loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Regimul juridic al străinului presupune reglementarea la nivel de legi speciale a regimurilor de intrare, ieşire, azil, şedere, etc., cît şi norme juridice cu privire la misiunile diplomatice aflate pe teritoriul R. M.

Cetăţenilor străini şi apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova li se garantează:

 1. libertatea conştiinţei, opiniei şi exprimării;
 2. inviolabilitatea persoanei şi locuinţei;
 3. aceleaşi drepturi procedurale în procesele de judecată ca şi cetăţenii Republicii Moldova[24].

Ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, beneficiază de drepturile şi libertăţile prevăzute de legislaţia în vigoare, cu anumite restricţii şi anume[25]:

 1. privind dreptul de a alege şi de a fi ales în organele legislative, executive, alte organe eligibile, de a participa la sufragiu universal;
 2. desemnarea în funcţii sau antrenarea în activităţi pentru care se cere cetăţenia Republicii Moldova;
 3. de a fi membri de partid sau a altor organizaţii social-politice;
 4. să organizeze sau să participe la întruniri care aduc atingere ordinii publice sau securităţii naţionale;
 5. să organizeze partide politice, alte grupări similare şi să fie membri ai acestora, să le finanţeze;
 6. să satisfacă serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova;
 7. să desfăşoare activitate de muncă fără a obţine permis de muncă;
 8. să procure terenuri cu destinaţie agricolă.

Îndatoririle fundamentale reprezintă obligaţii ale cetăţenilor asumate în viaţa socială şi determinate de scopurile societăţii ce le conferă valoare reflectată în consacrarea lor juridică şi prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, respectiv, cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Moldova. Obligaţiile fundamentale prevăzute de legea supremă sunt grupate în două categorii şi vizează atît cetăţenii Republicii Moldova, cît şi cetăţenii străini şi apatrizii[26]:

 1. obligaţii fundamentale faţă de stat, care cuprind: apărarea patriei; devotamentul faţă de ţară; respectarea Constituţiei şi a celorlalte legi; de a contribui prin taxe şi impozite la cheltuielile publice;
 2. îndatoririle fundamentale destinate să asigure convieţuirea paşnică a cetăţenilor şi a celorlalte persoane aflate pe teritoriul ţării, şi anume: de a respecta drepturile, interesele legitime şi demnitatea altor cetăţeni; de a-şi exercita drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună credinţă; obligativitatea protecţiei mediului înconjurător şi a ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură.

Pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt nominalizate obligaţii specifice lor, cum ar fi:

 1. respectarea legislaţiei în vigoare;
 2. respectarea procedurii intrării pe teritoriul Republicii Moldova conform prevederilor legale, respectiv, legalizarea şederii;
 3. prezentarea, în termen de 3 zile de la data eliberării adeverinţei de imigrant, la autoritatea de evidenţă şi documentare a populaţiei pentru obţinerea permisului de şedere;
 4. părăsirea teritoriului Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere stabilit;
 5. achitarea de impozite, taxe, alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova;
 6. efectuarea examenului medical în scopul depistării virusului imunodeficitar uman (HIV), maladiei SIDA şi altor maladii ce prezintă pericol pentru sănătatea publică.

Intrarea străinilor în Republica Moldova. Străinii pot intra în Republica Moldova în scop oficial, pentru afaceri, pentru activităţi de presă, pentru angajare în muncă sau pentru studii, ca turişti, în tranzit sau în alte interese[27].

Conform legislaţiei R. M., cetăţenii străini intră pe teritoriul ţării în baza actelor de identitate care le confirmă identitate, precum şi a actelor prin care se acordă dreptul de intrare, fapt care poate fi dedus şi din legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova, art. 6, alin. 1.

Dreptul de a invita în Republica Moldova persoane particulare din străinătate îl au, de la vârsta de 18 ani, cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi pe teritoriul ei[28]. Temei pentru eliberarea invitaţiei îl constituie cererea acestora sau a reprezentanţilor lor legali.

Această procedură de eliberare a invitaţiei nu se referă la cetăţenii străini care intră în Republica Moldova cu chestiuni de serviciu, pe linie de stat, inclusiv în componenţa unor delegaţii oficiale. Intrarea străinilor în ţara noastră poate fi refuzată în unele situaţii.

Cetăţeanului străin sau apatridului i se poate refuza eliberarea invitaţiei sau permisului de şedere în cazul în care[29]:

 1. prezintă pericol pentru siguranţa naţională, ordinea, sănătatea şi morala publică.
 2. a comis infracţiuni contra păcii, infracţiuni grave de altă natură, inclusiv militare sau crime contra umanităţii.
 3. în timpul şederii anterioare în Republica Moldova a încălcat legislaţia în vigoare.
 4. a comunicat cu premeditare informaţii false despre sine.

