1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Infracţiunile constituie o modalitate a faptelor ilicite. E necesar să delimi­tăm infracţiunile de delictele civile, cele administrative şi disciplinare.

Criteriul principal de delimitare a infracţiunilor de alte încălcări de lege constă în caracterul lor ilegal. Infracţiunile sunt prevăzute în toate cazurile doar în Codul penal, care constituie unica lege penală a Republicii Moldova.

Alte încălcări de lege sau delicte încalcă normele altor ramuri de drept, şi nu numai legile, ci şi alte acte normative.

Consecinţa săvârşirii unei infracţiuni este aplicarea celei mai aspre măsuri de constrângere din partea statului - pedeapsa penală şi apariţia anteceden­telor penale. Celelalte încălcări de lege se caracterizează prin aplicarea unor măsuri de constrângere cu un grad de asprime mult mai redus şi esenţial este că acestea nu atrag după sine apariţia antecedentelor penale.

Unele infracţiuni atentează la astfel de valori şi relaţii sociale asupra că­rora alte încălcări de lege nu pot atenta (viaţa persoanei, securitatea statului). Caracterul şi gradul prejudiciabil determinat de obiectul de atentare permite includerea acestor fapte doar în categoria de infracţiuni.

Necesitatea stabilirii criteriilor de delimitare a infracţiunilor de alte încăl­cări de lege apare îndeosebi în cazul existenţei faptelor care atentează la acelaşi obiect, dar care sunt reglementate de diferite ramuri de drept. De exemplu, răspunderea pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de ex­ploatare a mijloacelor de transport este prevăzută atât de Codul penal, cât şi de Codul cu privire la contravenţiile administrative. În situaţiile arătate, atunci când există fapte care atentează asupra aceluiaşi obiect, dar care sunt regle­mentate de diferite ramuri ale dreptului, de primă importanţă devine gradul prejudiciabil al faptei ca criteriu principal, de bază, care delimitează infracţiu­nea de alte încălcări de lege.

Indiciul de bază care determină gradul prejudiciabil al faptei constă în valoarea urmării prejudiciabile cauzate. Anume volumul prejudiciului cau­zat influenţează delimitarea infracţiunii de alte încălcări de lege. De pildă, folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se va califica po­trivit alin. (1) al art. 327 din CP al RM, iar în lipsa unei asemenea daune se va califica drept un delict disciplinar. Samavolnicia, care a cauzat daune în pro­porţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, constituie o infracţiune prevăzută de alin. (1) al art. 352 din CP al RM, iar în lipsa daunelor indicate aceasta urmează a fi calificată drept un delict administrativ, potrivit art. 175 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.

În calitate de circumstanţe subiective, ce determină gradul prejudiciabil al faptei şi care pot influenţa încadrarea acesteia în categoria încălcărilor de drept, figurează forma vinovăţiei, motivul şi scopul său.

De pildă, vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii consti­tuie o infracţiune numai în cazul comiterii intenţionate a ei (art. 153 din CP al RM). În cazul săvârşirii acestei fapte din imprudenţă, dauna poate fi recu­perată pe cale de procedură civilă. Falsul în acte publice este pedepsit penal doar în cazul săvârşirii unor asemenea acţiuni din interes material sau din alte interese personale (alin. (1) al art. 332 din CP al RM).

Loading...