1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Acţiunea  legii contravenţionale este determinată de două momente:

– intrarea în vigoare (data cînd începe acţiunea normei juridice);

– ieşirea din vigoare (data cînd încetează acţiunea ei).

Intrarea în vigoare – legea  intră în vigoare la data publicării ei sau la data prevăzută expres în textul legii.

Intrarea în vigoare a legii la data publicării

Art. 76 din Constituţia Re­pub­­licii Moldova şi art. 1 din Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale prevăd că legile se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Intrarea în vigoare a legii la data prevăzută în textul actului normativ. Le­gea contravenţională poate intra în vigoare şi la data indicată în ea. Însă data intrării în vigoare, în toate cazurile, trebuie să fie ulterioară datei pu- b­licării, deoarece nici o lege nu poate avea putere juridică înainte de a fi publicată.

Ieşirea din vigoare a legii contravenţionale

Legea privind actele legislative prevede că acţiunea actului legislativ încetează dacă acesta: este abrogat; este declarat nul prin hotărîrea definitivă a instanţei competente; a ajuns la termen; este consumat; a devenit caduc.

În­cetarea aplicării legii contravenţionale prin abrogare

Prin abrogare se în­ţelege desfiinţarea unui act normativ pentru viitor. Abrogarea poate fi ex­presă sau tacită, totală sau parţială. Abrogarea expresă poate fi:

Abrogare expresă directă, ce apare în cazul în care noul act normativ no­minalizează expres actul normativ sau dispoziţiile din actul normativ care se abrogă.

Abrogare expresă indirectă, care apare atunci cînd noul act normativ se limi­tează la menţiunea că dispoziţiile anterioare contrare se abrogă, fără a le no­mi­naliza în mod direct.

Abrogarea tacită apare atunci cînd noua lege nu abrogă în mod expres actul normativ sau dispoziţiile lui, dar conţine în textul său dispoziţii incompatibile cu prevederile unei legi mai vechi, astfel fiind aplicat prin­­cipiul: legea mai nouă abrogă legea mai veche.

Legea temporară este emisă pentru o anumită situaţie pro­­vizorie (de exemplu, pentru starea excepţională). Odată cu încetarea stării excep­ţionale ea îşi pierde orice efect. Legea cu termen se elaborează în cazu­rile în care se poate prevedea cu precizie timpul necesar aplicării ei.

Încetarea aplicării legii contravenţionale prin ajungerea la termen. Re­gula generală privind termenul de aplicare a legii constă în aceea că legea are putere juridică pe un termen nelimitat, dacă ea nu prevede altfel. Pe lîngă legi cu termen nelimitat, există legi temporare şi legi cu termen.

Norma juridică contravenţională acţionează numai în prezent şi în viitor. Astfel, un principiu fundamental al acţiunii normelor juridice în timp este principiul neretroactivităţii lor şi principiul aplicării imediate a legii noi

principiul neretroactivităţii stabileşte regula conform căreia legea este incidentă, se aplică tuturor faptelor în timpul în care se află în vigoare

Principiul aplicării imediate a legii contravenţionale noi presupune că legea nouă se va aplica tuturor raporturilor juridice contravenţionale care apar după intrarea ei în vigoare. Principiul aplicării imediate a legii noi face să înceteze aplicarea legii vechi.

Cu toate acestea, cele două principii generale de aplicare a legii contraven­ţio­nale în timp cunosc şi excepţii:

  1. a) retroactivitatea legii contravenţionale noi;
  2. b) supravieţuirea legii vechi.

Retroactivitatea legii contravenţionale noi

este o excepţie a principiului neretroactivităţii legii, prin aceasta înţelegîndu-se aplicarea legii con­tra­­venţionale noi la situaţiile juridice anterioare intrării ei în vigoare.

legea contravenţională poate avea efect retroactiv în următoarele cazuri

1) cînd atenuează sau anulează răspunderea pentru contravenţiile comise;

2) cînd legea nouă indică retroactivitatea sa;

3) în cazul legii interpretative, care explică sensul unor legi anterioare, pro­ducînd efecte de la data intrării în vigoare a legilor pe care le interpretează şi cu care fac corp comun.

Supravieţuirea legii vechi (ultraactivitatea) înseamnă aplicarea acesteia şi după intrarea în

vigoare a legii noi, asupra unor situaţii stipulate în ultima.

Din cele menţionate concluzionăm că esenţa principiului aplicării legii contravenţionale în timp constă în aceea că în toate cazurile se aplică legea contravenţională mai blîndă, care uşurează starea de drept a per­­­soanei trase la răspundere contravenţională.

Loading...