1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în sate și orașe, sunt:

consiliile locale, ca autorități deliberative;

primarii, ca autorități executive.

Autoritățile administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală în raioane sunt:

consiliile raionale, ca autorități deliberative;

președinții de raioane, ca autorități executive.

Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleși în condițiile Codului Electoral.

Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, la convocarea primarului.

În realizarea competențelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorității consilierilor prezenți.

Primarul este șeful administrației publice locale care participă la ședințele consiliului local și are dreptul să se pronunțe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Primarul își exercită atribuțiile de la data validării mandatului până la data validării următorului mandat de primar, cu excepția cazurilor când mandatul încetează înainte de termen. Dar acesta poate înceta în caz de demisie, incompatibilitate a funcției, imposibilitate de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală, intrare în vigoare a sentinței de condamnare, deces.

Primarul emite dispoziții cu caracter normativ și individual în scopul exercitării competențelor sale.

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populației raionului și se compune din consilieri aleși în condițiile Codului electoral. Consiliul raional se întrunește în ședințe ordinare o dată la trei luni. Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorității consilierilor prezenți, pentru durata unei ședințe, un președinte care o prezidează. Președintele ședinței este asistat de secretarul consiliului raional. Organizarea și funcționarea consiliului local cu excepția celor referitoare la competențe, se aplică, în mod corespunzător, consiliului raional.

În realizarea competențelor sale, Consiliul raional adoptă decizii cu votul majorității consilierilor prezenți, cu excepția cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi.

Președinte al raionului poate fi numai persoana care are acces la secretul de stat. Consiliul raional alege președintele raionului, la propunerea a cel puțin o treime din consilierii aleși, cu votul majorității consilierilor aleși.

Președintele raionului este asistat de vicepreședinți. Mandatul președintelui și cel al vicepreședintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele raionului emite dispoziții cu caracter normativ și individual.

Loading...