1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Fapta juridică generatoare de răspundere contravenţională se numeşte contravenţie, care este un fenomen complex avînd următoarele aspecte: material, uman, social, moral-politic şi juridic. Contravenţia – ca faptă antisocială ilicită – este înrudită cu alte forme de abatere antisocială: infracţiunea, delictul administrativ, delictul disciplinar etc., dar, în acelaşi timp, dispune de trăsături distincte.

Contravenţia se deosebeşte de infracţiune, în special, după gradul de pericol social, modul de reglementare juridică, asprimea (caracterul) san­cţiunilor aplicate. Spre deosebire de infracţiune, care are un grad de pericol social mai ri­dicat, cu consecinţe mai grave, lezînd valori sociale de o importanţă majoră, contra­ven­ţia are un grad de pericol social mai redus, urmările faptelor contra­ven­ţionale sînt mai restrînse şi nu afectează valorile sociale de importanţă majoră.

Orice contravenţie, după aspectul său social, are caracter de abatere admi­nis­trativă, deoarece cuprinde nişte relaţii cu caracter executiv şi de dispoziţie din domeniul administrării publice. Contravenţia este însă o formă mai gravă a abaterii administrative. Prin abatere (delict) administrativă se înţelege orice faptă care încalcă normele de drept administrativ sau care ţine de neglijarea obligaţiilor ce decurg din actele administrative.

Abaterea disciplinară este o faptă ce ţine de disciplina muncii şi constă într-o acţiune sau o inacţiune săvîrşită cu vinovăţie de către un salariat, faptă prin care a fost încălcat regulamentul intern de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor. Abaterea disciplinară este fapta cu cel mai redus pericol social, ceea ce o deosebeşte esenţial de infracţiune şi de contravenţie. Avînd un pericol social mai mare decît abaterea disciplinară, contravenţia este combătută prin măsuri de constrîngere statală, pe cînd abaterea discipli­nară este sancţionată prin aplicarea măsurilor administrative mai blînde, care sînt pre­văzute în regulamentul de ordine internă sau în Codul muncii (art. 206) şi nu au caracter de constrîngere statală.

Elementul comun al celor patru categorii de fapte (infracţiune, con­­travenţie, abatere disciplinară şi abatere administrativă) constă în caracterul ilicit şi socialmente periculos.

Loading...