecţie:

 • statutul de refugiat;
 • protecţie umanitară condiţionată;
 • protecţie umanitară temporară.
 • Aspecte procedurale

În situaţia în care copilul care solicită statutul de refugiat este neînsoţit de către părinţi sau de un alt reprezentant legal, susţinerea intereselor acestuia pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat se asigură de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a Cărei rază administrativ-teritorială se află organul teritorial al Ministerului Administraţiei şi Internelor unde urmează a fi depusă cererea.

Cererea pentru acordarea statutului de refugiat al copilului aflat în situaţia prevăzută mai sus se analizează cu prioritate.

În scopul susţinerii adecvate a interesului copilului, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului desemnează o persoană cu studii superioare juridice sau de asistenţă socială din cadrul personalului propriu sau al unui organism privat autorizat, care să susţină drepturile copilului şi să participe, alături de acesta, la întreaga procedură de acordare a statutului de refugiat.

În situaţia în care se constată că persoana desemnată de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului nu îşi îndeplineşte corespunzător obligaţia de apărare a intereselor copilului sau dovedeşte rea-credinţă în îndeplinirea acesteia, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate solicita direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului înlocuirea acestei persoane.

Pană la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cererii de acordare a statutului de refugiat, cazarea copiilor se realizează într-un serviciu de tip rezidenţial prevăzut de Legea nr. 272/2004, aparţinând direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau unui organism privat autorizat.

Copiii care au împlinit vârsta de 16 ani pot fi cazaţi şi în centrele de primire şi cazare aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

Copiii menţionaţi mai sus, cărora li s-a acordat statutul de refugiat, beneficiază de protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, prevăzută de Legea nr. 272/2004.

În situaţia în care cererea copilului de acordare a statutului de refugiat, este respinsă în mod definitiv şi irevocabil, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sesizează Autoritatea pentru S trăini şi solicită instanţei judecătoreşti stabilirea plasamentului copilului într-un serviciu de protecţie specială.

Măsura plasamentului durează pană la returnarea copilului în ţara de reşedinţă a părinţilor ori în ţara în care au fost identificaţi alţi membri ai familiei dispuşi să ia copilul.

Protecţia copiilor în caz de conflict armat

Copiii care beneficiază de protecţie şi asistenţă

În condiţiile Legii nr. 272/2004, beneficiază de protecţie şi asistenţă copiii afectaţi de conflicte armate.

 • Interdicţia folosirii copilului pentru anumite activităţi în timpul conflictelor armate

Legea analizată interzice expres folosirea vreunui copil ca spion, călăuză sau curier în timpul conflictelor armate.

 • Obligaţii ale instituţiilor statului în caz de conflicte armate

Ca regulă generală, în caz de conflicte armate, instituţiile statului iau măsurile necesare pentru dezvoltarea de mecanisme speciale menite să asigure monitorizarea măsurilor adoptate pentru protejarea drepturilor copilului.

Totodată, autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor,cu Ministerul Apărării Naţionale, precum şi cu alte instituţii cu atribuţii specifice, are obligaţia de a iniţia şi de a implementa strategii şi programe, inclusiv la nivel familial şi comunitar, pentru a asigura demobilizarea copiilor soldaţi şi,respectiv pentru a remedia efectele fizice şi psihice ale conflictelor asupra copilului şi pentru a promova reintegrarea socială a acestuia.

Organele administraţiei publice centrale menţionate mai sus, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocupare a Forţei de Muncă şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, vor promova măsurile corespunzătoare pentru:

 • educarea în spiritul înţelegerii, solidarităţii şi păcii, ca un proces general şi continuu în prevenirea conflictelor;
 • educarea şi pregătirea copiilor demobilizaţi pentru o viaţă socială activă şi responsabilă.

În fiecare judeţ sau sector al municipiului Bucureşti, preşedintele consiliului judeţean ori, după caz, primarul sectorului municipiului Bucureşti, are obligaţia de a înainta direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 24 de ore de la iniţierea unui conflict armat, o listă completă a tuturor copiilor aflaţi pe teritoriul respectivei unităţi administrativ- teritoriale, în vederea monitorizării situaţiei acestora.

Infrastructura având ca destinaţie protecţia şi promovarea drepturilor copilului nu va fi folosită în scopuri militare.

În cazul acţiunilor de evaluare desfăşurate în urma unor conflicte armate, copiilor li se va acorda prioritate. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în colaborare cu protecţia civilă, va lua măsurile necesare pentru a asigura supravegherea copiilor care sunt evacuaţi de către persoane care îşi pot asuma responsabilitatea ocrotirii şi siguranţei lor. Ori de cate ori este posibil, membrii aceleiaşi familii vor fi cazaţi împreună.

 

[1] Acestea sunt prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în Romania, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Loading...