Şederea străinilor în Republica Moldova. Străinii pot veni în ţara noastră pentru o şedere temporară ori cu intenţia de a-şi stabili domiciliul. Ei vor fi luaţi în evidenţa de către organele competente.

Dreptul de şedere a străinului în Republica Moldova este stabilit în invitaţia eliberată de organele competente. Această invitaţie este valabilă în decursul unui an de la data eliberării[30].

Anterior modificărilor aduse Legii cu privire la intrarea şi ieşirea din Republica Moldova, art.7 menţiona faptul că cetăţenii şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pentru un termen de până la 90 de zile sunt obligaţi să se înregistreze la organele afacerilor interne teritoriale, iar cei care au intrat pentru un termen de peste 90 de zile se pot stabili temporar sau permanent numai după ce Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei le eliberează o autorizaţie în al cărei temei organele afacerilor interne le acordă permise de şedere.

Actualmente, străinii care intră pe teritoriul R. M. cu diferite scopuri, sunt obligaţi de a se înregistra la Biroul Migraţie şi Azil, din cadrul M. A. I[31].

Ieşirea străinilor din Republica Moldova. Străinii pot ieşi din Republica Moldova prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat ori prin alte locuri legal stabilite în baza actelor de trecere a frontierei. Dacă străinul se află temporar în ţara noastră, el trebuie să părăsească teritoriul Republicii Moldova în termenul de valabilitate a invitaţiei. De asemenea, străinul domiciliat în ţară este obligat să părăsească teritoriul Republica Moldova într-un anumit termen, dacă i s-a ridicat dreptul de a rămâne în ţara. Străinul urmărit pentru creanţe exigibile datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, poate părăsi ţara numai după executarea lor[32].

Străinul învinuit sau inculpat într-o cauză penală nu poate ieşi din ţară, dacă magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei de a părăsi localitatea, în scopul bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se află. De asemenea, străinul care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate, nu poate părăsi ţara. În aceste situaţii, străinul poate ieşi din ţară dacă dovedeşte că s-a dispus neînceperea urmării penale, a fost scos de sub urmărirea penală, ori s-a dispus încetarea urmării penale, a fost achitat ori s-a dispus încetarea procesului penal[33].

Personalul diplomatic şi consular. Intrarea, şederea, evidenţa şi ieşirea din ţară a persoanelor din această categorie, inclusiv membrii lor de familie, sunt supuse unui regim special. Unii străini se bucură de imunităţi şi privilegii în calitatea lor de reprezentanţi sau funcţionari ai unor organizaţii internaţionale[34].

Dreptul de azil. Străinii care au primit drepturi de azil în Republica Moldova pot fi scutiţi de unele obligaţii ce le revin. Potrivit art.19 al. 2 din Constituţie, dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul că s-a acordat azilul, celor ce beneficiază de el le revine obligaţia de a respecta legile Republicii Moldova[35].

Expulzarea şi extrădarea străinilor. Extrădarea poate fi solicitată sau dispusă în lumina convențiilor multilaterale sau a unor tratate bilaterale care R.M. le-a încheiat cu alte state[36].

Expulzarea este actul prin care un stat constrânge pe un străin aflat pe teritoriul lui să-l părăsească. În general, se expulzează numai străinii. Potrivit art.17 al.3 din Constituţie cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi expulzaţi din ţară.

Străinul aflat temporar în Republica Moldova căruia i s-a ridicat dreptul de şedere şi străinul domiciliat în ţară căruia i s-a ridicat dreptul de a rămâne în Republica Moldova trebuie să părăsească ţara în anumite termene. Dacă nu se conformează acestei obligaţii, va fi expulzat. Când plecarea din ţară nu este posibilă, se va stabili străinului obligaţia de şedere într-o localitate determinată, până ce plecarea din ţară va fi posibilă[37].

Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi expulzaţi în ţara în care există dovezi că pot fi urmăriţi din motive de apartenenţă rasială, naţională, religioasă, din cauza convingerilor politice sau pot fi supuşi unui tratament inuman şi degradant, torturii ori pedepsei capitale[38].

Cetăţenii străini şi apatrizii cu statut de refugiat, în cazul în care sunt lipsţit de mijloace necesare pentru existenţă, au dreptul la ajutor bănesc, acordat cu condiţia: depunerii unei cereri; asumării unui angajament de rambursare a sumei primite; existenţei disponibilităţilor financiare ale statului. Termenul de acordare a ajutorului bănesc nu va depăşi 6 luni[39].

Loading...