1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Reglementare. Constitutia, in art. 136 alin. 1, prevede: Proprietatea este publica sau privata. In continuare, alineatul 2 al aceluiasi articol dispune: Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.

In art. 136 alin. 3 sunt enumerate principalele categorii de bunuri care alcatuiesc obiectul exclusiv al dreptului de proprietate publica. De asemenea, in alineatul 4 se reglementeaza exercitarea acestui drept de proprietate.

Cadrul legal general stabilit in Constitutie si prin Legea 213/1998 se completeaza cu unele prevederi din: Legea 69/1991 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare; Legea 18/1991 a fondului funciar cu modificarile ulterioare; Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Titularii dreptului de proprietate publica. Conform art. 136 alin. 2 din Constitutie: Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. De asemenea, potrivit art. 1 alin. 1 din Legea 213/1998: Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Si in sfarsit, art. 4 alin. 2 din Legea 18/1991, cu referire la terenurile proprietate publica prevede: Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.

Din economia dispozitiilor constitutionale si a celorlalte acte normative care cuprind norme in aceasta materie rezulta ca titularii dreptului de proprietate publica sunt:

Statul Roman asupra bunurilor din domeniul public de interes national;

unitatile administrativ-teritoriale (comuna, orasul, minucipiul si judetul) asupra bunurilor din domeniul public de interes local.

Mentionam ca statul si unitatile administrativ-teritoriale sunt si titulari ai dreptului de proprietate privata. Dreptul de proprietate privata are ca obiect bunurile care fac parte din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. Acest drept de proprietate are insa regim de drept privat fiind ocrotit in mod egal cu dreptul de proprietate avand orice alt titular.

Subsectiunea a II-a. Definitia si caracterele dreptului de proprietate publica

Definitie. Enuntarea caracterelor juridice ale dreptului de proprietate publica

Dreptul de proprietate publica este dreptul de proprietate al statului si unitatilor administrativ-teritoriale asupra burir din domeniul public, care exita in regim de drept pubc, fiind inalienabil, imprescriptibil si insesizabil.

Din definitia de mai sus, rezulta ca dreptul de proprietate publica prezinta patru trasaturi patognomonice:

  1. a) titularii dreptului de proprietate publica sunt statul si unitatile administrativ-teritoriale;
  2. b) obiectul dreptului de proprietate este alcatuit din bunurile care fac parte din domeniul public;
  3. c) exercitarea acestui drept de proprietate are loc numai in regim de drept public;
  4. d) dreptul de proprietate publica prezinta anumite caractere juridice proprii, specifice care-l deosebesc de dreptul de proprietate privata, fiind inalienabil, imprescriptibil si insesizabil.

Caracterele dreptului de proprietate publica sunt prevazute expres de lege sau rezulta din analiza unor texte legale. Astfel, art. 136 alin. 4 din Constitutie prevede: Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica. Art. 11 alin. 1 din Legea 213/1998 dispune: Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, iar alin. 2 al aceluiasi articol: Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. 1 privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta. Aceste caractere sunt enuntate si in alte reglementari in vigoare.

Asadar, se poate constata ca dreptul de proprietate publica se particularizeaza prin trei caractere specifice: inalienabilitate, imprescriptibilitate si insesizabilitate.

Dreptul de proprietate publica este inalienabil. Prin caracterul inalienabil (care, potrivit legii sau vointei partilor, nu poate fi instrainat) al dreptului de proprietate publica se intelege ca bunurile care fac obiectul sau sunt scoase din circuitul civil general, adica nu pot fi instrainate pe cale voluntara, prin acte juridice civile si nici pe cale fortata, prin expropriere. Si mai mult, este interzisa chiar si dezmembrarea dreptului de proprietate prin constituirea de drepturi reale derivate cum sunt: uzufructul, uzul, abitatia, servitutile propriu-zise si superficia. Mai trebuie sa subliniem faptul ca aceste bunuri nu pot fi gajate sau ipotecate.

Dreptul de proprietate publica este imprescriptibil. Dreptul de proprietate publica este imprescriptibil extinctiv, cat si achizitiv. Imprescriptibilitatea sub aspect extinctiv se exprima prin aceea ca actiunea in revendicarea dreptului de proprietate publica poate fi introdusa oricand si dreptul la actiune in sens material nu se stinge indiferent de intervalul de timp cat nu a fost exercitat de catre autoritatea care are calitate procesuala activa.

Sub aspect achizitiv, prin imprescriptibilitate intelegem ca bunurile proprietate publica nu pot fi dobandite in proprietate privata de catre oricare alta persoana prin uzucapiune, in cazul imobilelor, si prin posesie de buna-credinta, in cazul mobilelor.

Imprescriptibilitatea este prevazuta explicit in art. 11 alin. 1, lit. c, din Legea 213/1998.

Dreptul de proprietate publica este insesizabil. Fiind inalienabile, bunurile aflate in proprietate publica sunt si insesizabile, in sensul ca ele nu pot fi urmarite de creditorii proprietarului sau ai persoanelor care le poseda cu orice titlu. Regula este prevazuta in art. 11 alin. 1, lit. b, din Legea 213/1998.

Loading...