1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Pin It

Dreptul, de regulă, este interesat de două dintre multiplele sensuri ale noţiunii de izvor de drept, respectiv: izvor de drept în sens material şi izvor de drept în sens formal.

Izvoarele materiale ale dreptului contravenţional sînt realităţile extra­ju­diciare care determină legiuitorul să elaboreze norme juridice (legi şi alte acte normative) sau creează ele însele norme de conduită obligatorie (obiceiul sau cu­tuma).

Izvoarele formale ale dreptului contravenţional sînt actele normative în care se exprimă voinţa socială, devenită voinţă de stat, cu privire la normele ju­ridice referitoare la combaterea contravenţionalităţii. Aspectul care interesează este cel al forţei juridice a izvorului formal, adică al tipului de act normativ în care se exprimă voinţa de stat.

Literatura de specialitate face o ierarhizare a izvoarelor formale ale dreptului contravenţional:

Tratatele şi convenţiile internaţionale, în măsura în care acestea sînt ratificate de Republica Moldova şi prevăd norme cu caracter contravenţional (penal).

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale”.

Constituţia Republicii Moldova, ca izvorul fundamental intern al drep­tului contravenţional

În Constituţie îşi au originea majoritatea principiilor dreptului contravenţional, cum ar fi: accesul liber la justiţie (art. 20 din Consti­tu­ţie), prezumţia nevino­văţiei (art. 21 din Con­sti­tuţie), neretroactivita­tea legii (art. 22 din Constituţie)

Hotărîrile Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea actelor normative din domeniul combaterii contravenţionalităţii.

Codul contravenţional al Republicii Moldova (Legea con­tra­venţională), ca izvorul formal de bază al dreptului contravenţional. Acest iz­vor stabileşte faptele ce constituie contravenţii şi pro­cedura de aplicare a pedepselor contravenţionale.

Alte legi organice şi ordinare care se referă la mecanismul de combatere a contravenţionalităţii (de exemplu, potrivit Legii privind ad­ministraţia publică locală

Ordonanţele Guvernului privind do­me­­­niul combaterii fenomenului contravenţional.

Decretele Preşedintelui Republicii Moldova privind administrarea procesului de combatere a contravenţionalităţii şi hotărîrile Guvernului cu caracter normativ în acest domeniu.

Actele administrative cu caracter normativ în domeniu ale organelor administrării publice centrale de ramură.

 Actele administrative de acelaşi conţinut, elaborate de organele ad­ministrării publice locale.

Loading...