1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Corelaţia dintre dreptul contravenţional şi ramurile înrudite ale sistemului de drept.

Punem în evidenţă următoarele trăsături ale dreptului contravenţional:

Caracterul autonom Această ramură a dreptului reg­­lementează numai acele relaţii sociale care apar între subiecţii dreptului con­travenţional în legătură cu: necesitatea respectării normei contraven­ţio­nale (prevenirea de contravenţii); comiterea faptei contravenţionale (cur­ma­rea faptei ilicite); înfăptuirea jurisdicţiei contra­venţionale (aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri de reeducare a persoanelor vi­novate de comiterea contravenţiilor

Inegalitatea părţilor în relaţiile contravenţionale Una dintre părţile rela­ţii­lor sociale reglementate de dreptul contravenţional este reprezentată de stat. Această parte a relaţiilor apare în calitate de subiect al ad­ministrării şi, prin competenţa sa, are prioritate faţă de celelalte părţi ale re­laţiilor sociale reglementate de dreptul contravenţional.

Apartenenţa la dreptul public

. Prin reg­le­men­­tările sale, dreptul contravenţional aparţine dreptului public, deoarece în toate raporturile juridice de drept contravenţional statul este subiectul do­minant, care pretinde o anumită conduită de la subiecţii de drept cărora le sînt destinate normele juridice contravenţionale şi sta­tul, prin organele sale abilitate, exercită tragerea la răspunderea con­tra­venţională a celor vi­no­vaţi de săvîrşirea acestor fapte

Caracterul extrajudiciar de aplicare a sancţiunilor contraven­ţio­nale  Întreaga activitate de aplicare a sancţiunilor contraven­ţio­nale de către organele abilitate (executive sau judecătoreşti) şi de constrîn­gere statală faţă de persoanele care au comis fapte contra­venţionale are ca­racter extra­ju­diciar şi se manifestă prin jurisdicţia contravenţională.

Caracterul dinamic  normele juridice contravenţionale suportă deseori modificări, în funcţie de schimbările intervenite în evoluţia societăţii

Corelaţia dreptului contravenţional cu ramurile înrudite:

Cu dreptul constituţional.  Legătura dintre aceste ramuri ale dreptului constă şi în faptul că izvorul principal al tuturor ramurilor de drept este Constituţia, dreptul constituţional cuprinzînd principiile fun­damentale pe care se întemeiază toate ramurile de drept.

Cu dreptul administrativ Ambele ramuri ale dreptului indicate au drept scop asigurarea convieţuirii normale în cadrul societăţii, fără lezarea drepturilor şi intereselor ce­tăţenilor, garantarea bunei funcţionări a tuturor organelor şi instituţiilor statului

Cu dreptul penal  putem menţiona că obiectul acestora, în mare parte, coincide, deosebindu-se prin pericolul social al consecinţelor ce survin în urma atentatului ilicit.

O serie de fapte ilicite după modul lor de săvîrşire, condiţiile în care au fost săvîrşite şi urmările parvenite se situează la limita dintre ilicitul contravenţional şi cel penal. În unele condiţii, faptele ilicite comise obţin aspect contravenţional, iar în alte condiţii – aspect infracţional (de exem­p­lu: contravenţia – procurarea şi păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice în cantităţi mici

Cu dreptul procesual penal Dat fiind faptul că procedura contravenţională este o instituţie juridică a dreptului contravenţional şi nu există ca ramură de sine stătătoare a dreptului, unele tehnici procedurale de documentare a contravenţiilor, de aplicare a san­cţiunilor sînt preluate din procedura penală .

Loading...